ZS/Testy/Test 10

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v zimnom semestri 2010/2011 1. Dané funkcie pracujú s množinami:
type
 TMnozina = set of Byte;
 
function Rob(P: array of TMnozina): TMnozina;
var
 I: Byte;
begin
 Result := [];
 for I := 0 to High(P) do
  if I mod 2 = 0 then
   Result := Result + P[I]
  else
   Result := Result - P[I];
end;
 
function Rob(P: array of Byte): TMnozina;
var
 I: Byte;
begin
 Result := [];
 for I := 0 to High(P) do
  if I mod 2 = 0 then
   Result := Result + [P[I]]
  else
   Result := Result - [P[I]];
end;
Zistite, čo vráti takéto volanie:
Rob([Rob([4, 8, 4, 9]), [4, 5], Rob([[1, 2], [2, 3, 4]])])


 1. Funkcia Hviezda kreslí známu krivku snehová vločka a okrem toho aj niečo počíta:
var
 R: TRobot;
 
function Hviezda(N, D, U: Integer): Real;
begin
 if N = 0 then
 begin
  Result := D;
  Robot.Fd(D);
 end
 else
  Result := Hviezda(N - 1, D div 3, -60) +
       Hviezda(N - 1, D div 3, 120) +
       Hviezda(N - 1, D div 3, -60) +
       Hviezda(N - 1, D div 3, 0);
 Robot.Rt(U);
end;
Zistite, aké hodnoty vrátia volania:
 1. Hviezda(1, 108, 0)
 2. Hviezda(3, 108, 0)
 3. Hviezda(5, 108, 0)


 1. V nasledujúcom programe sa postupne generuje 20 robotov, ktoré kreslia nejaké čiary. Po nejakom čase tento program spadne. Zistite, akú celkovú dráhu tieto roboty stihnú prejsť, kým program nespadne.
var
 Pole: array [1..20] of TRobot;
 I, J, N: integer;
begin
 Pole[1] := TRobot.Create;
 N := 1;
 while True do
 begin
  Pole[N].Rt(10);
  J := N;
  for I := 1 to N do
  begin
   Pole[I].Fd(N);
   Inc(J);
   Pole[J] := TRobot.Create;
  end;
  N := J;
 end;


 1. Daná časť programu číta z textového súboru, ktorý obsahuje len celé čísla a niektoré z nich vypisuje:
for I := 1 to 10 do
 begin
  for J := 1 to I do
   Read(Subor, K);
  WriteLn(K);
  if I mod 2 = 1 then
   Readln(Subor)
  else
   Reset(Subor);
 end;
Zistite, aké hodnoty sa vypísali, ak vstupný súbor bol takýto:
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25


 1. Zistite, ktoré prvky bude obsahovať množina M na konci tohto programu:
type
 TVymenovany = (a, b, c, d, e, f, g);
var
 M: set of TVymenovany;
 I: integer;
 J: TVymenovany;
begin
 M := [];
 for I := 100 to 150 do
 begin
  J := TVymenovany(I mod (Ord(High(TVymenovany)) + 1));
  if J in M then
   M := M - [J]
  else
   M := M + [J];
 end;


 1. Aritmetické výrazy sme doplnili o operáciu priradenia := (prvý operand musí byť meno premennej a táto operácia priradí druhý operand do tejto premennej - výsledkom operácie je priraďovaná hodnota) a operáciu celočíselného de-lenia div:
- div * - := c + := a 7 2 3 + := b 4 3 5 div * c b a
Prepíšte tento prefix do postfixu a tiež zistite jeho hodnotu. Napr. infixový zápis ((a := 3) + a) by mal hodnotu 6. Ak sa vo výraze pri vyhodnocovaní vyskytne nedefinovaná premenná, tak tato ma hodnotu 0.


 1. Máme danú triedu TStack, ktorá vie pracovať s celočíselným zásobníkom (TPrvok = Integer) a takúto časť programu:
 while not Stack.Empty do
 begin
  Stack.Pop(I);
  if (I mod 5 > 2) or Stack.Empty then
   Write(I, ', ')
  else
  begin
   Stack.Pop(J);
   Write(J, ', ');
   Write(I, ', ');
  end;
 end;
Zistite, čo sa nachádzalo v zásobníku pred cyklom, keď sme dostali takýto výstup:
5, 7, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 5, 5,
Pôvodný obsah zásobníka uveďte v poradí od najspodnejšieho prvku až po vrch zásobníka.


 1. Chceli sme zadefinovať triedu na prácu so znakovým zásobníkom, ale urobili sme niekoľko chýb - opravte ich. Do zásobníka vkladáme znaky na začiatok reťazca znakov (zásobníka) a vyberáme ich zo začiatku.
type
 TStack = class
  Pole: string;
  procedure Push(var Z: Char); virtual;
  procedure Pop(Z: Char); override;
  function Empty: Boolean;
 end;
 
procedure TStack.Push(var Z: Char);
begin
 inherited;
 Insert(Z, Pole);
end;
 
procedure TStack.Pop(Z: Char);
begin
 if Empty then
  except Exception.Create('zla operacia Pop');
 Z := Copy(Pole, 1, 1);
 Delete(Pole, 1);
end;
 
function TStack.Empty: Boolean;
begin
 Result := Pole[1] = '';
end;


 1. Do poľa smerníkov chceme prečítať riadky textového súboru. Každý smerník bude odkazovať do dynamickej pamäte na postupnosť znakov jedného riadka súboru. Na koniec každého takéhoto riadka pridáme ešte aj znak '#'. Program na záver vypíše prečítané riadky súboru (aj s ukončovacími znakmi '#'). Doprogramujte chýbajúce časti programu. Štandardná procedúra Move kopíruje z nejakej časti pamäte (prvý parameter), do inej (druhý parameter), kde v treťom parametri je počet kopírovaných bajtov.
var
 Pole: array of Pointer;
 I: Integer;
 S: string;
 T: TextFile;
begin
 AssignFile(T, 'text.txt');
 Reset(T);
 while not Eof(T) do
 begin
  ReadLn(T, S);
  S := S + '#';
  SetLength(Pole, Length(Pole) + 1);
  GetMem(___________________________________);
  Move(_____________________________________);
 end;
 CloseFile(T);
 for I := 0 to High(Pole) do
  WriteLn(__________________________________);


 1. Dopíšte chýbajúce časti programu tak, aby sa v dynamickom poli A vytvorila takáto trojuholníková štruktúra: prvý riadok má 1 prvok so smerníkom na prvý prvok poľa Pole, druhý má 2 prvky so smerníkmi na druhý a tretí prvok poľa Pole, tretí má 3 prvky so smerníkmi na ďalšie tri prvky poľa Pole, atď. až 10 riadok má 10 prvkov so smerníkmi na prvky poľa Pole:
var
 Pole: array [1..1000] of Integer;
 P: ^Integer;
 A: array of array of Pointer;
 I, J: Integer;
begin
 P := ________________________;
 SetLength(__________________);
 for I := 0 to High(A) do
 begin
  SetLength(__________________);
  for J := 0 to ______________ do
  begin
   A[I, J] := P;
   __________________;
  end;
 end;