28.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 36: Riadok 36:
 
  end;
 
  end;
 
   
 
   
* zadefinovať strom pomocou vnorených konštruktorov. Pre podstromy vyskytujúce sa viackrát definovať podstrom '''S1''' a vložiť na správne miesta
+
* zadefinovať strom pomocou vnorených konštruktorov
 +
:* pre podstromy vyskytujúce sa viackrát definovať podstrom '''S1''' a vložiť na správne miesta
  
 
* metóda '''PreOrder''' - podobne bude vyzerať väčšina stromových podprogramov
 
* metóda '''PreOrder''' - podobne bude vyzerať väčšina stromových podprogramov

Aktuálna revízia z 15:04, 3. apríl 2013

28. Cvičenie


< 28.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

 • z daného binárneho stromu ručne vyrobiť preorder, inorder a postorder
daný binárny strom
 • tento strom má postupne po úrovniach zapísané písmená slova 'programovanie'
preorder = prgmonroaviea
inorder  = mgnorrpiveaao
postorder = mnogrrievaaop
 • trieda TStrom zo StromUnit.pas
type
 TStrom = class
  Info: Char;
  L, P: TStrom;
  constructor Create(Z: Char);
  constructor Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
  function Text: string;
 end;
 
constructor TStrom.Create(Z: Char);
begin
 Info := Z;
end;
 
constructor TStrom.Create(Z: Char; LL, PP: TStrom);
begin
 Info := Z;
 L := LL;
 P := PP;
end;

 • zadefinovať strom pomocou vnorených konštruktorov
 • pre podstromy vyskytujúce sa viackrát definovať podstrom S1 a vložiť na správne miesta
 • metóda PreOrder - podobne bude vyzerať väčšina stromových podprogramov
procedure TStrom.PreOrder;
begin
 Write(Text);
 if L <> nil then
  L.PreOrder;
 if P <> nil then
  P.PreOrder;
end;
 • PreOrder ako globálna procedúra
procedure PreOrder(S: TStrom);
 • metóda PreOrder ale ako stringová funkcia
function TStrom.PreOrder: string;
 • metódy InOrder a PostOrder
procedure TStrom.InOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.InOrder;
 Write(Text);
 if P <> nil then
  P.InOrder;
end;
 
procedure TStrom.PostOrder;
begin
 if L <> nil then
  L.PostOrder;
 if P <> nil then
  P.PostOrder;
 Write(Text);
end;
 • metóda VypisListov - vypíše len všetky listy stromu (je jedno, či používame pre- in- alebo post-order schému)
 • metóda PocetListov
 • metódy Pocet a PocetVnutornych - budú počítať počet všetkých a počet vnútorných vrcholov stromu(tj. majú aspoň jedného syna)
 • takisto si môžeme niektorú z týchto funkcií zapísať ako globálnu funkciu s parametrom TStrom
 • nakresliť na tabuľu prázdny strom rovnakého tvaru ako predchádzajúci
prázdny strom
 • zapísať do vrcholov písmena zo slova 'programovanie' tak, aby výsledkom preorder bolo 'programovanie'
dopísané písmená
 • aby sa jednoduchšie definoval strom pomocou volaní TStrom.Create(...), môžeme zadefinovať pomocnú funkciu:
function v(Z: char; LL: TStrom = nil; PP: TStrom = nil): TStrom;
begin
 Result := TStrom.Create(Z, LL, PP);
end;
 • potom pôvodný strom zapíšeme
S := v('p', v('r', v('g', v('m'), v('o', v('n'), nil)), v('r')), v('o', v('a', v('v', v('i'), v('e')), v('a')), nil));
 • ak si všimneme poradie znakov v tomto zápise - je to preorder - ľahko sa vyrobí strom, ktorého preorder je 'programovanie':
S := v('p', v('r', v('o', v('g'), v('r', v('a'), nil)), v('m')), v('o', v('v', v('a', v('n'), v('i')), v('e')), nil));
 • takýto zápis môžeme vytvoriť aj upraveným výpisom PreOrder:
procedure TStrom.PreOrderCreate: string;
 • opačná úloha: máme preorder a inorder, treba zistiť, ako vyzerá strom, a tiež postorder
o preorderi vieme, že prvý znak je koreň stromu
v inorderi zase, že koreň je medzi zápismi ľavého a pravého podstromu
preorder: ABCEFGD
inorder: ACFEGBD
výsledný strom
S := v('A', nil, v('B', v('C', nil, v('E', v('F'), v('G'))), v('D')));
binárny strom
 • postorder tohto stromu je
postorder = FGECDBA
 • metóda Pokaz(Z: Char) - prejde celým stromom a do každého vrchola zapíše znak Z
 • metóda Naprav(S: string) - prejde celým stromom a do vrcholov zapíše písmena daného stringu tak, aby postorder bol rovnaký ako zadaný string, napr. volanie S.Naprav('programovanie')
procedure TStrom.Naprav(S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
 begin
  L.Naprav(S);
  Delete(S, 1, L.Pocet);   // vyhodí toľko znakov, koľko je ich v ľavom podstrome
 end;
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;
 • efektívnejšie, ak parameter bude typu var
procedure TStrom.Naprav(var S: string);
begin
 Info := S[1];
 Delete(S, 1, 1);       // vyhodí prvý znak
 if L <> nil then
  L.Naprav(S);
 if P <> nil then
  P.Naprav(S);
end;


Ďalšie námety • metóda TStrom.VypisNaUrovni(K: Integer) vypíše všetky vrcholy na úrovni K
 • metóda funkcia TStrom.PocetNaUrovni(K: Integer): Integer zistí počet vrcholov na úrovni K
 • metóda TStrom.VypisPoUrovniach vypíše všetky vrcholy po úrovniach, napr. 0. úroveň (koreň), potom do druhého riadku vrcholy na 1. úrovni, ...
 • metóda TStrom.PriradPoUrovniach(S: string) postupne zapíše do vrcholov znaky z reťazca po úrovniach


Domáca úloha

1. vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20

 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)

2. konštruktor TStrom.Create(Preorder, Inorder: string) skonštruuje celý strom (vo vrcholoch sú znaky), ktorého parameter Preorder je preorderovský výstup a Inorder je inorderovský výstup