ZS/Testy/Test 06

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v zimnom semestri 2006/2007 1. Máme definované dve pomocné množinové funkcie:
type
 TMnoz = set of 0..31;
 
function P(M: array of TMnoz): TMnoz;
var
 I: Integer;
begin
 Result := M[0];
 for I := 1 to High(M) do
  Result := Result * M[I];
end;
 
function D(M: array of TMnoz): TMnoz;
var
 I: Integer;
begin
 Result := [0..31];
 for I := 0 to High(M) do
  Result := Result - M[I];
end;
Zistite, aká množina vznikne volaním:
P([D([[5..10], [25..30]]), D([[0..8], [20..28]]), D([[7], [12..15], [18..24]])])


 1. Nasledujúca funkcia nejako spracováva celočíselné pole:
type
 TPole = array [1..15] of 1..255;
 
function Prerob(A: TPole): TPole;
var
 C: array [1..255] of Integer;
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to 255 do
  C[I] := 0;
 for I := 1 to High(a) do
  Inc(C[A[I]]);
 for I := 2 to 255 do
  Inc(C[I], C[I - 1]);
 for I := High(A) downto 1 do
 begin
  Result[C[A[I]]] := A[I];
  Dec(C[A[I]]);
 end;
end;
Zistite, aké pole bude výsledkom pre vstupné pole:
(3, 5, 20, 4, 3, 13, 2, 1, 3, 5, 12, 1, 3, 5, 13)


 1. Daný výraz v postfixe, ktorý obsahuje číselné konštanty aj identifikátory premenných treba prepísať do prefixového tvaru ale tak, aby sa pritom vyhodnotili všetky konštantné podvýrazy, napr. výraz a 3 4 + * sa prepíše na * a 7.
  Výrazy pred vyhodnocovaním konštantných podvýrazov neupravujte (nepoužite komutatívny ani distributívny zákon). Úlohu riešte pre obidva tieto výrazy:
a 9 + 8 2 - / b 3 4 * + * 5 6 * 7 - c d - / -
a b * c 1 - * 2 + d 3 + / e 4 + * f 5 / /


 1. Dopíšte funkciu znamka tak, aby pre body od 91 do 100 bola výsledná známka A, pre body od 81 do 90 bola známka B, atď. a pre menej ako 51 bodov vyšla známka Fx.
type
 TZnamka = (A, B, C, D, E, Fx);
 TBody = 0..100;
 
function Znamka(Body: TBody): TZnamka;
begin
 if __________________ then
  Result := ___________________________
 else
  Result := ___________________________;
end;


 1. Nasledujúci program bude na základe nejakého znakového reťazca generovať nových robotov a aj s nimi nejako hýbať:
const
 S: string = 'mama ma emu a ema ma mamu';
var
 G: TRobotGroup;
 I: Integer;
begin
 G := TRobotGroup.Create;
 for I := 1 to Length(S) do
  case S[I] of
   'm': G.NewRobot(Random(200), Random(200));
   'a': G.Fd(i);
   'e': G.Rt(90);
   'u': G.Lt(90);
  end;
 G.Free;
end;
Zistite celkovú dráhu, ktorú prejdú všetky roboty.


 1. Máme dve verzie rekurzívnej funkcie, ktoré počítajú presne to isté:
function Fun1(N: Integer): string;
begin
 if N < 1 then
  Result := '*'
 else
  Result := Fun1(N - 1) + Fun1(N - 1);
end;
 
function Fun2(N: Integer): string;
begin
 if N < 1 then
  Result := '*'
 else
 begin
  Result := Fun2(N - 1);
  Result := Result + Result;
 end;
end;
Predpokladajte, že mechanizmus volania funkcie Fun1 alebo Fun2 a tiež operácia zreťazenia "stojí počítač" 0.001 sekundy a všetky ostatné operácie a príkazy zanedbáme. Zistite, koľko bude trvať výpočet Fun1(12) a Fun2(12) a tiež, aký dlhý znakový reťazec sa pri tom vygeneruje.


 1. Vymysleli sme nový štruktúrovaný typ TZaznam a aj pomocnú funkciu, ktorá vytvára hodnoty tohto typu:
type
 TZaznam = record
  Typ: (Cele, Realne);
  P: Pointer;
 end;
 PZaznam = ^TZaznam;

function Smernik(R: Real): PZaznam;
var
 I: Integer;
begin
 New(Result);
 try
  I := Trunc(R);
  if I = R then
  begin
   Result.Typ^ := Cele;
   GetMem(Result.P, 2);
   Move(Result.P, I, 2);
  end
  else
  begin
   Result.Typ^ := Realne;
   GetMem(Result.P, 6);
   Move(Result.P, R, 6);
  end;
 finally
  Dispose(Result);
 end;
end;
Táto funkcia dostáva ako parameter reálne číslo a ak by sa toto číslo dalo reprezentovať pomocou celého čísla (nemá desatinnú časť), tak je v štruktúre TZaznam uložené ako smerník na celé číslo. V opačnom prípade je v TZaznam smerník na reálne číslo. V položke Typ je informácia o tom, či je to reprezentované ako celé alebo reálne číslo. Opravte chyby v programe (deklarácie nemeňte)!


 1. Máme danú triedu TStack, ktorá vie pracovať so znakovým zásobníkom (TPrvok = Char) a funkciu Test:
function Test(var T: TextFile): Boolean;
var
 S: TStack;
 Z: Char;
begin
 S := TStack.Create;
 Read(T, Z);
 Result := True;
 while (Z = 'a') or (Z = 'b') and S.Empty or (Z = 'c') and not S.Empty do
 begin
  case Z of
   'a': S.Push(Z);
   'b': Result := not Result;
   'c': S.Pop(Z);
  end;
  Read(T, Z);
 end;
 Result := Result and S.Empty and (Z = #13);
 s.Free;
end;
Nájdite 4 rôzne vstupné reťazce dĺžky 10, na ktorých táto funkcia vráti True a pritom obsahuje aspoň 3 znaky 'a', aspoň 3 znaky 'b', aspoň 3 znaky 'c'.


 1. Máme dané deklarácie tried, v ktorých sú nejaké chyby. Vašou úlohou je opraviť všetky chyby ale, čo nie je chybou, sa opravovať nesmie!
type
 class = TZver
 private
  FVel: Integer;
 end;
 
 class(TZver) = TMedved
 private
  procedure ZmenVel(V: Integer); overload;
 public
  property Velky: Integer write FVel read Zmenvel;
 end;
 
 class(TMedved) = TGrizly
 private
  procedure ZmenVel(V: Integer); overload;
 end;
 
procedure TMedved.ZmenVel(V: Integer); overload;
begin
 Velky := V;
end;
 
procedure TGrizly.ZmenVel(V: Integer); overload;
begin
 if Random(2) = 0 then
  inherited
 else
  Velky:= 2 * V;
end;
Rozdiel medzi TMedved a TGrizly je v tom, že keď potrebujeme zmeniť veľkosť (property Velky), tak u TGrizly sa táto môže s pravdepodobnosťou 0.5 nastaviť dvojnásobná. Metóda ZmenVel je virtuálna.


 1. Dopíšte chýbajúce časti programu tak, aby sa vytvorila takáto trojuholníková štruktúra: prvý riadok má 1 prvok so smerníkom na hodnotou 0, druhý má 2 prvky so smerníkmi na hodnoty 10 a 11, tretí má 3 prvky so smerníkmi na hodnoty 20, 21, 22, atď. až 10 riadok má 10 prvkov so smerníkmi na hodnoty 90, 91, ..., 99:
var
 P: array of array of ^Integer;
 I, J: Integer;
begin
 for I := 0 to ______________ do
 begin
  SetLength(_____________________);
  for J := 0 to _____________________ do
  begin
   SetLength(_____________________);
   _____________________;
   _____________________ := I * 10 + J;
  end;
 end;
end;