33.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 171: Riadok 171:
 
|}
 
|}
 
* zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)
 
* zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)
 +
 
* magické súčtové štvorce NxN s číslami 1..N*N
 
* magické súčtové štvorce NxN s číslami 1..N*N
 
:* každé číslo len raz, v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 
:* každé číslo len raz, v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
* koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu  
+
 
 +
* koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu (niektoré políčka môžu byť obsadené)
 
:* riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0
 
:* riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
Riadok 181: Riadok 183:
 
  var
 
  var
 
   Pole: array[1..M, 1..N] of Integer;
 
   Pole: array[1..M, 1..N] of Integer;
 +
  Pocet: Integer;
 
   
 
   
 
  procedure VypisPole;
 
  procedure VypisPole;
Riadok 193: Riadok 196:
 
   end;
 
   end;
 
   WriteLn('=============');
 
   WriteLn('=============');
 +
  Inc(Pocet);
 
  end;
 
  end;
 
   
 
   
Riadok 212: Riadok 216:
 
   end;
 
   end;
 
  end;
 
  end;
 +
 
 +
begin
 +
  ''// inicializuj Pole, napr. prečítaj zo súboru
 +
  HladajCestu(1, 1, 1);
 +
  WriteLn('pocet rieseni = ', Pocet);
 
|}
 
|}
 
* zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)
 
* zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)

Verzia zo dňa a času 10:51, 3. máj 2013

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;
 • druhý graf s reprezentáciou pole množín bude kópiou grafu s reprezentáciou maticou susedností

2. skoro to isté, ale opačne: constructor TGraf1.Create(Graf2: TGraf2);


Cvičenie

generovanie všetkých možností a backtracking - zatiaľ bez grafov

 • z daného slova vyrobiť všetky permutácie písmen (písmená v slove sú rôzne)
procedure Generuj(Vysledok, Vstup: string);
var
 I: Integer;
begin
 if Vstup = '' then
  WriteLn(Vysledok)
 else
  for I := 1 to Length(Vstup) do
   Generuj(Vysledok + Vstup[I], Copy(Vstup, 1, I - 1) + Copy(Vstup, I + 1, MaxInt));
end;
 
begin
 Generuj('', 'abc');
 ReadLn;
end.
 • to isté, ale schémou backtracking: globálna premenná Vysledok, do ktorej sa skladá výsledok:
var
 Vysledok: string = '';
 Vstup: string = 'ako';
 Pocet: Integer;
 
procedure Generuj;
var
 Z: Char;
begin
 if Length(Vysledok) = Length(Vstup) then
 begin
  WriteLn(Vysledok);
  Inc(Pocet);
 end
 else
  for Z in Vstup do
   if Pos(Z, Vysledok) = 0 then  // if Moze then
   begin
    Vysledok := Vysledok + Z;   // zaznač ťah
    Generuj;
    SetLength(Vysledok, Length(Vysledok) - 1);   // odznač ťah
   end;
end;
 
begin
 Generuj;
 Writeln('pocet = ', Pocet);
 ReadLn;
end.
 • zamyslite sa nad tým, ako by mohla vyzerať funkcia, ktorá by vrátila dynamické pole všetkých takto vygenerovaných slov
type
 TPole: array of string;
function Permutacie(Slovo: string): TPole;
 • generovanie postupnosti číslic - všetky N-ciferné čísla, ktoré sú zložené len z číslic {2,3,5}
const
 Mn = [2, 3, 5];
 N = 6;
var
 Pole: array[1..N] of 0..9;
 
procedure VypisPole;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to N do
  Write(Pole[I]);
 WriteLn;
end;
 
procedure Generuj(Index: Integer);
var
 I: Integer;
begin
  for I in Mn do
  begin
   Pole[Index] := I;    // zaznač ťah
   if Index = N then
    VypisPole
   else
    Generuj(Index + 1);
   // odznač ťah - netreba
  end;
end;
 • generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 • generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 • spoluhláska z množiny {k, m, p}
 • samohláska z množiny {a, e, o}
 • vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 • generovať všetky magické štvorce NxN políčok
 • v každom riadku a stĺpci písmeno {'A', 'B, 'C', ...}
 • na začiatku sa inicializuje prvý riadok a prvý stĺpec postupne hodnotami 'A', 'B, 'C', ...
const
 N = 4;
var
 Pole: array[1..N, 1..N] of Char;
 
procedure VypisPole;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to N do
  Write(Pole[I]);
 WriteLn('=============');
end;
 
procedure Stvorec(I, J: Integer);
var
 Znak: Char;
begin
  for Znak := 'A' to Char(64 + N) do
  begin
   Pole[I, J] := Znak;    // zaznač ťah
   if J < N then
    Stvorec(I, J + 1)
   else if I < N then
    Stvorec(I + 1, 2)
   else
    VypisPole
   // odznač ťah - netreba
  end;
end;
 
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to N do
 begin
  Pole[1, I] := Char(64 + I);
  Pole[I, 1] := Char(64 + I);
 end;
 Stvorec(2, 2);
 • zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)
 • magické súčtové štvorce NxN s číslami 1..N*N
 • každé číslo len raz, v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 • koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu (niektoré políčka môžu byť obsadené)
 • riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0
const
 M = 3;
 N = 4;
var
 Pole: array[1..M, 1..N] of Integer;
 Pocet: Integer;
 
procedure VypisPole;
var
 I, J: Integer;
begin
 for I := 1 to M do
 begin
  for J := 1 to N do
   Write(Pole[I, J]:3);
  WriteLn;
 end;
 WriteLn('=============');
 Inc(Pocet);
end;
 
procedure HladajCestu(I, J, Cislo: Integer);
begin
 if (I in [1..M]) and (J in [1..N]) and (Pole[I, J] = 0) then
 begin
  Pole[I, J] := Cislo;    // zaznač ťah
  if (I = M) and (J = N) then
   VypisPole
  else
  begin
   HladajCestu(I -1 , J, Cislo + 1);
   HladajCestu(I, J - 1, Cislo + 1);
   HladajCestu(I + 1, J, Cislo + 1);
   HladajCestu(I, J + 1, Cislo + 1);
  end;
  Pole[I, J] := 0;      // odznač ťah
 end;
end;
 
begin
 // inicializuj Pole, napr. prečítaj zo súboru
 HladajCestu(1, 1, 1);
 WriteLn('pocet rieseni = ', Pocet);
 • zamyslite sa nad tým, ako urobiť, aby program vypísal len 1. riešenie a korektne skončil (nie Halt)
 • do políčok môžeme namiesto čísel dávať znaky '>', '^', '<', 'v', podľa toho ktorým smerom sa treba pohnúť na nasledovné políčko


Domáca úloha

1. (aspoň za 2 body) štvorcová plocha má MxN políčok, niektoré z nich sú už obsadené (prečítať z textového súboru)

 • hľadáme ľubovoľné pokrytie tejto plochy triominami
 • triomina sú zložené z troch štvorčekov - navzájom sa dotýkajú stranami - neležia v jednom rade
 • počet voľných políčok v ploche je násobok 3
 • napr. pre zadanie (x sú obsadené) je takéto pokrytie triminami (a..e)
..x...  aaxcee
......  abccde
..x..x  bbxddx

2. (aspoň za 2 body) na šachovnici MxN (niektoré políčka môžu byť už obsadené) treba obísť všetky políčka (každé len raz) šachovou figúrkou koňa