ZS/Testy/Test 10

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v letnom semestri 2010/2011 1. Zadefinovali sme triedu TPole, ktorá "sa tvári" ako jednorozmerné pole čísel, pritom v skutočnosti toto pole uchovávame v údajovom prúde v súbore na disku (TStream). Opravte chyby v programe:
type
 TPole = class
 public
  F: TStream;
  function Citaj(I: Integer): Integer;
  procedure Zapis(I, J: Integer);
  function FPocet: Integer;
  procedure Zmen(I: Integer);
 private
  constructor Create(Meno: string);
  destructor Destroy; override;
  property Prvok[I: Integer]: Integer read Citaj write Zapis; default;
  property Pocet: Integer read Zmen write FPocet; // počet prvkov poľa
 end;

implementation

constructor TPole.Create(Meno: string);
begin
 F := TFileStream.Create(Meno, fmCreate);
end;

function TPole.Citaj(I: Integer): Integer;
begin
 F.Read(Result, 4); F.Position := I;
end;

procedure TPole.Zapis(I, J: Integer);
begin
 F.Position := I; F.Write(J, 4);
end;

function TPole.FPocet: Integer;
begin
 Result := F.Position;
end;

procedure TPole.Zmen(I: Integer);
begin
 F.Position := I;
end;

destructor TPole.Destroy;
begin
 F.Close;
end;


 1. Zistite, koľko existuje rôznych aritmetických stromov, ktorých inorder je
1 + 2 + 3 + 4
Ľubovoľné 3 z takýchto aritmetických stromov vypíšte postorderom.


 1. Pre binárny strom sme zadefinovali konštruktory, pomocou ktorých sa dá prečítať celú štruktúru stromu z binárneho súboru. Súbor obsahuje trojice celých čísel, ktoré popisujú jednotlivé vrcholy: prvé číslo trojice je Info, ďalšie dve čísla (ak sú rôzne od 0) sú číslami viet, kde začína ľavý a pravý sused:
type
 TSubor = file of Integer;
 TStrom = class
  Info: Integer;
  L, P: TStrom;
  constructor Create(Meno: string);
  constructor Create(var F: TSubor);
 end;

constructor TStrom.Create(Meno: string);
var
 F: TSubor;
begin
 AssignFile(F, Meno);
 Reset(F);
 _________________________
 CloseFile(F);
end;

constructor TStrom.Create(var F: TSubor);
var
 LV, PV: Integer;
begin
 Read(F, Info); Read(F, LV); Read(F, PV);
 if LV > 0 then
 begin
  _________________________
 end;
 if PV > 0 then
 begin
  _________________________
 end;
end;


 1. Máme definovanú takúto funkciu Urob:
function Urob(F: array of TFunkcia): Integer;
var
 I: Integer;
begin
 Result := 2;
 for I := 0 to High(F) do
  Result := F[I](Result);
end;
ktorá ako parameter dostáva postupnosť funkcií typu TFunkcia. Predpokladajte, že máme definované tieto tri funkcie (všetky tri typu TFunkcia), pre ktoré
 • Fun1 vráti svoj parameter vynásobený 3,
 • Fun2 vráti svoj parameter znížený o 10,
 • Fun3 vráti svoj parameter celočíselne vydelený 10.
S akými parametrami treba zavolať funkciu Urob, aby jej výsledkom bola hodnota 11.
Urob(_________________________________________________________)


 1. Pomocou triedenia Heap-sort sa bude triediť toto 20 prvkové pole:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Do prvého riadku nasledujúcej tabuľky vpíšte, ako bude vyzerať halda po prvom kroku algoritmu (VytvorHaldu) a do ďalšieho zapíšte výsledok jedného kroku triedenia (výmena dvoch konkrétnych prvkov a znovu vytvorenie haldy).
 
 


 1. Pre lexikografický strom (prefixový strom) máme definovanú jedinú metódu Urob, ktorá do stromu vkladá informácie podľa jedného riadku otvoreného textového súboru:
type
 TVrchol = class
  S: array ['a'..'e'] of TVrchol;
 end;

 TLexStrom = class
  Koren: TVrchol;
  procedure Urob(var F: TextFile; var P: TVrchol);
 end;

procedure TLexStrom.Urob(var F: TextFile; var P: TVrchol);
var
 C: Char;
begin
 if P = nil then
  P := TVrchol.Create;
 if not Eoln(F) then
 begin
  Read(F, C);
  if C = ' ' then
   Urob(F, Koren)
  else
   Urob(F, P.S[C]);
 end;
end;
Súbor obsahuje riadok: dada da ede a eda da dade. Pre objekt Strom triedy TLexStrom volanie:
Strom := TLexStrom.Create;
Strom.Urob(F, Strom.Koren);
vytvorí stromovú štruktúru, v ktorej sú nilové aj nenilové hodnoty (prvky poľa S). Zistite, koľko je tam dokopy všetkých hodnôt nil. Uvedomte si, že strom je stupňa 5.


 1. Do 20-prvkového poľa sme pomocou hašovacej tabuľky postupne vložili (pomocou procedúry Pridaj) týchto 14 čísel:
  23, 42, 47, 50, 55, 60, 66, 67, 76, 82, 83, 87, 92, 98.
var
 Pole: array [0..19] of Integer;

function Hash(Cislo: Integer): Integer;
begin
 Result := Cislo mod Length(Pole);
end;

procedure Pridaj(Cislo: Integer);
var
 I: Integer;
begin
 I := Hash(Cislo);
 while Pole[I] <> 0 do
  I := (I + 3) mod Length(Pole);
 Pole[I] := Cislo;
end;
Zistite, ako bude vyzerať výsledné pole (pôvodne v ňom boli samé 0) a koľko kolízií vznikne počas vkladania prvkov.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 


 1. Máme trochu pozmenený algoritmus triedenia quick-sort:
procedure QuickSort(Zac, Kon: Integer);
var
 I, J, Pivot: Integer;
begin
 I := Zac; J := Kon;
 Pivot := Pole[(Zac + Kon) div 2];
 repeat
  while (I < Kon) and (Pole[I] < Pivot) do I := I + 1;
  while (J > Zac) and (Pivot < Pole[J]) do J := J - 1;
  if I <= J then
  begin
   if I < J then Vymen(I, J);
   I := I + 1;
   J := J - 1
  end
 until I > J;
 if J > Zac then QuickSort(Zac, J);
 if I < Kon then QuickSort(I, Kon)
end;
Zistite, ako bude vyzerať obsah poľa tesne po cykle repeat, ešte pred rekurzívnymi volaniami – výsledné pole zapíšte do druhého riadka tabuľky. Vyznačte v poli aj pozíciu pivota.
36 93 5 16 96 84 22 62 92 56 21 63 74 5 71 4 3 68 34 1
 


 1. Neorientovaný graf je reprezentovaný poľom susedov, pričom platí:
G[0] = [4]    G[1] = [6, 7]  G[2] = [8]   G[3] = [11]
G[4] = [0, 10]  G[5] = [6, 7]  G[6] = [1, 5]  G[7] = [1, 5]
G[8] = [2]    G[9] = []    G[10] = [4]   G[11] = [3]
Zistite počet komponentov grafu a pre každý z nich počet vrcholov.


 1. V tabuľke Tab evidujeme pre rôzne kódy (číslo od 1 do 999) nejaké znakové reťazce. V položke P sa nachádza smerník do pamäte, kde začína samotný reťazec a v položke D bude momentálna dĺžka samotného reťazca. Procedúra Pridaj prečíta z otvoreného údajového prúdu dvojicu kód a reťazec a pridá ich do tabuľky tak, že ak sa už pre daný kód v tabuľke nejaký reťazec nachádza, tak starý reťazec vyhodí a nahradí ho novým. V súbore sa nachádza najprv kód, za ním nenulová dĺžka reťazca a samotná postupnosť znakov. Doplňte chýbajúce časti.
type
 TTabulka = array [1..999] of record P: Pointer; D: Integer; end;

procedure Pridaj(var T: TStream; var Tab: TTabulka);
var
 S: string;
 Kod, Dlzka: Integer;
begin
 T.Read(Kod, SizeOf(Kod));
 T.Read(Dlzka, SizeOf(Dlzka));
 SetLength(S, Dlzka);
 T.Read(__________________);
 if _______________ then
  FreeMem(___________________);
 GetMem(Tab[Kod].P, ______________________);
 Tab[Kod].D := Dlzka;
 Move(S[1], ______________________);
end;
Uvedomte si, že procedúra Move kopíruje časť pamäte: z prvého parametra presunie do druhého počet bajtov určených tretím parametrom.