34.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

34. Cvičenie


< 34.Prednáška | riešené úlohyRozcvička

1. graf je zadeklarovaný:

type
 TVrchol = class
  Meno: Integer;
  Sus: set of 1..N;
 end;
 TGraf = class
  G: array [1..N] of TVrchol;
  procedure Dosirky(V: Integer);
 end;
 • pre daný graf metóda Dosirky spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej Meno) tak, že štartový vrchol VMeno = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až N-1 (nemáme k dispozícii štruktúru Queue)


Cvičenie

práca s grafom a s textovým (binárnym) súborom

 • súbor graf.txt obsahuje popis grafu
  • prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v každom riadku má uvedených niektorých svojich kamarátov postupne vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
  • spracovať do matice susedností (zdá sa, že vrcholov je menej ako 1000)
type TGraf = class
 Pole: array of array of boolean;
 Meno: array of string;
 constructor Create;
 function opakujesa(S:String) : boolean;
end;
 • konštruktor
constructor TGraf.Create;
var
 F:TextFile;
 S, T:string;
 I, J:Integer;
begin
 AssignFile(F, 'graf.txt');
 Reset(F);
 while not EOF(F) do
 begin
  ReadLn(F, S);
  while S<> do begin
   P:=Pos(' ', S + ' ');
   T:=Copy(S, 1, P-1);
   if not opakujesa(T) do begin
    SetLength(Meno, Length(Meno) + 1);
    Meno[High(Meno)]:=T;
   end;
   Delete(S, 1, P);
  end;
 end;
 // Tu bude kod na zostrojenie grafu
end;
 • test opakovania
function opakujesa(S:String) : boolean;
var
 I: Integer;
begin
 Result := True;
 for I := 0 to High(Memo) do 
  if Memo[I] = S then
   Exit;
 Result := False;
end;
 • otestovať a odladiť
...
Graf := TGraf.Create;
for I := 0 to High(Graf.Meno) do
 Write(Graf.Meno[i], ' ');
Writeln(Length(Graf.Meno));
...
 • funkcia, ktorá zistí index mena
 • funkciu opakujesa nam vlastne netreba
function index(S:String) : integer;
var
 I: Integer;
begin
 Result := -1;
 for I := 0 to High(Memo) do 
  if Memo[I] = S then
   Result := I;
end;
 • zostrojenie grafu
 SetLength(Pole, Length(Meno), Length(Meno));
 for I := 0 to High(Pole) do
  for J := 0 to High(Pole) do
   Pole[I, J] := False;
 //alebo
 //FillChar(Pole[0,0], ..., False);
 Reset(F);
 while not EOF(F) do
 begin
  ReadLn(F, S);
  P:=Pos(' ', S + ' ');
  I := Index(Copy(S, 1, P-1));
  Delete(S, 1, P);
  while S<> do begin
   P:=Pos(' ', S + ' ');
   J := Index(Copy(S, 1, P-1));
   Pole[I, J] := True;
   Pole[J, I] := True;
   Delete(S, 1, P);
  end;
 end;
 • vrchol s najmenším a najväčším počtom susedov
function PocetSusedov(K:Integer) : Integer;
var
 I:Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 0 to High(Pole) do 
  if Pole[K, I] then begin
   Inc(Result);
end;
 • zistiť, či je garf súvislý
procedure TGraf.DoHlbky(V:Integer);
begin
 Visited[V] := True;
 for I:= 0 to High(Pole) do
  if pole[I][v] and not Visited[I] then
   DoHlbky(I);
end;
function TGraf.JeSuvisly : Boolean;
begin
 SetLen)gth(Visited, Length(Pole));
 for I := 0 to High(Pole) do
  Visited[I] := False;
 DoHlbky(0);
 for I := 0 to High(Pole) do
  if Visited[I] = False then
   exit(False);   
 Result := True;
end;


Domáca úloha

1. do reprezentácie grafu doplnte pole a metódu

type
 TGraf = class
  ...
  Komponent: array of Integer;
  procedure UrobKomponenty;
 end;
 • metóda do poľa Komponent pre každý vrchol grafu zapíše číslo komponentu, v ktorom sa tento vrchol nachádza; ak sú dva vrcholy v tom istom komponente, majú v tomto poli rovnaké číslo; ak je graf súvislý, všetky vrcholy majú hodnotu 1