LS/Testy/Test 09

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Záverečný test v letnom semestri 2009/2010 1. Pre binárny netypový súbor sme napísali procedúru, ktorá zapíše postupnosť nejakých reťazcov do súboru. Každý reťazec bude v súbore uložený tak, že najprv sa zapíše 4-bajtová dĺžka a za ňou bude obsah reťazca:
procedure Zapis(Pole: array of string);
var
 F: ^file;
 S: ^string;
 D: ^Integer;
 I: Integer;
begin
 New(S);
 D := @I;
 F := file.Create('a.dat');
 Rewrite(F^);
 for I := 1 to Length(Pole) do
 begin
  S^ := Pole[I];
  D^ := Length(S^);
  F.BlockWrite(D, 4);
  if D <> 0 then
   F.BlockWrite(S, D);
 end;
 F.CloseFile;
end;
V programe je niekoľko chýb. Opravte ich. Deklarácie lokálnych premenných neopravujte.


 1. Pre dvojsmerný spájaný zoznam sme vytvorili metódy na vyhodenie prvkov zo zoznamu. Doplňte chýbajúce časti:
type
 TVrchol = class
  Prev, Next: TVrchol;
 end;
 TZoznam = class
  Z, K: TVrchol;
  procedure Vyhod(V: TVrchol);
  procedure Vyhod(V: array of TVrchol);
 end;

procedure TZoznam.Vyhod(V: TVrchol);
begin
 if V.Prev = nil then
  Z := V.Next
 else
  ________________________;
 if V.Next = nil then
  K := V.Prev
 else
  _________________________;
 V.Free;
end;

procedure TZoznam.Vyhod(V: array of TVrchol);
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to High(V) do
  _____________________________;
end;


 1. Pre binárny strom sme zadefinovali metódu Urob aj globálnu funkciu Urob:
type
 TStrom = class;
 TFunkcia = function (S: TStrom): string;
 TStrom = class
  Info: Integer;
  L, P: TStrom;
  function Urob(F: TFunkcia): string;
 end;

function TStrom.Urob(F: TFunkcia): string;
begin
 if (L = nil) or (P = nil) then
  Result := F(Self)
 else
  Result := L.Urob(F) + F(Self) + P.Urob(F);
end;

function Urob(S: TStrom): string;
begin
 if (S.L = nil) and (S.P = nil) then
  Result := IntToStr(S.Info)
 else
  Result := '*';
end;
LS Test 09 1.png
Čo vypíše nasledovné volanie, ak Strom má uvedený tvar:
WriteLn(Strom.Urob(@Urob));


 1. Do lexikografického stromu (prefixový strom) sme vložili tieto slová:
pes, pas, pos, posol, osol, sol, eso, pasy, osly, esa, osa, 
osy, pel, pol, pal, paly, polo, les, posly, lesy, lese, osla
Koľko všetkých vrcholov a koľko listov bude mať tento strom, ak bol na začiatku úplne prázdny?


 1. Pre binárny vyhľadávací strom sme zapísali nerekurzívnu metódu na pridávanie novej hodnoty do stromu:
procedure TBVStrom.Vloz(X: Integer);
var
 S: TVrchol;
begin
 if Koren = nil then
  Koren := TVrchol.Create(X)
 else
 begin
  S := Koren;
  while _________________ do
   if S.Info > X then
    if S.L = nil then
     _________________________
    else
     S := ____________________
   else
    if S.P = nil then
     _________________________
    else
     S := ____________________;
 end;
end;
Doplňte chýbajúce časti riadkov programu.


 1. Hodnotami operandov aritmetického stromu budú množiny celých čísel. Takto sme upravili definície príslušných tried:
type
 TMnozina = set of Byte;
 TAStrom = class
  function Hodnota: TMnozina; virtual; abstract;
  function Prefix: string; virtual; abstract;
 end;

 TAOperacia = class(TAStrom)
  Op: Char;
  L, P: TAStrom;
  constructor Create(Z: Char; LL, PP: TAStrom);
  function Hodnota: TMnozina; override;
  function Prefix: string; override;
 end;

 TAOperand = class(TAStrom)
  Hod: TMnozina;
  constructor Create(H: TMnozina);
  function Hodnota: TMnozina; override;
  function Prefix: string; override;
 end;
Zistite, akú hodnotu vráti aritmetický strom (AS.Hodnota), ak jeho AS.Prefix vyzerá nasledovne:
+ [3 5 7 8] * - [1 2 4 7] [2 3 4 5] [1 5 7 9]


 1. Pomocou triedenia Heap-sort sa bude triediť toto 20 prvkové pole:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Do prvého riadku nasledujúcej tabuľky vpíšte, ako bude vyzerať halda po prvom kroku algoritmu (VytvorHaldu) a do ďalšieho zapíšte výsledok jedného kroku triedenia (výmena dvoch konkrétnych prvkov a znovu vytvorenie haldy).
 
 


 1. Naprogramovali sme algoritmus triedenia, ktorý usporiada prvky typového binárneho súboru celých čísel. Algoritmus vychádza z MinSortu, ale museli sme ho trochu upraviť:
type
 TSubor = file of Integer;

procedure Sort(var F: TSubor);
var
 I, X, Min: Integer;
begin
 I := -1;
 while I < FileSize(F)-1 do
 begin
  Reset(F);
  while not Eof(F) do
  begin
   if FilePos(F) < I then
    Read(F, X)
   else if FilePos(F) = I then
    Write(F, Min)
   else if FilePos(F) = I + 1 then
    Read(F, Min)
   else
   begin
    Read(F, X);
    if X < Min then
    begin
     Seek(F, FilePos(F) - 1);
     Write(F, Min);
     Min := X;
    end;
   end;
  end;
  Inc(I);
 end;
end;
Tento algoritmus niekoľkokrát prechádza všetky prvky súboru (vnútorný while-cyklus) a po každom prechode sa niečo v súbore zmení. Na začiatku súbor obsahoval týchto 10 celých čísel:
11 15 19 15 11 13 7 8 9 7
Postupne vypíšte obsah všetkých prvkov súboru po každom prechode vnútorného cyklu (tam, kde sa robí Inc(I)):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1. Graf sme reprezentovali metódou pole množín susedov. Napísali sme metódu, ktorá o danom grafe zistí, či je orientovaný alebo neorientovaný. Metóda Test má vrátiť True vtedy, keď je graf neorientovaný (každá hrana je definovaná v oboch smeroch):
type
 TGraf = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  function Test: Boolean;
 end;

function TGraf.Test: Boolean;
var
 I, J: Integer;
 M: set of 1..N;
begin
 Result := True;
 for I := 1 to N do
 begin
  M := [];
  for J := 1 to N do
   if I in G[J] then
    M := _____________________;
  Result := __________________________________;
 end;
end;
Dopíšte chýbajúce časti riadkov programu.


 1. Do algoritmu prehľadávania grafu do šírky sme pre neorientovaný graf pridali označovanie prechádzaných vrcholov písmenami abecedy (každý vrchol má pridaný atribút Znak):
procedure TGraf1.Dosirky(V: Integer);
var
 I: Integer;
 Z: Char;
 Queue: TQueue;
begin
 Queue := TQueue.Create;
 Queue.Append(V);
 Z := 'A';
 repeat
  Queue.Serve(V);
  if not (V in Visited) then
  begin
   Visited := Visited + [V];
   G[V].Znak := Z;
   Inc(Z);
   for I := 0 to High(G) do
    if not (I in Visited) and JeHrana(V, I) then
     Queue.Append(I);
  end;
 until Queue.Empty;
 Queue.Free;
end;
Máme daný nasledovný graf so 16 vrcholmi. Tieto sú zoradené v poli G postupne po "riadkoch" zľava doprava (v prvom riadku sú vrcholy s indexmi 0 až 3, v druhom 4 až 7, ...). Algoritmus Dosirky naštartujeme z 9. vrcholu (druhý vrchol v treťom riadku). Zapíšte do každého vrcholu písmeno, ktoré mu pridelí tento algoritmus do šírky.
LS Test 09 2.png