28.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

28. Cvičenie


< 28.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. pre spájaný zoznam

TVrchol = class
 Info: Integer;
 Next: TVrchol;
end;
 
TZoznam = class
 Z: TVrchol;
 procedure Vymen(V1, V2:TVrchol);
end;
 • napísať procedúru Vymen(V1, V2:TVrchol), ktorá dostane dva rôzne vrcholy zo zoznamu a vymení ich. Je zaručené, že ani jeden z nich nieje ani začiatok, ani koniec


Cvičenie

 • z daného binárneho stromu ručne vyrobiť preorder, inorder a postorder
daný binárny strom
 • tento strom má postupne po úrovniach zapísané písmená slova 'programovanie'
preorder = prgmonroaviea
inorder  = mgnorrpiveaao
postorder = mnogrrievaaop
 • otestujeme v programe (môže byť v konzolovom režime) - napr. StromUnit.pas napr. už definované
type
 TStrom = class
  Info: Char;
  L, P: TStrom;
  constructor Create(Z: Char);
  constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
  function Text: string;
 end;
 
constructor TStrom.Create(Z: Char);
begin
 Info := Z;
end;
 
constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
begin
 Info := Z;
 L := LL;
 P := PP;
end;
 • metóda PreOrder - podobne bude vyzerať väčšina stromových funkcií
procedure TStrom.PreOrder;
begin
 Write(Text);
 if L <> nil then
  L.Preorder;
 if P <> nil then
  P.Preorder;
end;
 • otestujeme v hlavnom programe - najprv nejako zadefinujeme strom (postupne sa vystriedajú viacerí) - ako príklad sme definovali aj podstrom S1 a ten sa vložil na správne miesto:
var
 S, S1: TStrom;
begin
 S1 := TStrom.Create('v',
     TStrom.Create('i'),
     TStrom.Create('e'));
 S := TStrom.Create('p',
     TStrom.Create('r',
      TStrom.Create('g',
       TStrom.Create('m'),
       TStrom.Create('o',
        TStrom.Create('n'),
        nil)),
      TStrom.Create('r')),
     TStrom.Create('o',
      TStrom.Create('a',
       S1,
       TStrom.Create('a')),
      nil));
 Write('prorder: ');
 S.PreOrder;
 WriteLn;
end;
 • metódy InOrder a PostOrder
procedure TStrom.InOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.InOrder;
 Write(Text);
 if P <> nil then
  P.InOrder;
end;
 
procedure TStrom.PostOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.PostOrder;
 if P <> nil then
  P.PostOrder;
 Write(Text);
end;
 • metóda VypisListov - vypíše len všetky listy stromu (je jedno, či používame pre- in- alebo post-order schému)
procedure TStrom.VypisListov;
begin
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Write(Text);
 if L <> nil then
  L.VypisListov;
 if P <> nil then
  P.VypisListov;
end;
 • metóda PocetListov
function TStrom.PocetListov;
begin
 Result := 0;
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Inc(Result);
 if L <> nil then
  Inc(Result, L.PocetListov);
 if P <> nil then
  Inc(Result, P.PocetListov);
end;
 • metódy Pocet a PocetVnutornych - budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
function TStrom.PocetVnutornych;
begin
 Result := 0;
 if (L <> nil) or (P <> nil) then
  Inc(Result);
 if L <> nil then
  Inc(Result, L.PocetVnutornych);
 if P <> nil then
  Inc(Result, P.PocetVnutornych);
end;
 • nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
prázdny strom
 • zapísať do vrcholov písmena zo slova 'programovanie' tak, aby výsledkom preorder bolo 'programovanie'
dopísané písmená
 • aby sa jednoduchšie definoval strom pomocou volaní TStrom.Create(...), môžeme zadefinovať pomocnú funkciu:
function v(Z: char; LL: TStrom = nil; PP: TStrom = nil): TStrom;
begin
 Result := TStrom.Create(Z, LL, PP);
end;
 • potom pôvodný strom zapíšeme
S := v('p', v('r', v('g', v('m'), v('o', v('n'), nil)), v('r')), v('o', v('a', v('v', v('i'), v('e')), v('a')), nil));
 • ak si všimneme poradie znakov v tomto zápise - je to preorder - ľahko sa vyrobí strom, ktorého preorder je 'programovanie':
S := v('p', v('r', v('o', v('g'), v('r', v('a'), nil)), v('m')), v('o', v('v', v('a', v('n'), v('i')), v('e')), nil));


 • opačná úloha: máme preorder a inorder, treba zistiť, ako vyzerá strom, a tiež postorder
o preorderi vieme, že prvý znak je koreň stromu
v inorderi zase, že koreň je medzi zápismi ľavého a pravého podstromu
preorder: ABCEFGD
inorder: ACFEGBD
výsledný strom
S := v('A', nil, v('B', v('C', nil, v('E', v('F'), v('G'))), v('D')));
binárny strom
 • postorder tohto stromu je
postorder = FGECDBA
 • metóda Pokaz(Z: Char) - prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše znak Z
function TStrom.Pokaz(Z: Char);
begin
 Info := Z
 if L <> nil then
  L.Pokaz(Z);
 if P <> nil then
  P.Pokaz(Z);
end;
 • metóda Naprav(S: string) - prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu tak, aby postorder bol rovnaký ako zadaný string, napr. volanie S.Naprav('programovanie')
procedure TStrom.Naprav(S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
 begin
  L.Naprav(S);
  Delete(S, 1, L.Pocet);   // vyhodí toľko znakov, koľko je ich v ľavom podstrome
 end;
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
 • efektívnejšie, ak parameter bude typu var
function TStrom.Naprav(var S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
  L.Naprav(S);
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
 • a volanie
var
 R: string;
...
 R := 'programovanie';
 S.Naprav(R);


Ďalšie námety

 • ...


Domáca úloha

1. vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20

 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)

2. konštruktor TStrom.Create(Preorder, Inorder: string) skonštruuje celý strom (vo vrcholoch sú znaky), ktorého parameter Preorder je preorderovský výstup a Inorder je inorderovský výstup