ZS/Testy/Test 12

Z Pascal
Revízia z 17:35, 11. december 2012; Andrej (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v zimnom semestri 2012/2013 1. Grafický robot kreslí rekurzívnu krivku a ako výsledok tejto rekurzívnej funkcie počíta nejaký súčet dĺžok úsečiek:
function TMojRobot.Rekurzia(N, D: Integer): Integer;
begin
 if (N > 0) and (D > 0) then
 begin
  Result := D;
  FD(D);
  Inc(Result, Rekurzia(N - 2, D - 1));
  Lt(30);
  Inc(Result, Rekurzia(N - 1, D div 2));
  Rt(30);
  Inc(Result, Rekurzia(N, D div 4));
  Fd(-D);
 end
 else
  Result := 0;
end;
Zistite, akú hodnotu vráti pre volanie Rekurzia(5, 10).


 1. Do poľa A ukladáme celé aj reálne čísla tak, že každý prvok obsahuje informáciu, akého je typu (položka Typ) a smerník do vyhradenej pamäte Mem (globálna premenná). Procedúra Pridaj pridáva do poľa A nový prvok: hodnotu čísla uloží do tejto pamäte a adresu si zapamätá v položke P. Premennú Mem potom posunie za túto použitú časť, aby sa mohla použiť pre ďalšie pridávanie prvkov do poľa. Doplňte vyznačené časti:
type
 TTyp = (Cele, Realne);
var
 A: array of record
  Typ: TTyp;
  P: Pointer;
 end;
 Mem: Pointer;
 
procedure Pridaj(T: TTyp; Cislo: Real);
begin
 SetLength(A, Length(A) + 1);
 with _________________ do
 begin
  Typ := T;
  P := Mem;
  if T = Cele then
  begin
   _____________ := Round(Cislo);
   Mem := _____________________;
  end
  else
  begin
   _____________ := Cislo;
   Mem := _____________________;
  end;
 end;
end;


 1. Inšpirovali sme sa Turingovým strojom a zapísali sme tento program:
var
 Paska:PChar;
begin
 Paska := '#1001100_';
 Inc(Paska);
 while Paska^ <> '_' do
  Inc(Paska);
 Dec(Paska);
 while Paska^ = '0' do
 begin
  Paska^ := '1';
  Dec(Paska);
 end;
 if Paska^ <> '#' then
  Paska^ := '0';
 while Paska^ <> '#' do
  Dec(Paska);
 WriteLn(Paska);
end.
Zistite, čo sa vypíše. Popíšte slovami, ako sa zmení ľubovoľná postupnosť znakov '0' a '1', uzavretá medzi '#' a '_'.


 1. Zistite, čo vypíše tento program:
type
 Enum = (A, B, C, D, E, F, G);
var
 Pole: array [Enum, Enum] of set of Enum;
 M: set of Enum;
 I, J: Enum;
begin
 for I in Enum do
  for J in Enum do
   Pole[I, J] := [I, J];
 M := [];
 for I := Pred(High(Enum)) downto Succ(Low(Enum)) do
  if Ord(I) mod 2 = 0 then
   M := M + Pole[Succ(I), Pred(I)]
  else
   M := M - Pole[Succ(I), Pred(I)];
 for I in M do
  Write(I);
end.


 1. Pomocou znakového zásobníka (trieda TStack) chceme zistiť, či vstupný reťazec obsahuje rovnaký počet znakov 'a' a 'b'. Predpokladáme, že vstup sa skladá len zo znakov 'a' a 'b'. Doplňte vyznačené časti tak, aby program vypísal True alebo False, podľa toho, či je na vstupe rovnaký počet výskytov 'a' a 'b':
var
 Stack: TStack;
 Z: Char;
begin
 Stack := TStack.Create;
 Write('zadaj: ');
 Read(Z);
 while Z <> #13 do
 begin
  if ________________________________________ then
   Stack.Pop(Z)
  else
   Stack.Push(Z);
  Read(Z);
 end;
 WriteLn(________________________________);
 Stack.Free;
end.


 1. Nasledovný program vytvára premennú A dynamické pole dynamických polí (array of array of Integer):
SetLength(A, 1, 9);
for I := 0 to High(A[0]) do
 A[0, I] := I + 1;
while Length(A[High(A)]) > 2 do
begin
 SetLength(A, Length(A) + 1);
 A[High(A)] := Copy(A[High(A) - 1], 1, Length(A[High(A) - 1]) - 2);
end;
Sucet := 0;
for I := 0 to High(A) do
begin
 for J := 0 to High(A[I]) do
 begin
  Inc(Sucet, A[I, J]);
  Write(A[I, J]:3);
 end;
 WriteLn;
end;
WriteLn('sucet = ', Sucet);
Zistite, čo vypíše tento program.


 1. Nasledujúci program testuje bežný algoritmus binárneho vyhľadávania, do ktorého sme pridali počítadlo Pocet:
const
 N = 5;
var
 Pole: array [1..N] of Integer;
 I, Pocet: Integer;
 
function Hladaj(Hodnota: Integer): Integer;
var
 Zac, Kon: Integer;
begin
 Zac := 1;
 Kon := N;
 while Zac <= Kon do
 begin
  Inc(Pocet);
  Result := (Zac + Kon) div 2;
  if Pole[Result] = Hodnota then
   Exit;
  if Pole[Result] < Hodnota then
   Zac := Result + 1
  else
   Kon := Result - 1;
 end;
 Result := 0;
end;
 
begin
 for I := 1 to N do
  Pole[I] := 2 * I - 1;
 for I := 1 to N do
  Hladaj(I);
 WriteLn(Pocet);
end.
Zistite, aký počet vyjde pre N=5; pre N=8 a odhadnite pre N=1000.


 1. Zapíšte do postfixovej aj prefixovej formy tento infixový aritmetický výraz:
35 - (2 + 7) / 3 + 22 / (5 + 2 * 3) - (4 * 5 - 2 * 3) / (5 * 5) / (1 / 4)
Uvedomte si, že operácie s rovnakou prioritou vyhodnocujeme zľava doprava, napr. 1 / 2 / 3 znamená (1 / 2) / 3.


 1. Chceli sme zadefinovať triedu na prácu s textovým súborom, ale urobili sme niekoľko chýb - opravte ich.
type
 TSubor = class(TextFile)
 public
  T: TextFile;
  Citat: Boolean;
  function Precitaj: string;
  procedure Zapis(S: string);
 private
  constructor Create(Meno: string; B: Boolean);
  destructor Destroy; override;
  property Veta: string read Precitaj write Zapis;
 end;
 
constructor TSubor.Create(Meno: string; B: Boolean);
begin
 AssignFile(T, Meno);
 B := Citat;
 if Citat then
  Rewrite(T)
 else
  Reset(T);
end;
 
function TSubor.Precitaj: string; private;
begin
 if not Citat and Eof(T) then
  Result := '###'
 else
  Readln(T, Result);
end;
 
procedure TSubor.Zapis(S: string); private;
begin
 if not Citat then
  Writeln(S, T);
end;
 
destructor TSubor.Destroy; override;
begin
 T.Free;
end;


 1. V nasledovnom programe (nie v deklaráciách) doplňte všetky chýbajúce znaky ^ strieška:
type
 TPole = array of ^string;
var
 Pole: array [1..5] of ^TPole;
 I, J: Integer;
begin
 for I := 1 to 5 do
  New( Pole [I] );
 for I := 1 to 5 do
 begin
  SetLength( Pole [I] , 2 * I);
  for J := 0 to High( Pole [I] ) do
  begin
   New( Pole [I] [J] );
   ReadLn( Pole [I] [J] );
  end;
 end;
end.
Zistite ešte, koľko riadkov textu bude tento program čítať zo vstupu.