26.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať binárny súbor integer.dat do real.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. kopírovať binárny súbor real.dat do integer.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované (Round) na celé
 • nepoužívajte polia ani reťazce


Cvičenie

 • budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 
var
 Z, P: PVrchol;
 • do premennej P priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
New(P);
P^.Info := 1;
P^.Next := nil;
 • teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v Z je na neho smerník a ďalej do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
Z := P;
 
New(P);
P^.Info := 2;
P^.Next := nil;
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z a znovu do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
Z^.Next := P;
 
New(P);
P^.Info := 3;
P^.Next := nil;
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným WriteLn
Z^.Next^.Next := P;
 
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 • dostali sme výpis
1 -> 2 -> 3 -> nil
 • v programe nechať výrobu vrcholov do P a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
2 -> 3 -> 1 -> nil
 • riešenie
// P => 1
Z := P;
// P => 2
P^.Next := Z;
Z := P;
// P => 3
P^.Next := Z^.Next;
Z^.Next := P;
// výpis
 • podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
3 -> 1 -> 2 -> 
 • procedúra Vypis - vypíše prvky zoznamu cyklom
procedure Vypis(Z: Pvrchol);
begin
 while Z <> nil do
 begin
  Write(Z^.Info, ' -> ');
  Z := Z^.Next;
 end;
 WriteLn('nil');
end;
 • upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby Z' bol var-parameter
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
var
  T: TextFile;
  Z, P: PVrchol;
begin
 AssignFile(T, 'cisla.txt');
 Reset(T);
 Z := nil;
 while not SeekEOF(T) do
 begin
  New(P);
  Read(T, P^.Info);
  P^.Next := Z;
  Z := P;
 end;
 CloseFile(T);
 Vypis(Z);
 • potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník K na koniec zoznamu)
var
  T: TextFile;
  Z, K, P: PVrchol;
begin
 AssignFile(T, 'cisla.txt');
 Reset(T);
 Z := nil;
 K := nil;
 while not SeekEOF(T) do
 begin
  New(P);
  Read(T, P^.Info);
  P^.Next := nil;
  if Z = nil then
   Z := P
  else
   K^.Next := P;
  K := P;
 end;
 CloseFile(T);
 Vypis(Z);
 • logická funkcia Aspon1 zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
function Aspon1(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Z <> nil;
end;
 • logická funkcia Aspon2 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := (Z <> nil) and (Z^.Next <> nil);
end;
 • alebo aj
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Aspon1(Z) and Aspon1(Z^.Next);
end;
 • logická funkcia Aspon3 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy, napr. aj takto
function Aspon3(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Aspon1(Z) and Aspon2(Z^.Next);
end;
 • funkcia Min vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
function Min(Z: PVrchol): Integer;
begin
 Result := MaxInt;
 while Z <> nil do
 begin
  if Z^.Info < Result then
   Result := Z^.Info;
  Z := Z^.Next;
 end;
end;
&nbsp
...
 WriteLn('min = ', Min(Z));
 • funkcia MinP vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti nil)
function MinP(Z: PVrchol): PVrchol;
begin
 Result := nil;
 while Z <> nil do
 begin
  if (Result = nil) or (Z^.Info < Result^.Info) then
   Result := Z;
  Z := Z^.Next;
 end;
end;
&nbsp
...
 WriteLn('min = ', MinP(Z)^.Info);  // spadne pre prázdny zoznam
 • ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...
 • funkcia Ity vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti nil)
function Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol;
begin
 while (Z <> nil) and (I > 1) do
 begin
  Z := Z^.Next;
  Dec(I);
 end;
 Result := Z;
end;
&nbsp
...
 P := Ity(Z, 5);
 if P <> nil then
  WriteLn('ity = ', P^.Info);
 • uvažujte o takomto využití Ity (prečo je to veľmi neefektívne)
N := 1;
repeat
 P := Ity(Z, N);
 if P <> nil then
  WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
until P = nil;
 • ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...
 • vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 P := Ity(Z, 5);
 if P <> nil then
 begin
  New(Q);
  Q^.Info := -7;
  Q^.Next := P^.Next;
  P^.Next := Q;
 end;
 Vypis(Z);
 • urobiť z toho procedú VlozZa - nezabudnúť na if P <> nil then
procedure VlozZa(P: PVrchol; X: Integer);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if P <> nil then
 begin
  New(Q);
  Q^.Info := X;
  Q^.Next := P^.Next;
  P^.Next := Q;
 end;
end;
 • otestovať, napr.
 for I := 3 to 7 do
  VlozZa(Ity(Z, I), I);
 • procedúra VyhodZa vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
procedure VyhodZa(P: PVrchol);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if (P <> nil) and (P^.Next <> nil) then  // Aspon2(P)
 begin
  Q := P^.Next;
  P^.Next := Q^.Next;
  Dispose(Q);
 end;
end;
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - najprv nechať rozmýšľať, ako to urobiť ...
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if (Z = nil) or (P = nil) then
  Exit;
 if Z = P then
 begin
  Z := P^.Next;
  Dispose(P);
 end
 else
 begin
  Q := Z;
  while (Q^.Next <> nil) and (Q^.Next <> P) do
   Q := Q^.Next;
  if Q^.Next = P then
  begin
   Q^.Next := P^.Next;
   Dispose(P);
  end;
 end;
end;

Ďalšie príklady

 • vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 • vyhodiť i-ty vrchol
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 


3. procedúra VyhodDuplikaty vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty

procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);