25.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

25. Cvičenie


< 25.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať textový súbor cisla.txt do cisla1.txt

 • kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. textový súbor cisla.txt obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne

 • prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
 • nepoužívajte polia ani reťazce


3. prečítajte textový súbor subor.txt a vypíšte počet prázdnych riadkov v tomto súbore

 • nepoužívajte reťazce


Cvičenie

1. zadeklarovať údajový prúd ako objekt TFileStream (pozor, je to trieda), vytvoriť inštanciu (vytvoriť nový súbor) a hneď zatvoriť

 • meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
 • vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi
var
 F: TFileStream;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
 F.Free;
 WriteLn('done');
 ReadLn;
end.


2. metódy WriteBuffer a ReadBuffer zapisujú a čítajú zo súboru - prvý parameter musí byť premenná

 • do súboru zapísať 256 bajtov od 0 do 255
var
 F: TFileStream;
 B: Byte;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite); // môže tu byť namiesto fmCreate, lebo súbor už existuje
 for B := 0 to 255 do
  F.WriteBuffer(B, SizeOf(Byte));
 F.Free;
 • v prieskumníkovi vidíme, že súbor má presne 256 bajtov
 • môžeme skontrolovať obsah v PSPad - v hexeditore


3. to isté, ale zapisujeme Word - po 2 bajty

var
 F: TFileStream;
 W: Word;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 for W := 0 to 255 do
  F.WriteBuffer(W, SizeOf(Word));
 F.Free;
 • v prieskumníkovi vidíme, že súbor má presne 512 bajtov
 • môžeme skontrolovať obsah v PSPad - v hexeditore


4. to isté, ale zapisujeme Integer - po 4 bajty

var
 F: TFileStream;
 I: Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 for I := 0 to 255 do
  F.WriteBuffer(I, SizeOf(Integer));
 F.Free;
 • v prieskumníkovi vidíme, že súbor má presne 1024 bajtov
 • môžeme skontrolovať obsah v PSPad - v hexeditore


5. vypísať tento súbor - v cykle čítať celé čísla

var
 F: TFileStream;
 I, N: Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 for I := 0 to 255 do
 begin
  F.ReadBuffer(N, SizeOf(Integer));  // tu sa nesmie čítať do I
  Write(N, ' ');
 end;
 F.Free;


6. čo sa stane, keď pred for-cyklus príde priradenie do Position a cyklus len do 254:

var
 F: TFileStream;
 I, N: Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 F.Position := 4;
 for I := 0 to 254 do
 begin
  F.ReadBuffer(N, SizeOf(Integer));
  Write(N, ' ');
 end;
 F.Free;
 • môže sa vyskúšať nemeniť hornú hranicu cyklu - program spadne
 • začne sa vypisovať až od 4. bajtu, teda prvé celé číslo sa prekočí:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


7. to isté, ale Position := 1

 • vypíše sa 255 divných čísel:
16777216 33554432 50331648 67108864 83886080 100663296 117440512 134217728 15099
4944 167772160 184549376 201326592 218103808 234881024 251658240 268435456 28521
2672 301989888 318767104 335544320 352321536 369098752 385875968 402653184 41943 ...
 • uvažovať o tom, čo sa stalo - pomôže pozrieť v hex-editore
 • môžeme výpis nie desiatkovo ale 16-ovo (treba SysUtils do uses):
var
 F: TFileStream;
 I, N: Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 F.Position := 1;
 for I := 0 to 254 do
 begin
  F.ReadBuffer(IntToHex(N, 8), SizeOf(Integer));
  Write(N, ' ');
 end;
 F.Free;
 • teraz výpis
01000000 02000000 03000000 04000000 05000000 06000000 07000000 08000000 09000000
 0A000000 0B000000 0C000000 0D000000 0E000000 0F000000 10000000 11000000 1200000
0 13000000 14000000 15000000 16000000 17000000 18000000 19000000 1A000000 1B0000
 • prípadne porovnať s takýmto 16-ovým výpisom aj pre Position := 4, keď to bolo ešte dobre


xx. dve vlastnosti Position a Size môžeme použiť na otestovanie konca súboru (nemáme EOF)

 • namiesto for-cyklu while (kým nie je koniec súboru)
var
 F: TFileStream;
 I, N: Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite);
 while F.Position < F.Size do
 begin
  F.ReadBuffer(N, SizeOf(Integer));
  Write(N, ' ');
 end;
 F.Free;


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor