ZS/Testy/Test 09

Z Pascal
Revízia z 19:32, 19. marec 2013; Andrej (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v zimnom semestri 2009/2010 1. Máme dané pole smerníkov na celé a reálne čísla. Doprogramujte telo cyklu vo funkcii Priemer, ak viete, že na nepárnych indexoch poľa sú smerníky na celé čísla a na párnych sú smerníky na reálne čísla. Niektoré prvky poľa môžu byť nil a vtedy sa nezapočítavajú do priemeru:
type
 TPole = array of Pointer;
 
function Priemer(P: TPole): Real;
var
 I, N: Integer;
begin
 Result := 0;
 N := Length(P);
 for I := 0 to High(P) do
 begin
 
 
 end;
 if N <> 0 then
  Result := Result / N;
end;


 1. Dopíšte chýbajúce časti programu tak, aby sa vytvorila takáto trojuholníková štruktúra: prvý riadok má 1 prvok so smerníkom na hodnotou 0, druhý má 2 prvky so smerníkmi na hodnoty 10 a 11, tretí má 3 prvky so smerníkmi na hodnoty 20, 21, 22, atď. až 10 riadok má 10 prvkov so smerníkmi na hodnoty 90, 91, ..., 99:
var
 P: array of array of ^Integer;
 I, J: Integer;
begin
 _________________________;
 for I := 0 to High(P) do
 begin
  _____________________;
  for J := 0 to __________ do
  begin
   ________________;
   ___________ := I * 10 + J;
  end;
 end;
end;


 1. V infixovom zápise aritmetických výrazov sa operácie s rovnakou prioritou vyhodnocujú zľava doprava. Prepíšte daný výraz do prefixového aj postfixového zápisu:
1 + 2 * 3 / 4 * 5 / 6 * 7 / 8 / 9 – 1 / 2 / 3 – 4 / 5 / 6
Výraz neupravujte ani nevyhodnocujte.


 1. Daná funkcia nejako pracuje s množinami:
type
 TSet = set of Byte;
 
function Urob(A: array of TSet): TSet;
var
 I: Integer;
begin
 Result := A[0];
 for I := 1 to High(A) do
  if I mod 2 = 0 then
   Result := Result + A[I]
  else
   Result := Result - A[I];
end;
Zistite, čo vráti volanie:
Urob([[1], [5, 8, 9], [2, 4, 6], [], [4, 8, 16], [1, 2, 3]])


 1. Daná funkcia Spoj by mala zreťaziť všetky reťazce, ktoré sú v parametri otvorené pole reťazcov. Napr. Spoj(['abc','xyz','ahoj']) by malo vrátiť reťazec 'abcxyzahoj'. Doplňte vyznačené chýbajúce časti programu (nedopisujte nové premenné ani príkazy). Štandardná procedúra Move kopíruje z nejakej časti pamäte (prvý parameter), do inej (druhý parameter), kde v treťom parametri je počet kopírovaných bajtov.
function Spoj(S:___________________________): string;
var
 I, D: Integer;
begin
 D := 0;
 for I := 0 to High(S) do
  Inc(D, _____________________);
 __________________ Result ________________;
 D := 1;
 for I := 0 to High(S) do
  if S[I] <> '' then
  begin
   Move(_________________ Result _________________);
   Inc(D, ________________);
  end;
end;


 1. Máme danú triedu TStack, ktorá pracuje so znakovým zásobníkom (TPrvok = Char) a takúto funkciu:
function Test: Boolean;
var
 Zas: TStack;
 Znak: Char;
begin
 Zas := TStack.Create;
 Read(Znak);
 while Znak in ['a', 'b'] do
 begin
  if _______________ Zas.Top _________ then
  begin
   if Znak = 'b' then
    _______________________________;
   Zas.Push(Znak);
  end
  else
   __________________________
   __________________________
   __________________________;
  Read(Znak);
 end;
 Result := (Znak = #13) ________________;
 Zas.Free;
end;
Dopíšte chýbajúce časti tak, aby funkcia vrátila True len vtedy, keď reťazec na vstupe obsahuje presne dvojnásobok písmen a, ako písmen b. Inak by na vstupe nemali byť iné znaky. Znak #13 označuje koniec riadka. Môžete používať metódu triedy TStack Top, ktorá vráti hodnotu na vrchu zásobníka – z vrchu zásobníka ju ale neodoberie ako Pop.


 1. Táto funkcia kreslí nejakú známu krivku a okrem toho aj niečo počíta:
var
 R: TRobot;
 
function Kresli(N: Integer): Integer;
 
 procedure Otoc(Uhol: Integer);
 begin
  Inc(Result, Uhol);
  R.Lt(Uhol);
 end;
 
begin
 Result := 0;
 if N > 0 then
 begin
  R.Fd(30);
  Otoc(40);
  Inc(Result, Kresli(N - 1));
  Otoc(270);
  Inc(Result, Kresli(N - 1));
  Otoc(50);
  R.Fd(-30);
 end;
end;
Zistite, aké hodnoty vrátia volania:
 1. Kresli(1)
 2. Kresli(4)
 3. Kresli(10)


 1. V nasledujúcej časti programu je niekoľko chýb. Textový súbor v každom riadku obsahuje celé číslo od 1 do 30 a za ním je medzera a nejaký reťazec. Program by mal z tohto súboru vypísať tie reťazce, pred ktorými je najčastejšie sa vyskytujúce číslo. Opravte chyby v programe.
var
 P: array [1..30] of Integer;
 T: FileText;
 I, M: Integer;
 S: string;
begin
 AssignText(T, 'subor.txt');
 try
  Reset(T);
  for I := 1 to 30 do
   P[I] := 0;
  M := 0;
  while Eof(T) do
  begin
   Read(T, I);
   Inc(P[I]);
   if P[M] < P[I] then
    I := M;
  end;
  Rewrite(T);
  while Eof(T) do
  begin
   ReadLn(T, M, S);
   if I = M then
    Memo1.Lines.Append(S)
  end;
 finally
  CloseText(T);
 end;
end;


 1. Nasledujúca procedúra nejako spracováva dátovú štruktúru rad (TQueue) v globálnej premennej Q:
procedure Spracuj;
var
 I1, I2: Integer;
begin
 Q.Append(-1);
 Q.Serve(I1);
 while I1 > 0 do
 begin
  Q.Serve(I2);
  if I2 > I1 then
   Q.Append(I2)
  else
  begin
   Q.Append(I1);
   I1 := I2;
  end;
 end;
end;
Zistite, aký bude obsah radu po vykonaní procedúry Spracuj, ak jeho počiatočné hodnoty boli:
(8, 5, 20, 4, 9, 13, 2, 3, 5, 12, 1, 3, 5, 13).


 1. Chceli sme zadefinovať triedu na prácu s dynamickým poľom celých čísel. Property by malo zabezpečiť indexovanie tohto poľa pomocou znakových reťazcov a tiež hodnotou takéhoto prvku poľa (property) by mal byť reťazec. V programe sme urobili niekoľko chýb - opravte ich.
type
 TSPole = class
 private
  FPole: array of Integer;
  function GetPole: string; virtual;
  procedure SetPole(Hodnota: string); override;
 public
  property Pole [X: string]: string read GetPole write SetPole;
 end;
 
function TSPole.GetPole: string; virtual;
var
 I: Integer;
begin
 I := IntToStr(X);
 if (I < 0) or (I > High(Pole)) then
  Result := ''
 else
  Result := StrToInt(Pole[I]);
end;
 
procedure TSPole.SetPole(Hodnota: string); override;
var
 I: Integer;
begin
 I := IntToStr(X);
 if I >= High(Pole) then
 begin
  if I > 0 then
   SetLength(Pole, I + 1);
  Pole[I] := Hodnota;
 end;
end;