ZS/Testy/Test 08: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „{{Nadpis|Záverečný test v zimnom semestri 2008/2009}} <ol><li value="1">Aký dlhý reťazec vráti '''Retazec(20)''' a koľko sa v ňom nachádza hviezdičiek (znak...“)
 
(Žiaden rozdiel)

Aktuálna revízia z 23:06, 29. november 2012

Záverečný test v zimnom semestri 2008/2009 1. Aký dlhý reťazec vráti Retazec(20) a koľko sa v ňom nachádza hviezdičiek (znak '*' ):
function Retazec(N: Integer): string;
var
 I: Integer;
begin
 Result := 'o';
 for I := 1 to N do
  case I mod 3 of
   0: Result := '*' + Result + '*';
   1: Result := Result + '+' + Result;
   2: Result := '-' + Result;
  end;
end;


 1. Dané funkcie nejako pracujú s množinami:
type
 TMnozina = set of Byte;
 
function Urob(Cislo: Integer): TMnozina;
var
 I: Integer;
begin
 Result := [];
 for I := 0 to 31 do
 begin
  if Odd(Cislo) then
   Result := Result + [I];
  Cislo := Cislo div 2;
 end;
end;
 
function Zmen(M: TMnozina): Integer;
var
 I: Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 31 downto 0 do
 begin
  Inc(Result, Result);
  if I in M then
   Inc(Result);
 end;
end;
Zistite, čo vráti volanie:
Zmen(Urob(3) + Urob(5) + Urob(7)) + Zmen(Urob(13) + Urob(15) + Urob(17))


 1. Aritmetické výrazy sme doplnili o operáciu priradenia := (prvý operand musí byť meno premennej a táto operácia priradí druhý operand do tejto premennej - výsledkom operácie je priraďovaná hodnota) a operáciu celočíselného delenia div:
div + 8 * := c + := a 7 := b 4 - a b + 2 div c b
Prepíšte tento prefix do postfixu a tiež zistite jeho hodnotu. Napr. infixový zápis ((a := 3) + a) má hodnotu 6. Ak sa vo výraze pri vyhodnocovaní vyskytne nedefinovaná premenná, tak tato ma hodnotu 0.


 1. Vieme, že v danom poli netypových smerníkov sú buď nil, alebo sú to smerníky na celočíselné a reálne dynamické premenné. Tiež vieme, že typy nenilových hodnôt sa striedajú: najprv je to smerník na Integer a za tým je to smerník na Real. Dopíšte program tak, aby správne spočítal všetky nenilové hodnoty v poli. Predpokladajte, že zvyšné premenné programu sú už zadeklarované správne:
type
 PInteger = _____________;
 PReal = _______________;
var
 Pole: array [1..100] of ______________;
 I0: _____________;
 R0: _____________;
 SI: _____________;
 SR: _____________;
 ...
begin
 ...
 Sucet := 0;
 I0 := 0;
 R0 := 0;
 B := True;
 for I := 1 to High(Pole) do
 begin
  SI := _______;
  SR := _______;
  if Pole[I] <> nil then
  begin
   if B then
    SI := ____________
   else
    SR := ____________;
   B := not B;
  end;
  Sucet := Sucet + __________ + ___________;
 end;


 1. Máme definovanú takúto funkciu Spoj:
type
 TPole = array of Integer;
 
function Spoj(A, B: array of Integer): TPole;
var
 I: Integer;
begin
 Result := nil;
 for I := 0 to Max(High(A), High(B)) do
 begin
  if I <= High(A) then
  begin
   SetLength(Result, Length(Result)+1);
   Result[High(Result)] := A[I];
  end;
  if I <= High(B) then
  begin
   SetLength(Result, Length(Result)+1);
   Result[High(Result)] := B[I];
  end;
 end;
end;
Zistite, čo bude výsledkom volania:
Spoj(Spoj([1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]), Spoj([10, 11, 12], [13]))


 1. Máme danú triedu TStack, ktorá vie pracovať so celočíselným zásobníkom (TPrvok = Integer) a takúto časť programu:
while not Stack.Empty do
 begin
  Stack.Pop(I);
  if Odd(I mod 5) or Stack.Empty then
   Write(I, ',')
  else
  begin
   Stack.Pop(J);
   Write(J, ',');
   Write(I, ',');
  end;
 end;
Zistite, čo sa nachádzalo v zásobníku pred cyklom, keď sme dostali takýto výstup:
13, 3, 9, 11, 10, 6, 16, 7, 15, 15,
Pôvodný obsah zásobníka uveďte v poradí od najspodnejšieho prvku až po vrch zásobníka.


 1. Textový súbor obsahuje 11 riadkov: v každom je jedno číslo - postupne od 1 do 11. Zistite, čo spraví tento program:
procedure Kopir(var Subor: TextFile; B1, B2: Boolean);
var
 H: Integer;
begin
 if B1 then
  Rewrite(Subor)
 else
 begin
  Readln(Subor, H);
  Kopir(Subor, Eof(Subor), H mod 3 <> 0);
  if B2 then
   Writeln(Subor, H);
 end;
end;
 
var
 T: TextFile;
begin
 AssignFile(T, 'subor.txt');
 Reset(T);
 Kopir(T, Eof(T), True);
 CloseFile(T);
end;


 1. Funkcia Zisti by mala vrátiť počet intervalov, z ktorých sa skladá nejaká množina. Napr. Zisti(['a'..'z', '.', '0'..'9']) vráti číslo 3 a Zisti(['a'..'z', 'p'..'x']) vráti hodnotu 1. Doplňte chýbajúcu podmienku:
type
 TMnozina = set of Char;

function Zisti(M: TMnozina): Integer;
var
 X: Char;
begin
 Result := 0;
 for X in M do
  if ______________________________ then
   Inc(Result);
end;


 1. V poli dvojíc znakových reťazcov máme uložený nejaký slovník, ktorý je vzostupne utriedený podľa položky A. Doplňte chýbajúce časti funkcie Hladaj tak, aby pre daný reťazec správne vrátila jeho preklad (položku B). Ak sa slovo v slovníku nenachádza, funkcia vráti prázdny reťazec:
type
 TPole = array of record A, B: string; end;
 
function Hladaj(Hodnota: string; Pole: TPole): string;
var
 S: Integer;
begin
 if _______________ then
  Result := 
 else
 begin
  S := High(Pole) div 2;
  if Pole[S].A > Hodnota then
   Result := Hladaj(Hodnota, _________________)
  else if Pole[S].A < Hodnota then
   Result := Hladaj(Hodnota, _________________)
  else
   Result := _______________;
 end;
end;


 1. Chceli sme zadefinovať triedu na prácu s grafickým objektom TZviera, ale urobili sme niekoľko chýb - opravte ich.
type
 TZviera = class(Graphics)
 private
  Meno, FZvuk: string;
  Bmp: TBitmap;
 public
  constructor Create(Subor: TextFile);
  constructor Create(Param: array of string);
  procedure Kresli(Canvas: TCanvas); virtual;
  property Zvuk: string read FZvuk; virtual;
 end;
 
constructor TZviera.Create(Subor: TextFile);
var
 S1, S2: string;
begin
 Readln(Subor, S1);
 Readln(Subor, S2);
 inherited Create(S1, S2, 'zver.bmp');
end;
 
constructor TZviera.Create(Param: array of string);
begin
 SetLength(Param, 3);
 Meno := Param[1];
 Zvuk := Param[2];
 Bmp.Create;
 Bmp.LoadFromFile(Param[3]);
end;
 
procedure TZviera.Kresli(Canvas: TCanvas); virtual;
begin
 Canvas.DrawBitmap(Random(200), Random(200), Bmp);
end;