Py

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • jedno zo zadaní bude treba odovzdať do konca semestra (semestrálny projekt) - bude za viac bodov (okolo 25%), individuálne zadania pre študentov
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 5 do 25 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhnú 3 body (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
téma zadané v týždni počet týždňov max
1 cyklus 1 1 8%
2 ... 2 1 8%
3 ... 3 2 15%
4 ... 5 1 8%
5 ... 6 1 8%
6 ... 7 2 15%
7 ... 9 1 8%
8 ... 10 1 8%
9 semestrálny projekt 6 - 22%


Skúška

hodnotí sa:

 • priebežný test 25%
 • záverečný test 25%
 • praktická skúška 50%

alebo druhý variant:

 • záverečný test 30%
 • praktická skúška 70%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % skúšky podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

skúška 100% - 71% 70% - 61% 60% - 50%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov, inak absencia
 • povolené sú maximálne 3 absencie za semester (12 týždňov)

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania


Sylabus prednášok na 3 semestre

1. semester 2. semester 3. semester
1 úvod, premenná, cyklus ... ...
2 reťazce, podprogramy ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
5 ... ... ...
6 ... ... ...
7 ... ... ...
8 ... ... ...
9 ... ... ...
10 ... ... ...
11 ... ... ...
12 ... ... ...


úvod, premenné

turtle, for-cyklus

moduly podprogramy, funkcie

typy, podmienky cykly, náhodné prechádzky

cykly, tabuľky, 2-rozmerné bitmapy

reťazce, algoritmy

zoznamy, postupnosti

súbory

slovníky

rekurzia

definovanie tried

---

úvod

analýza

základné dátové štruktúry: - zásobník, rad, spájané zoznamy

rekurzia - implementácia, labyrint, dynamické programovanie

triedenie, vyhľadávanie

stromy, stromové algoritmy, halda

vyhľadávacie stromy

grafy, algoritmy, najkratšia cesta