26.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 1: Riadok 1:
{{Nadpis| 27. Cvičenie}}
+
{{Nadpis| 26. Cvičenie}}
[[27.Prednaska|< 27.Prednáška]] | [[27.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
+
[[26.Prednaska|< 26.Prednáška]] | [[26.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
  
  
Riadok 7: Riadok 7:
  
  
1. pre spájaný zoznam
+
1. kopírovať binárny súbor '''integer.dat''' do '''real.dat'''
{{Prog}}
+
* kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 +
* nepoužívajte polia ani reťazce
 +
 
 +
 
 +
2. kopírovať binárny súbor '''real.dat''' do '''integer.dat'''
 +
* kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované ('''Round''') na celé
 +
* nepoužívajte polia ani reťazce
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Cvičenie ===
 +
 
 +
 
 +
* budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
 
  type
 
  type
 
   PVrchol = ^TVrchol;
 
   PVrchol = ^TVrchol;
Riadok 15: Riadok 28:
 
     Next: PVrchol;
 
     Next: PVrchol;
 
   end;
 
   end;
 +
&nbsp;
 +
var
 +
  Z, P: PVrchol;
 +
* do premennej '''P''' priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
 +
New(P);
 +
P^.Info := 1;
 +
P^.Next := nil;
 +
* teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v '''Z''' je na neho smerník a ďalej do '''P''' priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
 +
Z := P;
 +
&nbsp;
 +
New(P);
 +
P^.Info := 2;
 +
P^.Next := nil;
 +
* pripojiť nový vrchol '''P''' na koniec zoznamu '''Z''' a znovu do '''P''' priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
 +
Z^.Next := P;
 +
&nbsp;
 +
New(P);
 +
P^.Info := 3;
 +
P^.Next := nil;
 +
* pripojiť nový vrchol '''P''' na koniec zoznamu '''Z''' (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným '''WriteLn'''
 +
Z^.Next^.Next := P;
 +
&nbsp;
 +
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 +
* dostali sme výpis
 +
{{Prog}}
 +
1 -> 2 -> 3 -> nil
 
|}
 
|}
* napísať procedúru '''Urob(Z: PVrchol)''', ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
+
* v programe nechať výrobu vrcholov do '''P''' a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
+
  2 -> 3 -> 1 -> nil
 
|}
 
|}
:vyrobí zoznam
+
* riešenie
 +
''// P => 1''
 +
Z := P;
 +
''// P => 2''
 +
P^.Next := Z;
 +
Z := P;
 +
''// P => 3''
 +
P^.Next := Z^.Next;
 +
Z^.Next := P;
 +
''// výpis''
 +
* podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil
+
  3 -> 1 -> 2 ->  
 
|}
 
|}
 
+
* procedúra '''Vypis''' - vypíše prvky zoznamu cyklom
 
+
  procedure Vypis(Z: Pvrchol);
 
+
=== Cvičenie ===
+
 
+
 
+
* vrchol ako objekt - pracujeme s triedou '''TVrchol''' - definujeme v '''Unit1.pas'''
+
  TVrchol = class
+
  Info: Integer;
+
  Next: TVrchol;
+
  constructor Create(I: Integer; N: TVrchol);
+
  function Text: string;
+
end;
+
&nbsp;
+
function TVrchol.Text: string
+
begin
+
  Result := ' ' + IntToStr(Info);
+
end;
+
 
+
* otestujeme - vytvoriť premennú typu '''TVrchol''', vložiť trojprvkový zoznam a vypísať
+
var
+
  Z: TVrchol;
+
begin
+
  Z := TVrchol.Create(5, TVrchol.Create(7, TVrchol.Create(11, nil)));
+
  Writeln(Z.Text, Z.Next.Text, Z.Next.Next.Text);
+
 
+
* definovať triedu '''TZoznam''' (v Unit1.pas) okrem '''Z''' a '''K''' aj metódu '''PridajZ''' - pridá vrchol na začiatok
+
TZoznam = class
+
  Z, K: TVrchol;
+
  procedure PridajZ(I: Integer);
+
end;
+
&nbsp;
+
procedure TZoznam.PridajZ(I: Integer);
+
begin
+
  Z := Vrchol.Create(I, Z);
+
  if Z.Next = nil then
+
    K := Z;
+
end;
+
 
+
* definovať metódu '''Vypis''' (u nás sa podarilo takéto chybné riešenie, tak sme ho ďalej takéto testovali)
+
procedure TZoznam.Vypis;
+
 
  begin
 
  begin
 
   while Z <> nil do
 
   while Z <> nil do
 
   begin
 
   begin
     Write(Z.Text, ' -> ');
+
     Write(Z^.Info, ' -> ');
     Z := P.Next;
+
     Z := Z^.Next;
 
   end;
 
   end;
   Writeln;
+
   WriteLn('nil');
 
  end;
 
  end;
 
+
:* upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby '''Z''' bol '''var'''-parameter
* test metód
+
* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 
  var
 
  var
  Zoznam: TZoznam;
+
    T: TextFile;
  I: Integer;
+
    Z, P: PVrchol;
 
  begin
 
  begin
   Zoznam := TZoznam.Create;
+
   AssignFile(T, 'cisla.txt');
  for I := 1 to 8 do
+
   Reset(T);
    Zoznam.PridajZ(I);
+
   Z := nil;
  Zoznam.Vypis;
+
   while not SeekEOF(T) do
  Zoznam.PridajZ(9);
+
   Zoznam.Vypis;
+
 
+
* po prvom výpise zoznamu je tento už prázdny (metóda '''Vypis''' okrem výpisu ho vyprázdni), treba si to zapamätať a teda opraviť
+
procedure TZoznam.Vypis;
+
var
+
   P: TVrchol;
+
begin
+
  P := Z;
+
   while P <> nil do
+
 
   begin
 
   begin
     Write(P.Text, ' -> ');
+
     New(P);
     P := P.Next;
+
    Read(T, P^.Info);
 +
     P^.Next := Z;
 +
    Z := P;
 
   end;
 
   end;
   Writeln;
+
   CloseFile(T);
end;
+
  Vypis(Z);
 
+
* potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník '''K''' na koniec zoznamu)
* metóda TZoznam.PridajK - pridá vrchol na koniec (aby sme predišli chybám, je dobre si situáciu nakresliť)
+
procedure TZoznam.PridajK(I: Integer);
+
 
  var
 
  var
  R: TVrchol;
+
    T: TextFile;
 +
    Z, K, P: PVrchol;
 
  begin
 
  begin
   R := Vrchol.Create(I, nil);
+
   AssignFile(T, 'cisla.txt');
   if K = nil then
+
   Reset(T);
 +
  Z := nil;
 +
  K := nil;
 +
  while not SeekEOF(T) do
 
   begin
 
   begin
     Z := R;
+
     New(P);
     K := R;
+
     Read(T, P^.Info);
  end
+
    P^.Next := {{Blue|nil}};
  else
+
    if Z = nil then
  begin
+
      Z := P
     K.Next := R;
+
     else
     K := R;
+
      K^.Next := P;
 +
     K := P;
 
   end;
 
   end;
 +
  CloseFile(T);
 +
  Vypis(Z);
 +
* logická funkcia '''Aspon1''' zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 +
function Aspon1(Z: PVrchol): Boolean;
 +
begin
 +
  Result := Z <> nil;
 
  end;
 
  end;
 
+
* logická funkcia '''Aspon2''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
* metóda TZoznam.VyhodZ - vyhodí prvý vrchol
+
  function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
  procedure TZoznam.VyhodZ;
+
var
+
  P: TVrchol;
+
 
  begin
 
  begin
   if Z <> nil then
+
   Result := (Z <> nil) and (Z^.Next <> nil);
  begin
+
    P := Z.Next;
+
    Z.Free;
+
    Z := P;
+
    if Z.Next = nil then
+
      K := P;
+
  end
+
 
  end;
 
  end;
 
+
* alebo aj
* deštruktor '''Dispose''' (aj pomocou '''VyhodZ''')
+
  function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
  destructor TZoznam.Destroyô
+
 
  begin
 
  begin
   ...
+
   Result := Aspon1(Z) and Aspon1(Z^.Next);
 
  end;
 
  end;
+
* logická funkcia '''Aspon3''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy, napr. aj takto
** rôzne konštruktory: otvorené pole, textový/binárny súbor, reťazec, iný zoznam
+
function Aspon3(Z: PVrchol): Boolean;
** konštruktor generuje postupnosť
+
begin
** deštruktor uloží do súboru
+
   Result := Aspon1(Z) and Aspon2(Z^.Next);
** funkcia vráti dynamické pole z hodnôt zoznamu
+
* udržiavať zoznam utriedený - pridávať na správne miesto (za menší pred väčší)
+
* minimálny prvok presťahuje na začiatok
+
* procedurálny typ
+
* metódy dvojsmerného spájaného zoznamu
+
* metódy cyklického spájaného zoznamu
+
 
+
Ďalšie námety na metódy pre triedu '''TZoznam''':
+
* procedure VyhodZ;                    ''// vyhodí prvý prvok''
+
* procedure VyhodK;                    ''// vyhodí posledný prvok''
+
* procedure VyhodIty(Index: Integer);  ''// vyhodí prvok s indexom Index''
+
* procedure Vyhod(I: Integer);        ''// vyhodí prvok s Info I''
+
* procedure Prevrat;                  ''// prevráti poradie prvkov v zozname''
+
* function Najdi(I: Integer): Integer; ''// zistí index''
+
* procedure Utried;
+
** nájde minimum, dá ho na začiatok, znovu nájde minimum zo zvyšku, dá ho za minimum, ...
+
* procedure zarad(I: Integer);
+
** zaradí prvok do zoznamu, aby ostal zoznam utriedený
+
* procedure VyhodDuplikaty;
+
** vyhodí vrcholy s rovnakým Info - nechá len prvý z nich
+
* function Ity(I: Integer): TVrchol;   ''// vráti í-ty prvok''
+
* constructor Citaj(Stream: TStream);  ''// načíta zoznam z prúdu''
+
 
+
=== Domáca úloha ===
+
 
+
1. Vytvorte triedu '''TSlovnik''', ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. '''slovnik.txt''') zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
+
{{Prog}}
+
pes dog
+
macka cat
+
...
+
|}
+
* trieda '''TSlovnik''' je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
+
{{Prog}}
+
TVrchol = class
+
  Slov, Angl: string;
+
  Next: TVrchol;
+
  ...
+
 
  end;
 
  end;
&nbsp;
+
* funkcia '''Min''' vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
TSlovnik = class
+
  function Min(Z: PVrchol): Integer;
  Z: Tvrchol;
+
  constructor Create(Subor: string);
+
  procedure Vloz(S, A: string);    ''// vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov''
+
  ...
+
end;
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
----
+
 
+
 
+
 
+
* konstruktor - bez parametra aj s parametrom
+
class TZoznam
+
  constructor Create;
+
  constructor Create(N:integer);
+
  ...
+
  &nbsp;
+
constructor TZoznam.Create(N: Integer);
+
 
  begin
 
  begin
   while N > 0 do
+
  Result := MaxInt;
 +
   while Z <> nil do
 
   begin
 
   begin
     PridajZ(N);
+
     if Z^.Info < Result then
     Dec(N);
+
      Result := Z^.Info;
 +
     Z := Z^.Next;
 
   end;
 
   end;
 
  end;
 
  end;
* v testovacom module mozeme for cyklus nahradit konstruktorom
+
&nbsp
  Z := TZoznam.Create(8);
+
  ...
 
+
  WriteLn('min = ', Min(Z));
8. Limitovať výpis na prvých 100 prvkov (ak pridlhý zoznam, tak len prvých 100 a ...)
+
* funkcia '''MinP''' vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti '''nil''')
  procedure TZoznam.Vypis;
+
  function MinP(Z: PVrchol): PVrchol;
var
+
  P: TVrchol;
+
  i: integer;
+
 
  begin
 
  begin
   P:=Z;
+
   Result := nil;
  i:=0;
+
   while Z <> nil do
   while (P <> nil) and (i < 100) do
+
 
   begin
 
   begin
     Write(P.Text, ' -> ');
+
     if (Result = nil) or (Z^.Info < Result^.Info) then
     P:=P.Next;
+
      Result := Z;
    Inc(i);
+
     Z := Z^.Next;
 
   end;
 
   end;
  if (P <> nil)
 
    Write('...');
 
  Writeln;
 
 
  end;
 
  end;
 +
&nbsp
 +
...
 +
  WriteLn('min = ', MinP(Z)^.Info);  ''// spadne pre prázdny zoznam''
  
9. metoda TZoznam.pocet
+
 
  function TZoznam.Pocet :integer;
+
* ''ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...''
var
+
 
  P:TVrchol;
+
 
  i:integer;
+
* funkcia '''Ity''' vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti '''nil''')
 +
  function Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol;
 
  begin
 
  begin
  P:=Z;
+
   while (Z <> nil) and (I > 1) do
  i:=0;
+
   while (P <> nil) do
+
 
   begin
 
   begin
     P:=P.Next;
+
     Z := Z^.Next;
     Inc(i);
+
     Dec(I);
 
   end;
 
   end;
   result := i;
+
   Result := Z;
 
  end;
 
  end;
* test
+
&nbsp
  Z:=TZoznam.Create(1000000);
+
  ...
Z.Vypis;
+
  P := Ity(Z, 5);
Z.Pridaj(9);
+
  if P <> nil then
  Z.Vypis;
+
    WriteLn('ity = ', P^.Info);
Writeln('Pocet = ', Z.Pocet);
+
* uvažujte o takomto využití '''Ity''' (prečo je to veľmi neefektívne)
 +
N := 1;
 +
  repeat
 +
  P := Ity(Z, N);
 +
  if P <> nil then
 +
    WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
 +
until P = nil;
 +
 
 +
 
 +
* ''ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...''
  
10. konstruktor s otvorenym polom ako parametrom
 
constructor TZoznam.Create(A:array of integer);
 
var i:integer;
 
begin
 
  for i := 0 to high(A) do
 
    PridajK(A[i]);
 
end;
 
* ina moznost napisat for cyklus
 
constructor TZoznam.Create(A:array of integer);
 
var i:integer;
 
begin
 
  for i in A do
 
    PridajK(i);
 
end;
 
  
11. konstruktor, ktory dostava iny zoznam ako parameter a vytvori kopiu zoznamu
+
* vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
constructor TZoznam.Create(A:TZoznam);
+
  P := Ity(Z, 5);
 +
  if P <> nil then
 +
  begin
 +
    New(Q);
 +
    Q^.Info := -7;
 +
    Q^.Next := P^.Next;
 +
    P^.Next := Q;
 +
  end;
 +
  Vypis(Z);
 +
* urobiť z toho procedú '''VlozZa''' - nezabudnúť na ''if P <> nil then''
 +
procedure VlozZa(P: PVrchol; X: Integer);
 
  var
 
  var
   P:TVrchol;
+
   Q: PVrchol;
 
  begin
 
  begin
   P:=A.Z;
+
   if P <> nil then
  while P <> nil do
+
 
   begin
 
   begin
     PridajK(P.Info);
+
     New(Q);
     P := P.Next;
+
    Q^.Info := X;
 +
     Q^.Next := P^.Next;
 +
    P^.Next := Q;
 
   end;
 
   end;
 
  end;
 
  end;
* test
+
* otestovať, napr.
Z:=TZoznam.Create([2,3,5,7,11,13]);
+
  for I := 3 to 7 do
R:=TZoznam.Create(Z);
+
    VlozZa(Ity(Z, I), I);
R.PridajK(17);
+
* procedúra '''VyhodZa''' vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
Z.Vypis;
+
  procedure VyhodZa(P: PVrchol);
R.Vypis;
+
 
+
12. procedura append
+
  procedure TZoznam.Append(A:TZoznam);
+
 
  var
 
  var
   P:TVrchol;
+
   Q: PVrchol;
 
  begin
 
  begin
   P:=A.Z;
+
   if (P <> nil) and (P^.Next <> nil) then  ''// Aspon2(P)''
  while P <> nil do
+
 
   begin
 
   begin
     PridajK(P.Info);
+
     Q := P^.Next;
     P := P.Next;
+
     P^.Next := Q^.Next;
 +
    Dispose(Q);
 
   end;
 
   end;
 
  end;
 
  end;
 
+
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - najprv nechať rozmýšľať, ako to urobiť ...
13. procedura append rychlejsie
+
  procedure Vyhod(P: PVrchol);
  procedure TZoznam.Append(A:TZoznam);
+
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
 +
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
 
  var
 
  var
   P:TVrchol;
+
   Q: PVrchol;
 
  begin
 
  begin
   if (z<>nil) and (Q.Z <> nil) then
+
   if (Z = nil) or (P = nil) then
 +
    Exit;
 +
  if Z = P then
 
   begin
 
   begin
     K.next:=A.Z;
+
     Z := P^.Next;
     K:=Q.K;
+
    Dispose(P);
     Q.Z:=nil;
+
  end
     Q.K:=nil;
+
  else
 +
  begin
 +
    Q := Z;
 +
     while (Q^.Next <> nil) and (Q^.Next <> P) do
 +
      Q := Q^.Next;
 +
     if Q^.Next = P then
 +
     begin
 +
      Q^.Next := P^.Next;
 +
      Dispose(P);
 +
    end;
 
   end;
 
   end;
  ... zvysne kombinacie testov na nil
 
 
  end;
 
  end;
 +
 +
Ďalšie úlohy
 +
* vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 +
* vyhodiť i-ty vrchol
 +
* za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 +
* medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 +
* procedúra '''VyhodNulove''' vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 +
* funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra '''P: PVrchol''', t.j. '''P^.Next''' a '''P^.Next^.Next'''
 +
* vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)
 +
 +
 +
 +
=== Domáca úloha ===
 +
 +
 +
1. napíšte podprogram '''Otoc''', ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu
 +
{{Prog}}
 +
procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 +
|}
 +
* pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 +
 +
 +
 +
2. napíšte podprogram '''Vymen''', ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý
 +
{{Prog}}
 +
procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 +
|}
 +
* pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 +
* napr. pre zoznam
 +
{{Prog}}
 +
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 ->
 +
|}
 +
: po výmene dostávame zoznam
 +
{{Prog}}
 +
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 ->
 +
|}
 +
 +
 +
 +
3. procedúra '''VyhodDuplikaty''' vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
 +
{{Prog}}
 +
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 +
|}

Aktuálna revízia z 13:55, 3. apríl 2013

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať binárny súbor integer.dat do real.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. kopírovať binárny súbor real.dat do integer.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované (Round) na celé
 • nepoužívajte polia ani reťazce


Cvičenie

 • budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 
var
 Z, P: PVrchol;
 • do premennej P priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
New(P);
P^.Info := 1;
P^.Next := nil;
 • teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v Z je na neho smerník a ďalej do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
Z := P;
 
New(P);
P^.Info := 2;
P^.Next := nil;
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z a znovu do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
Z^.Next := P;
 
New(P);
P^.Info := 3;
P^.Next := nil;
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným WriteLn
Z^.Next^.Next := P;
 
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 • dostali sme výpis
1 -> 2 -> 3 -> nil
 • v programe nechať výrobu vrcholov do P a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
2 -> 3 -> 1 -> nil
 • riešenie
// P => 1
Z := P;
// P => 2
P^.Next := Z;
Z := P;
// P => 3
P^.Next := Z^.Next;
Z^.Next := P;
// výpis
 • podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
3 -> 1 -> 2 -> 
 • procedúra Vypis - vypíše prvky zoznamu cyklom
procedure Vypis(Z: Pvrchol);
begin
 while Z <> nil do
 begin
  Write(Z^.Info, ' -> ');
  Z := Z^.Next;
 end;
 WriteLn('nil');
end;
 • upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby Z bol var-parameter
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
var
  T: TextFile;
  Z, P: PVrchol;
begin
 AssignFile(T, 'cisla.txt');
 Reset(T);
 Z := nil;
 while not SeekEOF(T) do
 begin
  New(P);
  Read(T, P^.Info);
  P^.Next := Z;
  Z := P;
 end;
 CloseFile(T);
 Vypis(Z);
 • potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník K na koniec zoznamu)
var
  T: TextFile;
  Z, K, P: PVrchol;
begin
 AssignFile(T, 'cisla.txt');
 Reset(T);
 Z := nil;
 K := nil;
 while not SeekEOF(T) do
 begin
  New(P);
  Read(T, P^.Info);
  P^.Next := nil;
  if Z = nil then
   Z := P
  else
   K^.Next := P;
  K := P;
 end;
 CloseFile(T);
 Vypis(Z);
 • logická funkcia Aspon1 zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
function Aspon1(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Z <> nil;
end;
 • logická funkcia Aspon2 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := (Z <> nil) and (Z^.Next <> nil);
end;
 • alebo aj
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Aspon1(Z) and Aspon1(Z^.Next);
end;
 • logická funkcia Aspon3 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy, napr. aj takto
function Aspon3(Z: PVrchol): Boolean;
begin
 Result := Aspon1(Z) and Aspon2(Z^.Next);
end;
 • funkcia Min vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
function Min(Z: PVrchol): Integer;
begin
 Result := MaxInt;
 while Z <> nil do
 begin
  if Z^.Info < Result then
   Result := Z^.Info;
  Z := Z^.Next;
 end;
end;
&nbsp
...
 WriteLn('min = ', Min(Z));
 • funkcia MinP vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti nil)
function MinP(Z: PVrchol): PVrchol;
begin
 Result := nil;
 while Z <> nil do
 begin
  if (Result = nil) or (Z^.Info < Result^.Info) then
   Result := Z;
  Z := Z^.Next;
 end;
end;
&nbsp
...
 WriteLn('min = ', MinP(Z)^.Info);  // spadne pre prázdny zoznam


 • ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...


 • funkcia Ity vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti nil)
function Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol;
begin
 while (Z <> nil) and (I > 1) do
 begin
  Z := Z^.Next;
  Dec(I);
 end;
 Result := Z;
end;
&nbsp
...
 P := Ity(Z, 5);
 if P <> nil then
  WriteLn('ity = ', P^.Info);
 • uvažujte o takomto využití Ity (prečo je to veľmi neefektívne)
N := 1;
repeat
 P := Ity(Z, N);
 if P <> nil then
  WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
until P = nil;


 • ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...


 • vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 P := Ity(Z, 5);
 if P <> nil then
 begin
  New(Q);
  Q^.Info := -7;
  Q^.Next := P^.Next;
  P^.Next := Q;
 end;
 Vypis(Z);
 • urobiť z toho procedú VlozZa - nezabudnúť na if P <> nil then
procedure VlozZa(P: PVrchol; X: Integer);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if P <> nil then
 begin
  New(Q);
  Q^.Info := X;
  Q^.Next := P^.Next;
  P^.Next := Q;
 end;
end;
 • otestovať, napr.
 for I := 3 to 7 do
  VlozZa(Ity(Z, I), I);
 • procedúra VyhodZa vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
procedure VyhodZa(P: PVrchol);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if (P <> nil) and (P^.Next <> nil) then  // Aspon2(P)
 begin
  Q := P^.Next;
  P^.Next := Q^.Next;
  Dispose(Q);
 end;
end;
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - najprv nechať rozmýšľať, ako to urobiť ...
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
var
 Q: PVrchol;
begin
 if (Z = nil) or (P = nil) then
  Exit;
 if Z = P then
 begin
  Z := P^.Next;
  Dispose(P);
 end
 else
 begin
  Q := Z;
  while (Q^.Next <> nil) and (Q^.Next <> P) do
   Q := Q^.Next;
  if Q^.Next = P then
  begin
   Q^.Next := P^.Next;
   Dispose(P);
  end;
 end;
end;

Ďalšie úlohy

 • vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 • vyhodiť i-ty vrchol
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 


3. procedúra VyhodDuplikaty vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty

procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);