34.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Revízia z 10:07, 15. máj 2013; Andrej (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

34. Cvičenie


< 34.Prednáška | riešené úlohy


Cvičenie

práca s grafom a s textovým (binárnym) súborom

 • súbor graf.txt obsahuje popis grafu
  • prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v každom riadku má uvedených niektorých svojich kamarátov postupne vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
  • spracovať do matice susedností (zdá sa, že vrcholov je menej ako 1000)
type TGraf = class
 Pole: array of array of Boolean;
 Meno: array of string;
 constructor Create;
 function OpakujeSa(S: string): Boolean;
end;
 • najprv v konštruktore prečítame všetky mená a zaradíme ich do poľa Mena - každé meno práve raz:
constructor TGraf.Create;
var
 F: TextFile;
 S, T: string;
 I, J: Integer;
begin
 AssignFile(F, 'graf.txt');
 Reset(F);
 while not EOF(F) do
 begin
  ReadLn(F, S);
  while S <> '' do begin
   P := Pos(' ', S + ' ');
   T := Copy(S, 1, P - 1);
   if not OpakujeSa(T) do
   begin
    SetLength(Meno, Length(Meno) + 1);
    Meno[High(Meno)] := T;
   end;
   Delete(S, 1, P);
  end;
 end;
 // Tu bude kod na zostrojenie grafu
end;
 • test, aby sa slová v poli Mena neopakovali
function TGraf.OpakujeSa(S: string): Boolean;
var
 I: Integer;
begin
 Result := True;
 for I := 0 to High(Meno) do 
  if Meno[I] = S then
   Exit;
 Result := False;
end;
 • v hlavnom programe môžeme otestovať a odladiť
...
Graf := TGraf.Create;
for I := 0 to High(Graf.Meno) do
 Write(Graf.Meno[I], ' ');
WriteLn;
Writeln('pocet vrcholov grafu = ', Length(Graf.Meno));
...
 • funkcia, ktorá zistí index mena v poli Mena
 • funkciu OpakujeSa teraz už nebudeme potrebovať
function Index(S: string): Integer;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to High(Memo) do 
  if Memo[I] = S then
  begin
   Result := I;
   Exit;
  end;
 Result := -1;
end;
 • dopíšeme zostrojenie grafu v konštruktore TGraf:
 SetLength(Pole, Length(Meno), Length(Meno));     // najprv inicializujeme dvojrozmerné pole
 for I := 0 to High(Pole) do
  for J := 0 to High(Pole) do
   Pole[I, J] := False;
 Reset(F);
 while not EOF(F) do
 begin
  ReadLn(F, S);
  P:=Pos(' ', S + ' ');
  I := Index(Copy(S, 1, P - 1));
  Delete(S, 1, P);
  while S <> '' do
  begin
   P:=Pos(' ', S + ' ');
   J := Index(Copy(S, 1, P - 1));  // index ďalšieho mena v riadku
   Pole[I, J] := True;
   Pole[J, I] := True;
   Delete(S, 1, P);
  end;
 end;
 • aby sme mohli vypísať vrchol s najmenším a tiež najväčším počtom susedov
function TGraf.PocetSusedov(K: Integer): Integer;
var
 I:Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 0 to High(Pole) do 
  if Pole[K, I] then begin
   Inc(Result);
end;
 • a v hlavnom programe
...
PMax := 0;
PMin := MaxInt;
for I := 0 to High(Graf.Pole) do
begin
 P := Graf.PocetSusedov(I);
 if P > PMax then
 begin
  PMax := P;
  Max := I;
 end;
 if P < PMin then
 begin
  PMin := P;
  Min := I;
 end;
end;
WriteLn('najviac susedov ma ', Graf.Mena[Max], ' s poctom susedov ', PMax);
WriteLn('najmenej susedov ma ', Graf.Mena[Min], ' s poctom susedov ', PMin);
 • aby sme mohli zistiť, či je graf súvislý
procedure TGraf.DoHlbky(V: Integer);
var
 I: Integer;
begin
 Visited[V] := True;
 for I:= 0 to High(Pole) do
  if Pole[I][V] and not Visited[I] then
   DoHlbky(I);
end;
 
function TGraf.JeSuvisly : Boolean;
var
 I: Integer;
begin
 SetLength(Visited, Length(Pole));
 for I := 0 to High(Pole) do
  Visited[I] := False;
 DoHlbky(0);
 for I := 0 to High(Pole) do
  if Visited[I] = False then
   Exit(False);    // takto Exit ešte nastaví aj Result
 Result := True;
end;


Domáca úloha

1. do reprezentácie grafu doplnte pole a metódu

type
 TGraf = class
  ...
  Komponent: array of Integer;
  procedure UrobKomponenty;
 end;
 • metóda do poľa Komponent pre každý vrchol grafu zapíše číslo komponentu, v ktorom sa tento vrchol nachádza; ak sú dva vrcholy v tom istom komponente, majú v tomto poli rovnaké číslo; ak je graf súvislý, všetky vrcholy majú hodnotu 1