32.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

32. Cvičenie


< 32.Prednáška | riešené úlohy


Cvičenie

 • pre rôzne grafy (okolo 12 vrcholov, domček, stromček, labyrint v štvorcovej sieti(vrcholy sú políčka a hrana je tam, kde nieje stena), viackomponentový graf)
 • najprv ručne na tabuli:
 • do hĺbky - vidíte istú podobnosť s preorder?
dohlbky(v)
 vis := vis + (v)
 spracuj(v)
 for susedia(v)
  if not visited
   dohlbky(u)
 • písať si poradie navštívenia vrcholov ak začíname z nejakého
 • na viackomponentovom ukázať, že algoritmus do hĺbky nám zistí ktoré vrcholy sú spojené - zistí komponenty
 • do šírky - na všetkých grafoch
 • pripomenúť si ako funguje, vypísať si poradie navštívenia vrcholov
 • spomenúť, že nám nájde najkratšiu cestu - dá sa zrekonštruovať z postupnosti prechádzania vrcholov, alebo písaním vzdialenosti od štartu do vrcholov
 • vzdialenosť/cestu medzi dvoma vrcholmi
 • grafové algoritmy na štruktúre, vrcholy sú číslované od 0 po N-1
TGraf = class
 G: array of set of Byte;
 Visited: set of Byte;
end;
 • otestovať či je medzi dvoma vrcholmi hrana TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean
function TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
begin
 Result := A in G[B];
end;
 • prehľadávanie do hĺbky z daného vrcholu TGraf.DoHlbky(V: Integer);
procedure TGraf.DoHlbky(V: Integer);
var I: Integer
begin
 Visited := Visited + [V];
 Write(V, ' ');
 for I in G[V] do
  if not (I in Visited) then
   DoHlbky(I);
end;
 • stupeň daného vrcholu, tj. zistiť počet susedov TGraf.Stupen(V: Integer): Integer
function TGraf.Stupen(V: Integer): Integer;
begin
 Result := 0;
 for I in G[V] do
  inc(Result);
end;
 • počet izolovaných vrcholov v grafe, tj. vrcholov ktoré so žiadnymi nesusedia TGraf.PocetIzolovanych: Integer
function TGraf.PocetIzolovanych: Integer;
var
 Stupen: Integer;
 I: Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 0 to High(G) do
  if Stupen(I) = 0 then
   inc(Result);
end;
 • maximálny stupeň vrchola v grafe TGraf.MaxStupen: Integer
function TGraf.MaxStupen: Integer;
var
 Stupen: Integer;
 I: Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 0 to High(G) do
  if Stupen(I) > Result then
   Result := Stupen(I);
end;
 • upraviť, aby sa stupeň volal iba raz
...
 • test súvislosti grafu TGraf.JeSuvisly: Boolean
 • prehľadať a skontrolovať, či sme navštívili každý vrchol
function TGraf.JeSuvisly: Boolean;
begin
 Visited := [];
 DoHlbky(0);
 if Visited = [0..High(G)] then
  Result := True;
 else
  Result := False;
end;
 • test súvislosti po odobraní daného vrcholu TGraf.Rozpad(V: Integer): Boolean
 • predpokladáme, že na začiatku je graf súvislý
 • označiť V ako navštívený, prehľadať z ľubovoľného iného vrchola a skontrolovať, či sme navštívili každý vrchol
function TGraf.Rozpad(V: Integer): Boolean;
begin
 Visited := [V];
 DoHlbky(Ord(V = 0));  // trik, aby začal z vrcholu iného ako V
 if Visited = [0..High(G)] then
  Result := True;
 else
  Result := False;
end;
 • prehľadávanie do šírky bez Queue ale pomocou pomocného dynamického poľa TGraf.DoSirky(V: Integer)
 • kde je miesto, kam dať výpis čísla vrchola, aby sme dostali usporiadanie vrcholov v poradí prechádzania?
procedure TGraf.DoSirky(V: Integer);
var
 K: array of Integer;
 I: Integer;
begin
 SetLength(K, 1);
 K[0] := V;
 repeat
  V := K[0];
  if length(K) = 1 then
   K := nil
  else
   K := Copy(K, 1, MaxInt);
  if not (V in Visited) then
  begin
   // tuto je miesto, kde by sa vypisoval vrchol
   Visited := Visited + [V];
   for I in G[V] do
    if not (I in Visited) then
    begin
     SetLength(K, Length(K) + 1);
     K[High(K)] := I;
    end;
  end;
 until K = nil;
end;Ďalšie námety


 • vrchol s najmenším/najväčším stupňom
 • veľkosť komponentu, ktorý obsahuje vrchol V
 • počet komponentov
 • najväčší komponent


Domáca úloha

1. naprogramovať podprogram, ktorý do neorientovaného grafu pridá novú neorientovanú hranu tak, že sa vďaka tomu zníži počet komponentov:

function TGraf.PridajHranu: Boolean;
 • vráti False, ak sa už hrana pridať nedala (graf bol už súvislý)