Pomoc:Pravidla

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pravidlá


Priebeh semestra

Cvičenia

 • cvičenia sú 2 hodiny týždenne - spoločné riešenie úloh pri tabuli, resp. samostatné riešenie úloh pri počítačoch
 • cvičenie začína 10-15 minútovou programátorskou rozcvičkou - najčastejšie sa rieši príklad, ktorý je podobný na riešené príklady z predchádzajúceho cvičenia - môžete pri ňom používať ľubovoľné svoje materiály (zošity, knihy, ...)
 • rozcvičky sa bodujú 0..5 bodov - za semester sa píše približne 10 rozcvičiek a z nich sa ku skúške vyberie 8 najlepších (t.j. dá sa získať maximálne 40 bodov)
 • účasť na cvičeniach je povinná (ak potrebujete odísť po rozcvičke, ospravedlníte sa cvičiacemu pred začiatkom, inak sa vaša rozcvička nezapočíta)
 • počas semestra môžete získavať od cvičiaceho prémiové body za rôzne náročnejšie úlohy, resp. nepovinné domáce úlohy (maximálne 10 prémiových bodov a spolu s rozcvičkami nepresiahnu celkový súčet 40 bodov)

Prednášky

 • účasť na prednáškach je nepovinná - na tomto webe nájdete niektoré podstatné časti prednášok

Semestrálny projekt

 • počas semestra samostatne vypracujete projekt podľa zadania (dostane ho v priebehu semestra od svojho cvičiaceho - tento vám oznámi aj termín na odovzdanie projektu - bude to najneskôr do konca 1. týždňa skúškového obdobia)
 • presnejšie kritériá nájdete nižšie

Záverečný test

 • na konci oboch semestrov prebehne záverečný písomný test
 • oba trvajú 60 minút a budú obsahovať po 10 úloh
 • úlohy v testoch budú väčšinou z učiva, ktoré sa už precvičilo na cvičeniach
 • počas písania testu nie je povolené používať žiadne pomocné materiály - knihy, zošity, ťaháky
 • môžete získať maximálne 25 bodov za test
 • test nie je povinný a nie je možné si ho nahradiť v inom termíne
 • pozrite si ukážkové záverečné testy: za zimný semester, za letný semester

Praktická skúška pri počítači

 • prebieha v skúškovom období a riešia sa praktické úlohy pri počítači:
 • v oboch semestroch sa riešia 2 úlohy každá za maximálne 20 bodov
 • z každej úlohy treba získať aspoň 7 bodov z 20 - inak sa považuje celý termín skúšky za neúspešný

Hodnotenie

Súčet

 • výsledné hodnotenie predmetu je známkou AE, resp. Fx - vypočíta sa zo súčtu bodov zo semestra, bodov za projekt, test a praktickej skúšky pri počítači:
rozcvičky
0-40
záverečný test
0-25
semestrálny projekt
0-10
skúška pri počítači
0-40
súčet
0-115
 • ak ste za rozcvičky a záverečný test získali spolu menej ako 20 bodov (resp. 26 v letnom semestri), nebudete pripustení ku skúške a hodnotení budete známkou Fx
 • súčet bodov za rozcvičky a test sa pre ďalšie výpočty zaokrúhľuje nahor, za projekt získavate len celočíselný počet bodov

Známka

 • z takto získaných bodov sa známka pridelí podľa tejto tabuľky:
zimný semester
známka A
88-115
známka B
81-87
známka C
74-80
známka D
67-73
známka E
60-66
známka Fx
0-59
letný semester
známka A
94 - 115
známka B
87 - 93
známka C
80 - 86
známka D
73 – 79
známka E
66 – 72
známka Fx
0 – 65
 • ak ste dostali menej ako minimum bodov pre E alebo na praktickej skúške ste mali menej ako 7 bodov za aspoň jeden príklad, budete hodnotení známkou Fx, t.j. nevyhovel
 • ak ste neprospeli na riadnom alebo opravnom termíne, môžete požiadať o (prvý, resp. druhý) opravný termín skúšky
  • opravné skúšky sa skladajú len z praktickej časti pri počítači
  • opravné termíny musia prebehnúť ešte počas skúškového obdobia
  • na opravnom termíne dostávate bodový bonus z neúspešného riadneho termínu (resp. predchádzajúceho opravného)
   = počet bodov za príklady zo skúšky div 5

Zrýchlený režim

 • ak ste za rozcvičky, záverečný test a semestrálny projekt získali spolu aspoň 66 bodov, automaticky získavate známku A bez toho, aby ste museli robiť praktickú skúšku pri počítači


Semestrálny projekt

Pokyny

 • projekt musí byť vypracovaný v prostredí Lazarus
 • program musí byť funkčný (nesmie padať na chybách) a jeho zdrojový text musí byť správne naformátovaný
 • musí byť osobne odovzdaný svojmu cvičiacemu tak, aby bol ohodnotený nie neskôr ako deň pred skúškou (resp. pred koncom skúškového pre študentov so zrýchleným režimom)
 • používajte len vlastný kód - cudzie unity len v odôvodnených prípadoch po dohode s cvičiacim
 • môžete používať všetky komponenty v Lazaruse (nedefinujte žiadne nové komponenty)
 • s cvičiacim si môžete dohodnúť aj HW parametre počítača, na ktorom sa bude projekt odovzdávať (grafická karta - rozlíšenie, pamäť, priestor na HD, použitie CD, resp. iného média)

Témy

Hodnotenie

 • dôležité kritériá pri hodnotení projektu:
  • príjemné ovládanie programu, odolnosť voči nevhodnému správaniu používateľa a zaujímavý vzhľad (dizajn) - tlačidlá, bitmapy, farebnosť, efekty
  • otvorenosť pre používateľa - má možnosť pomocou rôznych volieb nastaviť parametre softvéru
  • algoritmická náročnosť, napr. počítač vie "inteligentne" hrať za jedného z hráčov
  • dokumentácia vo formáte .html aj na vašej webovej stránke