31.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

31. Cvičenie


< 31.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte podprogram

type
 TCas = record Hod, Min: Integer; end;  // hodiny, minúty
 TPole = array of TCas;
 
procedure Vloz(var Pole: TPole; Hod, Min: Integer);
 • procedúra zaradí novú položku na správne miesto do utriedeného poľa

2. napíšte funkciu

type
 TCas = record Hod, Min: Integer; end;  // hodiny, minúty
 
function Vzostupne(Pole: array of TCas): Boolean;
 • vráti True, keď sú prvky poľa vzostupne usporiadané


Cvičenie

 • zadaný graf ako obrázok na tabuli zapísať do rôznych reprezentácií - orientovaný/neorientovaný, neohodnotený/ohodnotený - najprv na tabuli
 • pole množín
 • matica susedností
 • pole polí susedov
 • graf zapísať do textového súboru a potom prečítať do rôznych reprezentácií, v súbore sú v každom riadku
 • dvojice čísel spojených vrcholov
 • číslo vrcholu, súradnice, zoznam čísel susedov
 • buď vrchol (meno a súradnice) alebo hrana (dve mená + váha)
 • súradnice dvoch spojených vrcholov (x1, Y1, x2, y2), prípadne k tomu aj váha
 • prečítali sme neorientovaný graf ale niektoré hrany sú pritom len jedným smerom - treba doplniť
 • vykresliť graf
 • prevod grafu z jednej do druhej reprezentácie


Domáca úloha

1. naprogramovať zadávanie vrcholov a hrán grafu klikaním do grafickej plochy (Image1MouseDown)

 • kliknutie na prázdne miesto plochy pridá nový vrchol (nakreslí krúžok)
 • kliknutie na existujúci vrchol ho zafarbí
 • kliknutie na druhý ešte nezafarbený vrchol ho spojí so zafarbeným (ak už bolo spojenie, tak rozpojí)
 • kliknutie na zafarbený vrchol ho odfarbí

2. pre nakreslený graf umožní ťahanie vrcholov (Image1MouseDown, Image1MouseMove, Image1MouseUp)

 • pri presúvaní vrcholu prekresľovať celý graf