Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(stare)
Riadok 10: Riadok 10:
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhnú 3 body (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhnú 3 body (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 +
Pozn.
 +
* nebudeme robiť policajtov, aby sme kontrolovali, či nepodvádzate (opisujete od kolegov, nechávate si vypracovať riešenia ďalšími, opisuje ) - ak to ale (náhodne) zistíme, strácate dvojnásobný počet bodov (percent), ktoré by sa dali získať za toto zadanie - s veľkou pravdepodobnosťou nebudete kvôli tomu pripustení ku skúške
 +
** táto penalizácia sa bude týkať aj tých, ktorí poskytnú svoje riešenie ďalším
 +
** mali by ste si hlavne uvedomiť, že ak nebudete poctivo riešiť zadania, o to ťažšie sa bude robiť skúška
  
 
<blockquote>
 
<blockquote>

Verzia zo dňa a času 10:05, 14. apríl 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • jedno zo zadaní bude treba odovzdať do konca semestra (semestrálny projekt) - bude za viac bodov (okolo 25%), individuálne zadania pre študentov
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 5 do 25 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhnú 3 body (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky

Pozn.

 • nebudeme robiť policajtov, aby sme kontrolovali, či nepodvádzate (opisujete od kolegov, nechávate si vypracovať riešenia ďalšími, opisuje ) - ak to ale (náhodne) zistíme, strácate dvojnásobný počet bodov (percent), ktoré by sa dali získať za toto zadanie - s veľkou pravdepodobnosťou nebudete kvôli tomu pripustení ku skúške
  • táto penalizácia sa bude týkať aj tých, ktorí poskytnú svoje riešenie ďalším
  • mali by ste si hlavne uvedomiť, že ak nebudete poctivo riešiť zadania, o to ťažšie sa bude robiť skúška
téma zadané v týždni počet týždňov max
1 cyklus 1 1 8%
2 ... 2 1 8%
3 ... 3 2 15%
4 ... 5 1 8%
5 ... 6 1 8%
6 ... 7 2 15%
7 ... 9 1 8%
8 ... 10 1 8%
9 semestrálny projekt 6 - 22%


Skúška

hodnotí sa:

 • priebežný test 25%
 • záverečný test 25%
 • praktická skúška 50%

alebo druhý variant:

 • záverečný test 30%
 • praktická skúška 70%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % skúšky podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

skúška 100% - 71% 70% - 61% 60% - 50%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov, inak absencia
 • povolené sú maximálne 3 absencie za semester (12 týždňov)

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania


Sylabus prednášok na 3 semestre

1. semester 2. semester 3. semester
1 úvod, premenná, cyklus ... ...
2 reťazce, podprogramy ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
5 ... ... ...
6 ... ... ...
7 ... ... ...
8 ... ... ...
9 ... ... ...
10 ... ... ...
11 ... ... ...
12 ... ... ...


úvod, premenné

turtle, for-cyklus

moduly podprogramy, funkcie

typy, podmienky cykly, náhodné prechádzky

cykly, tabuľky, 2-rozmerné bitmapy

reťazce, algoritmy

zoznamy, postupnosti

súbory

slovníky

rekurzia

definovanie tried

---

úvod

analýza

základné dátové štruktúry: - zásobník, rad, spájané zoznamy

rekurzia - implementácia, labyrint, dynamické programovanie

triedenie, vyhľadávanie

stromy, stromové algoritmy, halda

vyhľadávacie stromy

grafy, algoritmy, najkratšia cesta

stare

 1. programátorské prostredie; tlačidlá, priradenie akcií; grafická plocha (Image); celočíselné premenné, náhodné čísla
 2. for-cyklus; podmienený príkaz; podmienený cyklus; vstupný riadok
 3. typ Integer, Boolean, Char, Real
 4. procedúry, parametre, funkcie, premenné parametre
 5. znakové reťazce; konzolová aplikácia; textové súbory; textová plocha
 6. typ interval; typ pole; pole ako parameter; polia rôznych typov
 7. udalosti; práca s myšou; komponent posuvná lišta; časovač
 8. bitmapové premenné; kachličkovanie, priesvitnosť, vlastné bitmapy, strihanie bitmáp
 9. typ záznam; príkaz with; vyhľadávanie; meranie rýchlosti
 10. pixely v bitmape; viacrozmerné polia; aplikácia LIFE
 11. grafické roboty; náhodné prechádzky; textové súbory; pole robotov
 12. nekonečná rekurzia; pravá rekurzia; binárne stromy; rekurzívne obrázky
 13. vymenovaný typ; typ množina; práca s klávesnicou; aplikácia skicár
 14. úvod do OOP; dedičnosť; konštruktor objektu; príklady tried
 15. programové jednotky; typ zásobník; dynamické polia; parameter otvorené pole
 16. programová jednotka RobotUnit; vlastnosti (property); konštruktory a deštruktory; odvodené triedy od TRobot
 17. výnimky a generické triedy; aritmetické výrazy; prepis rekurzie; dátová štruktúra rad
 18. Turingov stroj; návrh interprétra; niekoľko riešených úloh
 19. statické metódy; virtuálne metódy; kompatibilita tried; polymorfné pole
 20. virtuálne metódy triedy TRobot; pole robotov; pretypovanie inštancie; ukážkový projekt
 21. smerník; smerníková aritmetika; znakové reťazce ukončené #0; netypový smerník - typ Pointer
 22. dynamické premenné; netypový smerník - typ Pointer; reprezentácie rôznych typov; netypový formálny parameter
 23. trieda animovaný obrázok; animácia v jednej bitmape; pohyb animovaných obrázkov; plánovač
 24. binárne súbory; údajový prúd; kopírovanie medzi súbormi
 25. spájané zoznamy; základné operácie so zoznamami; zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu
 26. vrchol zoznamu ako objekt; procedurálny typ; dvojsmerný a cyklický zoznam
 27. binárne stromy; základné algoritmy; procedurálny parameter v strome; zapuzdrenie triedy TStrom
 28. binárny vyhľadávací strom; aritmetické stromy; všeobecné stromy a zoznamy; lexikografické stromy
 29. algoritmy triedenia: Bubble Sort, Min Sort, Quick Sort
 30. reprezentácia grafu: pole množín susedov, tabuľka susedností; pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov, dynamické pole dynamických polí
 31. algoritmus do hĺbky; komponenty grafu; algoritmus do šírky; vzdialenosť a najkratšia cesta
 32. prehľadávanie s návratom
 33. prehľadávanie s návratom na grafoch