ZS/Testy/Test 11: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „{{Nadpis|Záverečný test v zimnom semestri 2011/2012}} <ol><li value="1">Dátovú štruktúru '''rad''' sme definovali pomocou dvoch zásobníkov:</li></ol> {{Prog}}...“)
 
 
Riadok 58: Riadok 58:
 
<ol><li value="2">Opravte všetky chyby v definícii triedy '''TMojRobot'''. Takýto robot by mal automaticky všetky čiary kresliť ('''Fd''') v mierke '''R'''. Okrem toho by mala fungovať aj metóda '''StaryFd''', pomocou ktorej vie kresliť čiary bez zmeny mierky.</li></ol>
 
<ol><li value="2">Opravte všetky chyby v definícii triedy '''TMojRobot'''. Takýto robot by mal automaticky všetky čiary kresliť ('''Fd''') v mierke '''R'''. Okrem toho by mala fungovať aj metóda '''StaryFd''', pomocou ktorej vie kresliť čiary bez zmeny mierky.</li></ol>
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
type
+
type
 
   TMojRobot = class(TRobot)
 
   TMojRobot = class(TRobot)
 
   public
 
   public

Aktuálna revízia z 17:22, 11. december 2012

Záverečný test v zimnom semestri 2011/2012 1. Dátovú štruktúru rad sme definovali pomocou dvoch zásobníkov:
type
 TQueue = class
  S1, S2: TStack;
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  procedure Serve(var P: Integer);
  function Serve: Integer;
  procedure Append(P: Integer);
  function Empty: Boolean;
 end;
 
constructor TQueue.Create;
begin
 _______________________________________
 _______________________________________
end;
 
destructor TQueue.Destroy;
begin
 S1.Free;
 S2.Free;
end;
 
procedure TQueue.Serve(var P: Integer);
begin
 if Empty then
  raise Exception.Create('Rad je prazdny');
 while _______________________ do
  S2.Push(S1.Pop);
 ___________________________________________
end;
 
function TQueue.Serve: Integer;
begin
 Serve(_______________________);
end;
 
procedure TQueue.Append(P: Integer);
begin
 while _______________________ do
  S1.Push(S2.Pop);
 ___________________________
end;
 
function TQueue.Empty: Boolean;
begin
 Result := ____________________________;
end;
Dopíšte vyznačené časti.


 1. Opravte všetky chyby v definícii triedy TMojRobot. Takýto robot by mal automaticky všetky čiary kresliť (Fd) v mierke R. Okrem toho by mala fungovať aj metóda StaryFd, pomocou ktorej vie kresliť čiary bez zmeny mierky.
type
 TMojRobot = class(TRobot)
 public
  R: Real;
 private
  constructor Create(RR: Real); virtual;
  procedure Fd(D: Real); virtual;
  procedure StaryFd(D: Real); override;
 end;
 
constructor TMojRobot.Create(RR: Real);
begin
 TRobot.Create;
 R := RR;
end;
 
procedure TMojRobot.Fd(D: Real);
begin
 StaryFd(R * D);
end;
 
procedure TMojRobot.StaryFd;
begin
 Fd(D);
end;


 1. Funkcia Spoj dostáva parameter pole smerníkov. Tieto smerníky odkazujú striedavo na celé čísla a na reťazce (string). Funkcia vytvorí nový reťazec, ktorý bude obsahovať reťazce z pôvodného poľa, pričom celé čísla pred týmito reťazcami označujú počet opakovaní nasledujúceho reťazca. Ak namiesto smerníku na celé číslo je v poli nil, príslušný reťazec sa preskočí. Doplňte vyznačené časti:
function Spoj(Pole: array of Pointer): string;
var
 I, J: Integer;
begin
 Result := ;
 I := 0;
 while I < High(Pole) do
 begin
  if Pole[I] <> nil then
   for J := 1 to ___________________ do
    Result := Result + ________________________;
  Inc(I, 2);
 end;
end;


 1. Funkcia Vyrob generuje nejaké prefixové aritmetické výrazy, v ktorých delenie / označuje celočíselné delenie div:
function Vyrob(N: Integer): string;
var
 I: Integer;
 Z: string = '-+*/';
begin
 Result := ;
 for I := 1 to N - 1 do
  Result := Result + Z[I mod 4 + 1] + ' ';
 for I := 1 to N do
  Result := Result + IntToStr(I) + ' ';
end;
Zistite hodnotu týchto 4 výrazov:
 • Vyrob(4)
 • Vyrob(5)
 • Vyrob(6)
 • Vyrob(7)
Okrem toho výraz Vyrob(7) zapíšte v postfixovom tvare.


 1. Procedúra Zmen pracuje s dvoma zásobníkmi:
type
 TStacks = array [Boolean] of TStack;
 
procedure Zmen(S: TStacks; var Kde: Boolean);
var
 C, D: Integer;
 V: Boolean;
begin
 repeat
  V := True;
  S[Kde].Pop(C);
  while not S[Kde].Empty do
  begin
   S[Kde].Pop(D);
   if (C > D) = Kde then
   begin
    S[not Kde].Push(D);
    V := False;
   end
   else
   begin
    S[not Kde].Push(C);
    C := D;
   end;
  end;
  Kde := not Kde;
  S[Kde].Push(C);
 until V;
end;
procedúru voláme s dvoma zásobníkmi, pričom S[False] je prázdny zásobník, a S[True] je zásobní s týmito 10 hodnotami:
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
a Kde má hodnotu True. Zistite, čo bude hodnotou parametra Kde a aký bude obsah zásobníka S[Kde] po skončení tejto procedúry (čísla vypíšte od vrchu zásobníka).


 1. Nasledovný program vytvára premennú A dynamické pole dynamických polí (array of array of Integer):
SetLength(A, 1, 1);
A[0, 0] := 1;
for I := 2 to 7 do
begin
 SetLength(A, Length(A) + 1);
 A[High(A)] := A[High(A) - 1];
 SetLength(A[High(A)], Length(A[High(A)]) + 1);
 A[High(A), High(A[High(A)])] := I;
end;
Sucet := 0;
for I := 0 to High(A) do
 for J := 0 to High(A[I]) do
  Inc(Sucet, A[I, J]);
WriteLn(Sucet);
Zistite, akú hodnotu vypíše.


 1. Nasledujúca procedúra binárne vyhľadá prvok s hodnotou P v utriedenom poli A. V algoritme X označuje dolnú hranicu úseku a Y dĺžku (nie hornú hranicu) tohto úseku. Doplňte vyznačené časti tak, aby program pracoval korektne:
var
 A: array [1..1000] of Integer;
 
function Hladaj(P: Integer): Integer;
var
 X, Y, Z: Integer;
begin
 X := 1;
 Y := 1000;
 while Y > 1 do
 begin
  Z := (Y + 1) div 2 - 1;
  if P = A[X + Z] then
  begin
   X := X + Z;
 
   Y := ________________;
  end
  else if P < A[X + Z] then
 
   Y := ________________
  else
  begin
   X := X + Z + 1;
 
   Y := ________________;
  end;
 end;
 if (Y = 1) and (A[X] = P) then
  Result := X
 else
  Result := 0;
end;


 1. Máme definovanú rekurzívnu procedúru Rekurzia. Zistite, koľko hviezdičiek vypíše volanie Rekurzia(3, 5). Tiež zistite, pre aké najmenšie N volanie Rekurzia(N, 0) vypíše aspoň 100 hviezdičiek.
procedure Rekurzia(N, P: Integer);
var
 I: Integer;
begin
 if N < 1 then
  WriteLn('*')
 else
 begin
  for I := 1 to P do Write('*');
  Rekurzia(N - 1, P div 2);
  for I := 1 to P do Write('*');
  Rekurzia(N - 1, P div 2);
  for I := 1 to P do Write('*');
 end;
end;


 1. Nasledujúca trieda TMnozina definuje dátovú štruktúru množina dvojíc znakov. Dopíšte vyznačené časti:
type
 TChar2 = array [1..2] of Char;
 TMnozina = class
  M: array [Char] of set of Char;
  procedure Pridaj(CC: TChar2);
  procedure Vyhod(CC: TChar2);
  function Prvok(CC: TChar2):boolean;
  function Text: string;
 end;
 
procedure TMnozina.Pridaj(CC: TChar2);
begin
 _______________________________________;
end;
 
procedure TMnozina.Vyhod(CC: TChar2);
begin
 _______________________________________;
end;
 
function TMnozina.Prvok(CC: TChar2): boolean;
begin
 Result := CC[2] in M[CC[1]];
end;
 
function TMnozina.Text: string;
var
 C1, C2:char;
begin
 Result := ;
 for C1:=#0 to #255 do
  for C2 _________________________ do
   Result := Result + C1 + C2 + ' ';
end;


 1. V nasledovnom programe (nie v deklaráciách) doplňte všetky chýbajúce znaky ^ strieška:
type
 Typ1 = record A: ^string; B: string; end;
 Typ2 = array [1..10] of ^Typ1;
 Typ3 = record A: ^Typ2; B: Typ2; end;
 
var
 A: ^Typ3;
 I: Integer;
 
begin
 New(A ); New(A . A );
 for I := 1 to 10 do
 begin
  New(A . A [I] ); New(A . B [I] );
  New(A . A [I] .A ); New(A . B [I] . A );
 end;
 for I := 1 to 10 do
 begin
  A . A [I] . A := 'haha';
  A . A [I] . B := 'hoho';
  A . B [I] . A := 'hihi';
  A . B [I] . B := 'hehe';
 end;