28.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

28. Cvičenie


< 28.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. pre spájaný zoznam

TVrchol = class
 Info: Integer;
 Next: TVrchol;
end;
 
TZoznam = class
 Z: TVrchol;
 procedure Vymen(V1, V2:TVrchol);
end;
 • napísať procedúru Vymen(V1, V2:TVrchol), ktorá dostane dva rôzne vrcholy zo zoznamu a vymení ich. Je zaručené, že ani jeden z nich nieje ani začiatok, ani koniec


Cvičenie

 • nakresliť strom na tabuľu, do vrcholov písmena 'programovanie', vypísať pre-order usporiadanie vrcholov daného stromu
pre-order: prgmonroaviea
in-order: mgnorrpiveaao
post-order: mnogrrievaaop
 • strom ako objekt - pracujeme s triedou TStrom - definujeme v Unit1.pas
TStrom = class
 Info: Char;
 L, P: TStrom;
 constructor Create(Z: Char);
 constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
 function Text: string;
end;
 
constructor TStrom.Create(Z: Char);
begin
 Info := Z;
end;
 
constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
begin
 Info := Z;
 L := LL;
 P := PP;
end;
 • metóda PreOrder
podobne bude vyzerať väčšina stromových funkcií
procedure TStrom.PreOrder;
begin
 Write(Text);
 if L <> nil then
  L.Preorder;
 if P <> nil then
  P.Preorder;
end;
otestujeme
var
 S:TStrom;
begin
 S := TStrom.Create('p',
  TStrom.Create('r',
   TStrom.Create('g',
    TStrom.Create('m'),
    TStrom.Create('o')),
   TStrom.Create('r')),
  TStrom.Create('o',
   TStrom.Create('a'),
   nil)); 
 S.PreOrder;
end;
 • na definíciu stromu môžeme využiť podstromy
 • metódy InOrder a PostOrder
 • metóda VypisListov
je jedno, či používame pre- in- alebo post-order
procedure TStrom.VypisListov;
begin
 if L <> nil then
  L.VypisListov;
 if P <> nil then
  P.VypisListov;
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Write(Text);
end;
 • metóda PocetListov
function TStrom.PocetListov;
begin
 Result := 0;
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Inc(Result);
 if L <> nil then
  Result := Result + L.PocetListov;
 if P <> nil then
  Result := Result + P.PocetListov;
end;

 • metódy Pocet a PocetVnutornych
budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
 • nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
zapísať do vrcholov písmena z 'programovanie', tak, aby výsledkom pre-order bolo 'programovanie'
 • máme pre-order a in-order, ako vyzerá strom, postorder
o pre-orderi vieme, že prvý element je koreň
v in-orderi zas, že koreň je medzi zápismi podstromov
pre ABCEFGD
in ACFEGBD
výsledok
('A', nil, ('B', ('C', nil, ('E', (F), (G))), ('D'));
 • metóda Pokaz s parametrom Z
prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše Z
function TStrom.Pokaz(Z: Char);
begin
 Info := Z
 if L <> nil then
  L.Pokaz(Z);
 if P <> nil then
  P.Pokaz(Z);
end;
 • metóda Naprav s parametrom S typu strimg
prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu, aby postorder bol rovnaký ako zadaný string
procedure TStrom.Naprav(S: string);
begin
 Info := S[1];
 S := Copy(S, 2, MaxInt);
 if L <> nil then
 begin
  L.Naprav(S);
  Delete(S, 1, L.Pocet);
 end;
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
efektívnejšie
function TStrom.Naprav(var S: string);
begin
 Info := S[1];
 S := Copy(S, 2, MaxInt);
 if L <> nil then
 begin
  L.Naprav(S);
 end;
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;


Domáca úloha

1. vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20

 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)

2. konštruktor TStrom.Create(Preorder, Inorder: string) skonštruuje celý strom (vo vrcholoch sú znaky), ktorého parameter Preorder je preorderovský výstup a Inorder je inorderovský výstup