31.Prednaska

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
31. Prednáška

úlohy | cvičenie


Reprezentácie grafov

Graf je dátová štruktúra, ktorá sa skladá

 • z množiny vrcholov V = {V1, V2, ...}
 • z množiny hrán H, pričom každá hrana je dvojica (v, w), kde v, w in V
  • ak je to neusporiadaná dvojica, hovoríme tomu neorientovaný graf
  • ak je to usporiadaná dvojica, hovoríme tomu orientovaný graf

Graf budeme znázorňovať takto:

 • vrcholy sú kolieska
 • hrany sú spojovníky medzi vrcholmi, pričom, ak je graf orientovaný, tak spojovníkmi sú šípky

Graf najčastejšie používame, keď potrebujeme vyjadriť takéto situácie:

 • mestá spojené cestami (najčastejšie je to neorientovaný graf: mestá sú vrcholy, hrany označujú cesty medzi mestami)
 • križovaky a ulice v meste (križovatky sú vrcholy, hrany sú ulice medzi križovatkami)
 • susediace štáty alebo nejaké oblasti (štáty sú vrcholy, hrany označujú, že nejaké štáty susedia)
 • mestská verejná doprava (zastávky sú vrcholy, hrany označujú, že existuje linka, ktorá má tieto dve susediace zastávky)
 • skupina ľudí, ktorí sa navzájom poznajú (ľudia sú vrcholy, hrany označujú, že nejaké konkrétne dve osoby sa poznajú)

Dôležité pojmy:

 • ak existuje hrana (v, w) - tak v a w sú susediace vrcholy
 • cesta je postupnosť vrcholov z množiny V, kde (ci, ci+1) in H
 • cyklus je taká cesta, pre ktorú (cn, c1) in H
 • hovoríme, že graf je súvislý (spojitý), ak pre každé dva vrcholy v, w in V, existuje cesta z v do w
 • niekedy bude pre nás dôležité, keď nejaký graf bude súvislý/nesúvislý bez cyklov (tzv. acyklický), ale aj súvislý/nesúvislý s cyklom
 • neorientovaný strom (voľný strom) je súvislý neorientovaný graf bez cyklov
 • normálny strom je acyklický orientovaný graf, do každého vrcholu vedie len 1 hrana a to okrem tzv. koreňa, t.j. špeciálneho vrcholu, z ktorého existuje cesta do všetkých ostatných vrcholov
 • orientovaný graf môže byť
  • silne súvislý, ak z každého vrcholu existuje cesta do každého
  • slabo súvislý, ak by bez orientácie hrán bol silne súvislý
 • hrane (v, v) hovoríme slučka (toto bude veľmi zriedkavé, ak sa to niekedy objaví, upozorníme na to)
 • v grafe môžeme mať uchované rôzne informácie:
  • v každom vrchole (podobne ako v strome)
  • každá hrana má nejakú hodnotu (tzv. váha), vtedy tomu hovoríme ohodnotený graf, napr. vzdialenosť dvoch miest, cena cestovného lístka, linky, ktoré spájajú dve zastávky, ...
 • pojem komponent označuje súvislý podgraf, ktorý je disjunktný so zvyškom grafu

Ďalej ukážeme najčastejšie spôsoby reprezentácie grafov. Konkrétna reprezentácia sa potom zvolí väčšinou podľa problémovej oblasti a rôznych obmedzení v zadaní.


Pole množín susedov

Graf je množina vrcholov V, pre každý vrchol v in V existuje množina Av - množina susedov, kde Av je podmnožinou V. Napr. pre graf s 10 vrcholmi to môžeme zapísať takto:

type
 TGraf = class
  G: array [1..10] of set of 1..10;
  constructor Create;
  procedure PridajHranu(A, B: Integer);
  procedure ZrusHranu(A, B: Integer);
  function JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
 end;
 
constructor TGraf.Create;
var
 I: TVrcholy;
begin
 for I := Low(G) to High(G) do
  G[I] := [];
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(A, B: Integer);
begin
 G[A] := G[A] + [B];
 G[B] := G[B] + [A];    // pre neorientovaný graf
end;
 
procedure TGraf.ZrusHranu(A, B: Integer);
begin
 G[A] := G[A] - [B];
 G[B] := G[B] - [A];    // pre neorientovaný graf
end;
 
function TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
begin
 Result := B in G[A];
end;

Každý vrchol grafu môže byť objektom. Potom to okrem množiny susedov môžeme uchovať aj ďalšie informácie:

type
 TVrchol = class
  Sus: set of 1..10;
  Meno: string;
  X, Y: Integer;
  constructor Create(...);
 end;
 
 TGraf = class
  G: array [1..10] of TVrchol;
  constructor Create;
  procedure PridajHranu(A, B: Integer);
  procedure ZrusHranu(A, B: Integer);
  function JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
 end;

Obmedzenia pre túto reprezentáciu:

 • môžeme použiť maximálne do 256 vrcholov
 • nedajú sa takto reprezentovať ohodnotené grafy (t.j. keď potrebujeme uchovať aj nejakú informáciu na hranách)


Poznámky:

 • pre neorientovaný graf musí platiť, že ak w in G[v], potom aj v in G[w]
 • ak namiesto intervalu 1..10 zapíšeme typ Byte, dostaneme graf maximálnych rozmerov pre túto reprezentáciu
  • niekedy sa namiesto statického poľa G používa dynamické pole


Tabuľka susedností

Táto reprezentácia využíva dvojrozmerné pole (veľkosti NxN), v ktorom pre každú dvojicu vrcholov v a w je hodnota v tabuľke True, ak (v, w) in H. Tabuľka susedností teda znamená dvojrozmernú maticu hrán:

type
 TGraf = class
 private
  G: array [1..N, 1..N] of Boolean;
 public
  constructor Create;
  procedure PridajHranu(A, B: Integer);
  procedure ZrusHranu(A, B: Integer);
  function JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
 end;
 
constructor TGraf.Create;
var
 I, J: TVrcholy;
begin
 for I := 1 to N do
  for J := 1 to N do
   G[I, J] := False;
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(A, B: Integer);
begin
 G[A, B] := True;
 G[B, A] := True;    // pre neorientovaný graf
end;
 
procedure TGraf.ZrusHranu(A, B: Integer);
begin
 G[A, B] := False;
 G[B, A] := False;    // pre neorientovaný graf
end;
 
function TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
begin
 Result := G[A, B];
end;

Pomocou tejto reprezentácie vieme pracovať aj s ohodnotenými grafmi. Vtedy bude v tabuľke namiesto hodnôt True/False hodnota váhy. Napr. pre celočíselné váhy môže hodnota 0 znamenať neexistujúcu hranu a hodnota rôzna od 0 znamenať existujúcu hranu, ktorá má túto danú hodnotu váhy. Váhou nemusí byť len celé číslo, ale aj reálne číslo, reťazec, nejaká množina alebo aj zložitejšia štruktúra.

V každom vrchole môžeme uchovať aj nejakú informáciu a potom je výhodné, aby bol každý vrchol samostatným objektom, napr. ohodnotený graf s váhou reálne číslo:

type
 TVrchol = class
  Sus: array [1..N] of Real;
  Meno: string;
  X, Y: Integer;
  constructor Create(...);
 end;
 TGraf = class
  G: array [1..N] of TVrchol;
  constructor Create;
  procedure PridajHranu(A, B: Integer; Vaha: Real);
  procedure ZrusHranu(A, B: Integer);
  function JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
 end;

a metódy by sa zmenili napr. takto:

constructor TGraf.Create;
var
 I, J: TVrcholy;
begin
 for I := 1 to N do
 begin
  G[I] := TVrchol.Create(...);
  for J := 1 to N do
   G[I].Sus[J] := 0;
 end;
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(A, B: Integer; V: Real);
begin
 G[A].Sus[B] := V;
 G[B].Sus[A] := V;    // pre neorientovaný graf
end;
 
procedure TGraf.ZrusHranu(A, B: Integer);
begin
 G[A].Sus[B] := 0;
 G[B].Sus[A] := 0;    // pre neorientovaný graf
end;
 
function TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
begin
 Result := G[A].Sus[B] <> 0;
end;


Pole spájaných zoznamov susedov

Grafom v tejto reprezentácii je jednorozmerné pole jednosmerných spájaných zoznamov. Každý prvok tohto poľa reprezentuje jeden vrchol grafu a pamätá sa v ňom zoznam všetkých jeho susedov. Keďže susedia sú s daným vrcholom pospájaní hranami, hovoríme tomu zoznam hrán:

type
 THrana = class
  Cislo: 1..N;
  Vaha: Real;    // pre ohodnotené hrany
  Next: THrana;
  constructor Create(C: Integer; V: Real; N: THrana);
 end;
 
 TGraf = class
 private
  G: array [1..N] of THrana;
 public
  constructor Create;
  procedure PridajHranu(A, B: Integer; Vaha: Real);
  procedure ZrusHranu(A, B: Integer);
  function JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
 end;
 
constructor THrana.Create(C: Integer; V: Real; N: THrana);
begin
 Cislo := C;
 Vaha := V;
 Next := N;
end;
 
constructor TGraf.Create;
var
 I: TVrcholy;
begin
 for I := 1 to N do
  G[I] := nil;
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(A, B: Integer; V: Real);
begin
 ZrusHranu(A, B);
 G[A] := THrana.Create(B, V, G[A]);
 ZrusHranu(B, A);          // pre neorientovaný graf
 G[B] := THrana.Create(A, V, G[B]);
end;
 
procedure TGraf.ZrusHranu(A, B: Integer);
var
 Zoznam, Pom: THrana;
begin
 if G[A] <> nil then
 begin
  Zoznam := G[A];
  if Zoznam.Cislo = B then
  begin
   G[A] := Zoznam.Next;
   Zoznam.Free;
  end
  else
  begin
   while (Zoznam.Next <> nil) and (Zoznam.Next.Cislo <> B) do
    Zoznam := Zoznam.Next;
   if Zoznam.Next <> nil then
   begin
    Pom := Zoznam.Next;
    Zoznam.Next := Pom.Next;
    Pom.Free;
   end;
  end;
 end;
 if G[B] <> nil then
 begin
  Zoznam := G[B];
  if Zoznam.Cislo = A then
  begin
   G[B] := Zoznam.Next;
   Zoznam.Free;
  end
  else
  begin
   while (Zoznam.Next <> nil) and (Zoznam.Next.Cislo <> A) do
    Zoznam := Zoznam.Next;
   if Zoznam.Next <> nil then
   begin
    Pom := Zoznam.Next;
    Zoznam.Next := Pom.Next;
    Pom.Free;
   end;
  end;
 end;
end;
 
function TGraf.JeHrana(A, B: Integer): Boolean;
var
 Zoznam: THrana;
begin
 Zoznam := G[A];
 while (Zoznam <> nil) and (Zoznam.Cislo <> B) do
  Zoznam := Zoznam.Next;
 Result := Zoznam <> nil;
end;

Ak potrebujeme mať vo vrcholoch ďalšie informácie, tak najčastejšie bude pole G v triede TGraf poľom vrcholov (objektov), pričom každý vrchol okrem zoznamu hrán obsahuje aj nejakú svoju informáciu, napr. Meno, X, Y a pod. Napr.

type
 TVrchol = class
  Sus: THrana;   // zoznam susedov
  Meno: string;
  X, Y: Integer;
  constructor Create(...);
 end;


Zoznam zoznamov vrcholov

Táto reprezentácie je ešte zovšeobecnením predchádzajúcej. Tu už vrcholy netvoria jednorozmerné pole, ale sú zoradené v jednosmernom spájanom zozname. V každom vrchole je potom uložený začiatok jeho vlastného spájaného zoznamu hrán (hrán, ktoré vychádzajú z tohto vrcholu). Každá takáto hrana obsahuje smerník na vrchol (t.j. smerník do prvého zoznamu všetkých vrcholov), s ktorým je daný vrchol spojený touto hranou:

type
 THrana = class    // každý objekt reprezentuje jednu hranu
  P: TVrchol;     // niektorý vrchol grafu
  // TVaha: Integer;
  Next: THrana;
 end;
 
 TVrchol = class
  Sus: THrana;    // zoznam susedov = zoznam hrán z daného vrcholu
  // Meno, X, Y, ...;  // informácia o vrchole
  Next: TVrchol;
 end;
 
 TGraf = class
 private
  G: TVrchol; // prvý vrchol v spájanom zozname všetkých vrcholov
 public
  constructor Create;
  procedure PridajVrchol(...);
  procedure PridajHranu(...);
  procedure ZrusVrchol(...);
  procedure ZrusHranu(...);
  function JeHrana(...): Boolean;
  ...
 end;


Dynamické pole dynamických polí

Toto je verziou predchádzajúcej reprezentácie, v ktorej sme namiesto spájaného zoznamu použili dynamické pole. Graf je teda pole vrcholov, pričom každý vrchol obsahuje pole hrán, čo je vlastne zoznam svojich susediacich vrcholov:

type
 TVaha = Integer;
 THrana = class
  Cislo: Integer;  // poradové číslo vrcholu, do ktorého vedie hrana - index do poľa vrcholov
  Vaha: TVaha;   // pre ohodnotené hrany
  constructor Create(C: Integer; V: TVaha);
 end;
 
 TVrchol = class
 private
  Meno: string;
  X, Y: Integer;
  Sus: array of THrana;
  function IndexHrany(C: Integer): Integer;
 public
  constructor Create(NoveMeno: string; XX, YY: Integer);
  procedure PridajHranu(C: Integer; V: TVaha);
  procedure ZrusHranu(C: Integer);
  procedure ZmenVahuHrany(C: Integer; V: TVaha); overload;
  procedure ZmenVahuHrany(Sused: THrana; V: TVaha); overload;
  function JeHrana(C: Integer): Boolean;
 end;
 
 TGraf = class
 private
  G: array of TVrchol;
 public
  constructor Create;
  procedure PridajVrchol(NoveMeno: string; XX, YY: Integer);
  procedure ZrusVrchol(C: Integer);
  procedure PridajHranu(C1, C2: Integer; V: TVaha); overload;
  procedure PridajHranu(V1, V2: TVrchol; V: TVaha); overload;
  procedure ZrusHranu(C1, C2: Integer);
  procedure ZmenVahuHrany(C1, C2: Integer; V: TVaha);
  function JeHrana(C1, C2: Integer): Boolean;
 end;
 
{ THrana }
 
constructor THrana.Create(C: Integer; V: TVaha);
begin
 Cislo := C;
 Vaha := V;
end;
 
{ TVrchol }
 
constructor TVrchol.Create(NoveMeno: string; XX, YY: Integer);
begin
 Meno := NoveMeno;
 X := XX;
 Y := YY;
 Sus := nil;
end;
 
function TVrchol.IndexHrany(C: Integer): Integer;
begin
 Result := High(Sus);
 while (Result >= 0) and (Sus[Result].Cislo <> C) do
  Dec(Result);
end;
 
function TVrchol.JeHrana(C: Integer): Boolean;
begin
 Result := IndexHrany(C) >= 0;
end;
 
procedure TVrchol.PridajHranu(C: Integer; V: TVaha);
begin
 if not JeHrana(C) then
 begin
  SetLength(Sus, Length(Sus)+1);
  Sus[High(Sus)] := THrana.Create(C, V);
 end;
end;
 
procedure TVrchol.ZrusHranu(C: Integer);
var
 I: Integer;
begin
 I := IndexHrany(C);
 if I >= 0 then
 begin
  Sus[I].Free;
  Sus[I] := Sus[High(Sus)];
  SetLength(Sus, High(Sus));
 end;
end;
 
procedure TVrchol.ZmenVahuHrany(C: Integer; V: TVaha);
var
 I: Integer;
begin
 I := IndexHrany(C);
 if I >= 0 then
  Sus[I].Vaha := V;
end;
 
procedure TVrchol.ZmenVahuHrany(Sused: THrana; V: TVaha);
var
 I: Integer;
begin
 I := 0;
 while (I <= High(Sus)) and (Sus[I] <> Sused) do
  Inc(I);
 if I <= High(Sus) then
  Sus[I].Vaha := V;
end;
 
{ TGraf }
 
constructor TGraf.Create;
begin
 G := nil;
end;
 
procedure TGraf.PridajVrchol(NoveMeno: string; XX, YY: Integer);
begin
 SetLength(G, Length(G)+1);
 G[High(G)] := TVrchol.Create(NoveMeno, XX, YY);
end;
 
procedure TGraf.ZrusVrchol(C: Integer);
var
 I, J: Integer;
begin
 for I := 0 to High(G) do
  ZrusHranu(I, C);
 G[C].Free;
 for I := C to High(G)-1 do
  G[I] := G[I+1];
 SetLength(G, Length(G)-1);
 for I := 0 to High(G) do
  for J := 0 to High(G[I].Sus) do
   if G[I].Sus[J].Cislo > C then
    Dec(G[I].Sus[J].Cislo);
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(C1, C2: Integer; V: TVaha);
begin
 if not JeHrana(C1, C2) then
  G[C1].PridajHranu(C2, V)
 else
  ZmenVahuHrany(C1, C2, V);
 // pre neorientovany graf
 if not JeHrana(C2, C1) then
  G[C2].PridajHranu(C1, V)
 else
  ZmenVahuHrany(C2, C1, V);
end;
 
procedure TGraf.PridajHranu(V1, V2: TVrchol; V: TVaha);
var
 I, J: Integer;
begin
 I := 0;
 while (I <= High(G)) and (G[I] <> V1) do
  Inc(I);
 J := 0;
 while (J <= High(G)) and (G[J] <> V2) do
  Inc(J);
 if (I <= High(G)) and (J <= High(G)) then
  PridajHranu(I, J, V);
end;
 
procedure TGraf.ZrusHranu(C1, C2: Integer);
begin
 G[C1].ZrusHranu(C2);
 G[C2].ZrusHranu(C1);   // pre neorientovane grafy
end;
 
procedure TGraf.ZmenVahuHrany(C1, C2: Integer; V: TVaha);
begin
 G[C1].ZmenVahuHrany(C2, V);
end;
 
function TGraf.JeHrana(C1, C2: Integer): Boolean;
begin
 Result := (C1 <= High(G)) and (C2 <= High(G)) and G[C1].JeHrana(C2);
end;

Môžeme pridať metódy na vykreslenie grafu do grafickej plochy:

type
 ...
 
 TVrchol = class
  ...
  procedure Kresli(C: TCanvas);
 end;
 
 TGraf = class
  ...
  procedure Kresli(C: TCanvas);
 end;
 
...
 
procedure TVrchol.Kresli(C: TCanvas);
begin
 C.Ellipse(X - 10, Y - 10, X + 10, Y + 10);
 C.TextOut(X - 5, Y - 7, Meno);
end;
 
procedure TGraf.Kresli(C: TCanvas);
var
 I, J, XX, YY: Integer;
begin
 C.FillRect(Rect(0, 0, 1000, 1000));
 for I := 0 to High(G) do
 begin
  for J := 0 to High(G[I].Sus) do
  begin
   with G[G[I].Sus[J].Cislo] do
   begin
    XX := X;
    YY := Y;
   end;
   C.MoveTo(G[I].X, G[I].Y);
   C.LineTo(XX, YY);
   C.TextOut((G[I].X+XX) div 2, (G[I].Y+YY) div 2, IntToStr(G[I].Sus[J].Vaha));
  end;
 end;
 for I := 0 to High(G) do
  G[I].Kresli(C);
end;

Takýto graf môžeme otestovať napríklad takto:

var
 Graf: TGraf;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Randomize;
 Graf := TGraf.Create;
 Graf.PridajVrchol('prvy', Random(600), Random(600));
 Graf.PridajVrchol('druhy', Random(600), Random(600));
 Graf.PridajVrchol('treti', Random(600), Random(600));
 Graf.PridajHranu(0, 1, 10);
 Graf.PridajHranu(0, 2, 20);
 Graf.PridajHranu(1, 2, 30);
 Graf.Kresli(Image1.Canvas);
end;

Nasledujúci príklad ilustruje pridávanie vrcholov a hrán do grafu pomocou kliknutia do grafickej plochy:

var
 Graf: TGraf;
 Pocet: Integer = 0;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
 Randomize;
 Graf := TGraf.Create;
end;
 
procedure TForm1.Image1MouseDown(...);
var
 I: Integer;
begin
 Graf.PridajVrchol(IntToStr(Pocet+1), X, Y);
 for I := 0 to Pocet-1 do
  if Random(Pocet+1) < 2 then
   Graf.PridajHranu(I, Pocet, Random(100));
 Graf.Kresli(Image1.Canvas);
 Inc(Pocet);
end;

Poznámky:

 • tento príklad negeneruje úplný graf, ale s nejakou pravdepodobnosťou spojí nový vrchol s niektorými, ktoré už existujú
 • v tomto príklade si všimnite, že potrebujeme pomocnú premennú Pocet na zapamätanie si počtu vrcholov v grafe, lebo momentálna definícia grafu (keď pole G je privátna stavová premenná) nám neposkytuje žiadnu takú informáciu

Ďalšie námety:

 • doplňte do všetkých tried korektné zrušenie objektu (destructor Destroy)
 • doplňte do definície grafu metódy, resp. vlastnosti (property) tak, aby sa pohodlnejšie pracovalo s existujúcimi vrcholmi a hranami (napr. N - počet vrcholov grafu)
 • vygenerujte graf s N vrcholmi, ktoré ležia vo vrcholoch pravidelného N-uholníka, v ktorom
  • každé dva vrcholy sú spojené hranou
  • každý I-ty vrchol je spojený s (I+2)-tym vrcholom - (N-1) s prvým a N-tý s druhým
  • je práve K náhodne vygenerovaných hrán
 • daný graf vykreslite tak, že v každom vrchole vypíšete číslo - počet hrán, ktorá z neho vychádzajú (tzv. stupeň vrcholu)
 • pre daný graf zistite počet izolovaných vrcholov


späť | ďalej