ZS/Testy/Test 07

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v zimnom semestri 2007/2008 1. Táto funkcia kreslí nejakú známu krivku a okrem toho aj niečo počíta:
function Rekurzia(N: Integer; D: Real): Real;
const
 Uhol: array [1..4] of Integer = (-60, 120, -60, 0);
var
 I: Integer;
begin
 Result := 0;
 if N = 0 then
 begin
  Robot.Fd(D);
  Result := D;
 end
 else
  for I := 1 to 4 do
  begin
   Result := Result + Rekurzia(N - 1, D / 3);
   Robot.Rt(Uhol[I]);
  end;
end;
Zistite aké hodnoty vrátia volania
 1. Rekurzia(1, 243)
 2. Rekurzia(3, 243)
 3. Rekurzia(5, 243)


 1. Daná časť programu číta z textového súboru, ktorý obsahuje len celé čísla a niektoré z nich zapisuje do druhého súboru:
for I := 1 to 10 do
begin
 for J := 1 to I do
  Read(Subor1, K);
 Writeln(Subor2, K);
 if Odd(I) then    // ak I je nepárne
  Readln(Subor1)
 else
  Reset(Subor1);
end;
Zistite, aké hodnoty sa objavia vo výstupnom súbore, ak vstupný súbor bol:
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24


 1. Zapíšte do postfixovej aj prefixovej formy tento infixový aritmetický výraz:
35 - (2 + 7) / 3 + 22 / (5 + 2 * 3) - (4 * 5 - 2 * 3) / (5 * 5) / (1 / 4)
Uvedomte si, že operácie s rovnakou prioritou vyhodnocujeme zľava doprava, napr. 1 / 2 / 3 znamená (1 / 2) / 3.


 1. Trochu sme vylepšili algoritmus binárneho vyhľadávania: namiesto delenia na rovnako veľké polovice delíme na dve časti v pomere 1/3 ku 2/3. Takto opravený algoritmus tiež funguje - niekedy mu to ale trvá dlhšie ako pri pôvodnej verzii. Ak predpokladáme, že v 1000 prvkovej tabuľke pôvodný algoritmus vyhľadal nejaký prvok za maximálne 10 "pozretí" do tabuľky (dvojkový logaritmus 1000), zistite koľko maximálne pozretí potrebuje tento opravený algoritmus.
function Hladaj(M: Integer; const Tab: array of Integer): Integer;
var
 Z, K, S: Integer;
begin
 Z := Low(Tab);
 K := High(Tab);
 while Z <= K do
 begin
  S := Z + (K - Z) div 3;    // S := (Z + K) div 2;
  if Tab[S] < M then
   Z := S + 1
  else if Tab[S] > M then
   K := S - 1
  else
   Z := K + 1;
 end;
 if Tab[S] = M then
  Result := S
 else
  Result := 0;
end;


 1. Dopíšte funkciu Vloz (len výraz v priraďovacom príkaze) tak, aby táto funkcia vrátila pôvodné pole A, do ktorého je vsunutá nová hodnota na pozíciu Kam. Napr. ak vstupné pole P obsahovalo hodnoty [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77] tak volanie Vloz(9, P, 3) vráti pole [11, 22, 33, 9, 44, 55, 66, 77]. Využite funkciu Spoj(pole, pole) a štandardnú funkciu Copy(pole, odkiaľ, koľko).
type
 Tpole = array of Integer;
 
function Spoj(const A, B: array of Integer): TPole;
var
 I: Integer;
begin
 SetLength(Result, Length(A) + Length(B));
 for I := 0 to High(Result) do
  if I <= High(A) then
   Result[I] := A[I]
  else
   Result[I] := B[I - Length(A)];
end;
 
function Vloz(Hodnota: Integer; const A: TPole; Kam: Integer): TPole;
begin
 Result := ____________________________________________________________
end;


 1. Máme danú triedu TStack, ktorá vie pracovať so znakovým zásobníkom (TPrvok = Char) a funkciu Test:
function Test(var T: TextFile): Char;
var
 S: TStack;
 Z: Char;
begin
 S := TStack.Create;
 Read(T, Z);
 Result := '#';
 while Z in ['a', 'b', 'c'] do
 begin
  case Z of
   'a':
    S.Push(Z);
   'b':
    if S.Empty then
     S.Push(Result)
    else
     S.Pop(Z);
   'c':
    if S.Empty then
     S.Push(Z)
    else
     S.Pop(Result);
  end;
  Read(T, Z);
 end;
 S.Free;
end;
Zistite, čo bude výsledkom funkcie, ak vstupný súbor obsahuje tento jeden riadok:
abcbcaabbccbbcc


 1. V dynamickom poli R už máme priradené nejaké hodnoty: niektoré sú nil, niektoré sú smerníky na rôzne dynamické celočíselné premenné. Procedúra CistiPole vyhádže z tohto poľa všetky nil-ové prvky ale aj prvky, ktorých hodnota je menšia ako 2. Dopíšte chýbajúce časti programu:
var
 R: array of ^Integer;
 
procedure CistiPole;
var
 I, J: Integer;
begin
 I := 0;
 while I <= High(R) do
  if (R[I] = nil) or (_________________) then
  begin
   if R[I] <> nil then
    ___________________;
   for J := I to High(R) - 1 do
    R[J] := ____________________;
   SetLength(________________);
  end
  else
   _______________________;
end;


 1. Pracujeme s jednorozmerným poľom množín:
type
 Farba = (modra, cervena, biela, zelena, zlta, cierna, seda);
var
 Mn: array [Farba] of set of Farba;
Vyrobili sme si tieto dve pomocné procedúry:
procedure Pridaj(F1, F2: Farba); overload;
begin
 Mn[F1] := Mn[F1] + [F2];
 Mn[F2] := Mn[F2] + [F1];
end;

procedure Pridaj(F1, F2: array of Farba); overload;
var
 I, J: Integer;
begin
 for I := 0 to High(F1) do
  for J := 0 to High(F2) do
   Pridaj(F1[I], F2[J]);
end;
Zistite, aký počet sa vypíše
Pridaj([modra, cervena, zelena], [biela, zelena, seda]);
Pridaj([zelena, cierna, zlta, seda], [cierna]);
Pocet := 0;
for A := modra to seda do
 for B := modra to seda do
  if B in Mn[A] then
   Inc(Pocet);
Memo1.Lines.Append(IntToStr(Pocet));


 1. Máme takúto funkciu:
function Urob(S: string): Integer;
const
 R = ')]}\';
var
 I, J, K: Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 1 to Length(S) do
 begin
  J := Pos(S[I], '([{/');
  if J <> 0 then
  begin
   K := StrToInt(Copy(S, I + 1, Pos(R[J], Copy(S, I + 1, MaxInt)) - 1));
   case J of
    1: Inc(Result, K);
    2: Dec(Result, K);
    3: Result := Result div K;
    4: Result := Result * K;
   end;
  end;
 end;
end;
Zistite, čo vráti volanie:
Urob('pocitaj[42]*(12)[5]urob(37)*3(33){7}/5\(1)/5\;')


 1. Chceli sme zadefinovať triedu na prácu s textovým súborom, ale urobili sme niekoľko chýb - opravte ich.
type
 TSubor = class(TextFile)
  T: TextFile;
  Citaj: Boolean;
  constructor Create(Meno: string; B: Boolean);
  destructor Destroy; override;
  procedure Citaj(S: string); virtual;
  procedure Zapis(S: string); virtual;
 end;
 
constructor TSubor.Create(Meno: string; B: Boolean);
begin
 AssignFile(T, Meno);
 B := Citaj;
 if Citaj then
  Rewrite(T)
 else
  Reset(T);
end;
 
destructor TSubor.Destroy; override;
begin
 T.Free;
end;
 
procedure TSubor.Citaj(S: string); virtual;
begin
 if not Citaj and Eof(T) then
  S := '###'
 else
  Readln(T, S);
end;
 
procedure TSubor.Zapis(S: string); virtual;
begin
 if not Citaj then
  Writeln(T, S);
end;