28.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 19: Riadok 19:
 
  end;
 
  end;
 
|}
 
|}
* napísať procedúru '''Vymen(V1, V2:TVrchol)''', ktorá dostane dva rôzne vrcholy zo zoznamu a vymení ich. Je zaručené, že ani jeden z nich nieje ani začiatok, ani koniec
+
* napísať procedúru '''Vymen(V1, V2:TVrchol)''', ktorá dostane dva rôzne vrcholy zo zoznamu a vymení ich. Je zaručené, že ani jeden z nich nie je ani začiatok, ani koniec
  
  
Riadok 25: Riadok 25:
 
=== Cvičenie ===
 
=== Cvičenie ===
  
 +
* z daného binárneho stromu ručne vyrobiť preorder, inorder a postorder
 +
::: {{Obr|P28c.1.png|160px|daný binárny strom}}
 +
* tento strom má postupne po úrovniach zapísané písmená slova 'programovanie'
 +
preorder  = prgmonroaviea
 +
inorder  = mgnorrpiveaao
 +
postorder = mnogrrievaaop
  
* nakresliť strom na tabuľu, do vrcholov písmena 'programovanie', vypísať pre-order usporiadanie vrcholov daného stromu
+
* otestujeme v programe (môže byť v konzolovom režime) - napr. '''StromUnit.pas''' napr. už definované
pre-order: prgmonroaviea
+
  type
in-order: mgnorrpiveaao
+
  TStrom = class
post-order: mnogrrievaaop
+
    Info: Char;
 
+
    L, P: TStrom;
* strom ako objekt - pracujeme s triedou '''TStrom''' - definujeme v '''Unit1.pas'''
+
    constructor Create(Z: Char);
  TStrom = class
+
    constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
  Info: Char;
+
    function Text: string;
  L, P: TStrom;
+
  end;
  constructor Create(Z: Char);
+
  constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
+
  function Text: string;
+
end;
+
 
   
 
   
 
  constructor TStrom.Create(Z: Char);
 
  constructor TStrom.Create(Z: Char);
Riadok 52: Riadok 54:
 
  end;
 
  end;
  
* metóda '''PreOrder'''
+
* metóda '''PreOrder''' - podobne bude vyzerať väčšina stromových podprogramov
:podobne bude vyzerať väčšina stromových funkcií
+
 
  procedure TStrom.PreOrder;
 
  procedure TStrom.PreOrder;
 
  begin
 
  begin
 
   Write(Text);
 
   Write(Text);
 
   if L <> nil then
 
   if L <> nil then
     L.Preorder;
+
     L.PreOrder;
 
   if P <> nil then
 
   if P <> nil then
     P.Preorder;
+
     P.PreOrder;
 
  end;
 
  end;
:otestujeme
+
 
 +
* otestujeme v hlavnom programe - najprv nejako zadefinujeme strom (postupne sa vystriedajú viacerí) - ako príklad sme definovali aj podstrom '''S1''' a ten sa vložil na správne miesto:
 
  var
 
  var
   S:TStrom;
+
   S, S1: TStrom;
 
  begin
 
  begin
 +
  {{Blue|S1}} := TStrom.Create('v',
 +
          TStrom.Create('i'),
 +
          TStrom.Create('e'));
 
   S := TStrom.Create('p',
 
   S := TStrom.Create('p',
    TStrom.Create('r',
+
          TStrom.Create('r',
      TStrom.Create('g',
+
            TStrom.Create('g',
        TStrom.Create('m'),
+
              TStrom.Create('m'),
        TStrom.Create('o')),
+
              TStrom.Create('o',
      TStrom.Create('r')),
+
                TStrom.Create('n'),
    TStrom.Create('o',
+
                nil)),
      TStrom.Create('a'),
+
            TStrom.Create('r')),
      nil));  
+
          TStrom.Create('o',
 +
            TStrom.Create('a',
 +
              {{Blue|S1}},
 +
              TStrom.Create('a')),
 +
            nil));
 +
  Write('prorder: ');
 
   S.PreOrder;
 
   S.PreOrder;
 +
  WriteLn;
 
  end;
 
  end;
  
* na definíciu stromu môžeme využiť podstromy
+
* '''PreOrder''' ako globálna procedúra
 +
procedure PreOrder(S: TStrom);
 +
begin
 +
  if S <> nil then
 +
  begin
 +
    Write(Text);
 +
    PreOrder(L);
 +
    PreOrder(P);
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* metóda '''PreOrder''' ale ako stringová funkcia
 +
function TStrom.PreOrder: string;
 +
begin
 +
  Result := Text;
 +
  if L <> nil then
 +
    Result := Result + L.PreOrder;
 +
  if P <> nil then
 +
    Result := Result + P.PreOrder;
 +
end;
  
 
* metódy '''InOrder''' a '''PostOrder'''
 
* metódy '''InOrder''' a '''PostOrder'''
 +
procedure TStrom.InOrder;
 +
begin
 +
  if L <> nil then
 +
    L.InOrder;
 +
  Write(Text);
 +
  if P <> nil then
 +
    P.InOrder;
 +
end;
 +
&nbsp;
 +
procedure TStrom.PostOrder;
 +
begin
 +
  if L <> nil then
 +
    L.PostOrder;
 +
  if P <> nil then
 +
    P.PostOrder;
 +
  Write(Text);
 +
end;
  
* metóda '''VypisListov'''
+
* metóda '''VypisListov''' - vypíše len všetky listy stromu (je jedno, či používame pre- in- alebo post-order schému)
:je jedno, či používame pre- in- alebo post-order  
+
 
  procedure TStrom.VypisListov;
 
  procedure TStrom.VypisListov;
 
  begin
 
  begin
 +
  if (L = nil) and (P = nil) then
 +
    Write(Text);
 
   if L <> nil then
 
   if L <> nil then
 
     L.VypisListov;
 
     L.VypisListov;
 
   if P <> nil then
 
   if P <> nil then
 
     P.VypisListov;
 
     P.VypisListov;
  if (L = nil) and (P = nil) then
 
    Write(Text);
 
 
  end;
 
  end;
  
 
* metóda '''PocetListov'''
 
* metóda '''PocetListov'''
  function TStrom.PocetListov;
+
  function TStrom.PocetListov: Integer;
 
  begin
 
  begin
 
   Result := 0;
 
   Result := 0;
Riadok 101: Riadok 147:
 
     Inc(Result);
 
     Inc(Result);
 
   if L <> nil then
 
   if L <> nil then
     Result := Result + L.PocetListov;
+
     Inc(Result, L.PocetListov);
 
   if P <> nil then
 
   if P <> nil then
     Result := Result + P.PocetListov;
+
     Inc(Result, P.PocetListov);
 
  end;
 
  end;
+
 
* metódy '''Pocet''' a '''PocetVnutornych'''
+
* metódy '''Pocet''' a '''PocetVnutornych''' - budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
:budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
+
function TStrom.PocetVnutornych: Integer;
 +
begin
 +
  Result := 0;
 +
  if (L <> nil) or (P <> nil) then
 +
    Inc(Result);
 +
  if L <> nil then
 +
    Inc(Result, L.PocetVnutornych);
 +
  if P <> nil then
 +
    Inc(Result, P.PocetVnutornych);
 +
end;
 +
* vyskúšať si niektorú z týchto funkcií zapísať ako globálnu funkciu s parametrom '''TStrom'''
  
 
* nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
 
* nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
:zapísať do vrcholov písmena z 'programovanie', tak, aby výsledkom pre-order bolo 'programovanie'
+
::: {{Obr|P28c.2.png|160px|prázdny strom}}
 +
* zapísať do vrcholov písmena zo slova 'programovanie' tak, aby výsledkom preorder bolo 'programovanie'
 +
::: {{Obr|P28c.3.png|160px|dopísané písmená}}
  
* máme pre-order a in-order, ako vyzerá strom, postorder
+
* aby sa jednoduchšie definoval strom pomocou volaní '''TStrom.Create(...)''', môžeme zadefinovať pomocnú funkciu:
:o pre-orderi vieme, že prvý element je koreň
+
function v(Z: char; LL: TStrom = nil; PP: TStrom = nil): TStrom;
:v in-orderi zas, že koreň je medzi zápismi podstromov
+
begin
  pre ABCEFGD
+
  Result := TStrom.Create(Z, LL, PP);
  in  ACFEGBD
+
end;
:výsledok
+
 
  ('A', nil, ('B', ('C', nil, ('E', (F), (G))), ('D'));
+
* potom pôvodný strom zapíšeme
 +
S := v('p', v('r', v('g', v('m'), v('o', v('n'), nil)), v('r')), v('o', v('a', v('v', v('i'), v('e')), v('a')), nil));
 +
* ak si všimneme poradie znakov v tomto zápise - je to preorder - ľahko sa vyrobí strom, ktorého preorder je 'programovanie':
 +
S := v('p', v('r', v('o', v('g'), v('r', v('a'), nil)), v('m')), v('o', v('v', v('a', v('n'), v('i')), v('e')), nil));
 +
 
 +
* takýto zápis môžeme vytvoriť aj upraveným výpisom '''PreOrder''':
 +
procedure TStrom.PreOrderCreate;
 +
begin
 +
  if (L = nil) and (P = nil) then
 +
    Write('v(', Text, ')')
 +
  else
 +
  begin
 +
    Write('v(', Text, ', ');
 +
    if L = nil then
 +
      Write('nil')
 +
    else
 +
      L.PreOrderCreate;
 +
    Write(', ');
 +
    if P = nil then
 +
      Write('nil')
 +
    else
 +
      P.PreOrderCreate;
 +
    Write(')');
 +
  end;
 +
end;
 +
* môžeme to zapísať aj ako funkciu:
 +
function TStrom.PreOrderCreate: string;
 +
begin
 +
  if (L = nil) and (P = nil) then
 +
    Result := 'v(' + Text + ')'
 +
  else
 +
  begin
 +
    Result := 'v(' + Text + ', ';
 +
    if L = nil then
 +
      Result := Result + 'nil'
 +
    else
 +
      Result := Result + L.PreOrderCreate;
 +
    Result := Result + ', ';
 +
    if P = nil then
 +
      Result := Result + 'nil'
 +
    else
 +
      Result := Result + P.PreOrderCreate;
 +
    Result := Result + ')';
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* opačná úloha: máme '''preorder''' a '''inorder''', treba zistiť, ako vyzerá strom, a tiež '''postorder'''
 +
:o preorderi vieme, že prvý znak je koreň stromu
 +
:v inorderi zase, že koreň je medzi zápismi ľavého a pravého podstromu
 +
  preorder: ABCEFGD
 +
  inorder: ACFEGBD
 +
:výsledný strom
 +
  S := v('A', nil, v('B', v('C', nil, v('E', v('F'), v('G'))), v('D')));
 +
::: {{Obr|P28c.4.png|160px|binárny strom}}
 +
* postorder tohto stromu je
 +
postorder = FGECDBA
  
* metóda '''Pokaz''' s parametrom Z
+
* metóda '''Pokaz(Z: Char)''' - prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše znak '''Z'''
:prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše Z
+
  procedure TStrom.Pokaz(Z: Char);
  function TStrom.Pokaz(Z: Char);
+
 
  begin
 
  begin
 
   Info := Z
 
   Info := Z
Riadok 131: Riadok 243:
 
  end;
 
  end;
  
* metóda '''Naprav''' s parametrom S typu strimg
+
* metóda '''Naprav(S: string)''' - prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu tak, aby '''postorder''' bol rovnaký ako zadaný string, napr. volanie S.Naprav('programovanie')
:prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu, aby postorder bol rovnaký ako zadaný string
+
 
  procedure TStrom.Naprav(S: string);
 
  procedure TStrom.Naprav(S: string);
 
  begin
 
  begin
 
   Info := S[1];
 
   Info := S[1];
   S := Copy(S, 2, MaxInt);
+
   Delete(S, 1, 1);             ''// vyhodí prvý znak''
 
   if L <> nil then
 
   if L <> nil then
 
   begin
 
   begin
 
     L.Naprav(S);
 
     L.Naprav(S);
     Delete(S, 1, L.Pocet);
+
     Delete(S, 1, L.Pocet);     ''// vyhodí toľko znakov, koľko je ich v ľavom podstrome''
 
   end;
 
   end;
 
   if P <> nil then
 
   if P <> nil then
 
     P.Naprav(S);
 
     P.Naprav(S);
 
  end;
 
  end;
:efektívnejšie
+
 
  function TStrom.Naprav(var S: string);
+
* efektívnejšie, ak parameter bude typu '''var'''
 +
  procedure TStrom.Naprav({{Blue|var}} S: string);
 
  begin
 
  begin
 
   Info := S[1];
 
   Info := S[1];
   S := Copy(S, 2, MaxInt);
+
   Delete(S, 1, 1);             ''// vyhodí prvý znak''
 
   if L <> nil then
 
   if L <> nil then
  begin
 
 
     L.Naprav(S);
 
     L.Naprav(S);
  end;
 
 
   if P <> nil then
 
   if P <> nil then
 
     P.Naprav(S);
 
     P.Naprav(S);
 
  end;
 
  end;
 +
* a volanie
 +
var
 +
  R: string;
 +
...
 +
  R := 'programovanie';
 +
  S.Naprav(R);
 +
 +
 +
{{Podnadpis|ďalšie námety}}
 +
 +
 +
* metóda '''TStrom.VypisNaUrovni(K: Integer)''' vypíše všetky vrcholy na úrovni '''K'''
 +
* metóda funkcia '''TStrom.PocetNaUrovni(K: Integer): Integer''' zistí počet vrcholov na úrovni '''K'''
 +
* metóda '''TStrom.VypisPoUrovniach''' vypíše všetky vrcholy po úrovniach, napr. 0. úroveň (koreň), potom do druhého riadku vrcholy na 1. úrovni, ...
 +
* metóda '''TStrom.PriradPoUrovniach(S: string)''' postupne zapíše do vrcholov znaky z reťazca po úrovniach
  
  

Aktuálna revízia z 03:14, 3. máj 2013

28. Cvičenie


< 28.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. pre spájaný zoznam

TVrchol = class
 Info: Integer;
 Next: TVrchol;
end;
 
TZoznam = class
 Z: TVrchol;
 procedure Vymen(V1, V2:TVrchol);
end;
 • napísať procedúru Vymen(V1, V2:TVrchol), ktorá dostane dva rôzne vrcholy zo zoznamu a vymení ich. Je zaručené, že ani jeden z nich nie je ani začiatok, ani koniec


Cvičenie

 • z daného binárneho stromu ručne vyrobiť preorder, inorder a postorder
daný binárny strom
 • tento strom má postupne po úrovniach zapísané písmená slova 'programovanie'
preorder = prgmonroaviea
inorder  = mgnorrpiveaao
postorder = mnogrrievaaop
 • otestujeme v programe (môže byť v konzolovom režime) - napr. StromUnit.pas napr. už definované
type
 TStrom = class
  Info: Char;
  L, P: TStrom;
  constructor Create(Z: Char);
  constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
  function Text: string;
 end;
 
constructor TStrom.Create(Z: Char);
begin
 Info := Z;
end;
 
constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
begin
 Info := Z;
 L := LL;
 P := PP;
end;
 • metóda PreOrder - podobne bude vyzerať väčšina stromových podprogramov
procedure TStrom.PreOrder;
begin
 Write(Text);
 if L <> nil then
  L.PreOrder;
 if P <> nil then
  P.PreOrder;
end;
 • otestujeme v hlavnom programe - najprv nejako zadefinujeme strom (postupne sa vystriedajú viacerí) - ako príklad sme definovali aj podstrom S1 a ten sa vložil na správne miesto:
var
 S, S1: TStrom;
begin
 S1 := TStrom.Create('v',
     TStrom.Create('i'),
     TStrom.Create('e'));
 S := TStrom.Create('p',
     TStrom.Create('r',
      TStrom.Create('g',
       TStrom.Create('m'),
       TStrom.Create('o',
        TStrom.Create('n'),
        nil)),
      TStrom.Create('r')),
     TStrom.Create('o',
      TStrom.Create('a',
       S1,
       TStrom.Create('a')),
      nil));
 Write('prorder: ');
 S.PreOrder;
 WriteLn;
end;
 • PreOrder ako globálna procedúra
procedure PreOrder(S: TStrom);
begin
 if S <> nil then
 begin
  Write(Text);
  PreOrder(L);
  PreOrder(P);
 end;
end;
 • metóda PreOrder ale ako stringová funkcia
function TStrom.PreOrder: string;
begin
 Result := Text;
 if L <> nil then
  Result := Result + L.PreOrder;
 if P <> nil then
  Result := Result + P.PreOrder;
end;
 • metódy InOrder a PostOrder
procedure TStrom.InOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.InOrder;
 Write(Text);
 if P <> nil then
  P.InOrder;
end;
 
procedure TStrom.PostOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.PostOrder;
 if P <> nil then
  P.PostOrder;
 Write(Text);
end;
 • metóda VypisListov - vypíše len všetky listy stromu (je jedno, či používame pre- in- alebo post-order schému)
procedure TStrom.VypisListov;
begin
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Write(Text);
 if L <> nil then
  L.VypisListov;
 if P <> nil then
  P.VypisListov;
end;
 • metóda PocetListov
function TStrom.PocetListov: Integer;
begin
 Result := 0;
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Inc(Result);
 if L <> nil then
  Inc(Result, L.PocetListov);
 if P <> nil then
  Inc(Result, P.PocetListov);
end;
 • metódy Pocet a PocetVnutornych - budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
function TStrom.PocetVnutornych: Integer;
begin
 Result := 0;
 if (L <> nil) or (P <> nil) then
  Inc(Result);
 if L <> nil then
  Inc(Result, L.PocetVnutornych);
 if P <> nil then
  Inc(Result, P.PocetVnutornych);
end;
 • vyskúšať si niektorú z týchto funkcií zapísať ako globálnu funkciu s parametrom TStrom
 • nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
prázdny strom
 • zapísať do vrcholov písmena zo slova 'programovanie' tak, aby výsledkom preorder bolo 'programovanie'
dopísané písmená
 • aby sa jednoduchšie definoval strom pomocou volaní TStrom.Create(...), môžeme zadefinovať pomocnú funkciu:
function v(Z: char; LL: TStrom = nil; PP: TStrom = nil): TStrom;
begin
 Result := TStrom.Create(Z, LL, PP);
end;
 • potom pôvodný strom zapíšeme
S := v('p', v('r', v('g', v('m'), v('o', v('n'), nil)), v('r')), v('o', v('a', v('v', v('i'), v('e')), v('a')), nil));
 • ak si všimneme poradie znakov v tomto zápise - je to preorder - ľahko sa vyrobí strom, ktorého preorder je 'programovanie':
S := v('p', v('r', v('o', v('g'), v('r', v('a'), nil)), v('m')), v('o', v('v', v('a', v('n'), v('i')), v('e')), nil));
 • takýto zápis môžeme vytvoriť aj upraveným výpisom PreOrder:
procedure TStrom.PreOrderCreate;
begin
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Write('v(', Text, ')')
 else
 begin
  Write('v(', Text, ', ');
  if L = nil then
   Write('nil')
  else
   L.PreOrderCreate;
  Write(', ');
  if P = nil then
   Write('nil')
  else
   P.PreOrderCreate;
  Write(')');
 end;
end;
 • môžeme to zapísať aj ako funkciu:
function TStrom.PreOrderCreate: string;
begin
 if (L = nil) and (P = nil) then
  Result := 'v(' + Text + ')'
 else
 begin
  Result := 'v(' + Text + ', ';
  if L = nil then
   Result := Result + 'nil'
  else
   Result := Result + L.PreOrderCreate;
  Result := Result + ', ';
  if P = nil then
   Result := Result + 'nil'
  else
   Result := Result + P.PreOrderCreate;
  Result := Result + ')';
 end;
end;
 • opačná úloha: máme preorder a inorder, treba zistiť, ako vyzerá strom, a tiež postorder
o preorderi vieme, že prvý znak je koreň stromu
v inorderi zase, že koreň je medzi zápismi ľavého a pravého podstromu
preorder: ABCEFGD
inorder: ACFEGBD
výsledný strom
S := v('A', nil, v('B', v('C', nil, v('E', v('F'), v('G'))), v('D')));
binárny strom
 • postorder tohto stromu je
postorder = FGECDBA
 • metóda Pokaz(Z: Char) - prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše znak Z
procedure TStrom.Pokaz(Z: Char);
begin
 Info := Z
 if L <> nil then
  L.Pokaz(Z);
 if P <> nil then
  P.Pokaz(Z);
end;
 • metóda Naprav(S: string) - prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu tak, aby postorder bol rovnaký ako zadaný string, napr. volanie S.Naprav('programovanie')
procedure TStrom.Naprav(S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
 begin
  L.Naprav(S);
  Delete(S, 1, L.Pocet);   // vyhodí toľko znakov, koľko je ich v ľavom podstrome
 end;
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
 • efektívnejšie, ak parameter bude typu var
procedure TStrom.Naprav(var S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
  L.Naprav(S);
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
 • a volanie
var
 R: string;
...
 R := 'programovanie';
 S.Naprav(R);ďalšie námety • metóda TStrom.VypisNaUrovni(K: Integer) vypíše všetky vrcholy na úrovni K
 • metóda funkcia TStrom.PocetNaUrovni(K: Integer): Integer zistí počet vrcholov na úrovni K
 • metóda TStrom.VypisPoUrovniach vypíše všetky vrcholy po úrovniach, napr. 0. úroveň (koreň), potom do druhého riadku vrcholy na 1. úrovni, ...
 • metóda TStrom.PriradPoUrovniach(S: string) postupne zapíše do vrcholov znaky z reťazca po úrovniach


Domáca úloha

1. vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20

 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)

2. konštruktor TStrom.Create(Preorder, Inorder: string) skonštruuje celý strom (vo vrcholoch sú znaky), ktorého parameter Preorder je preorderovský výstup a Inorder je inorderovský výstup