27.Prednaska

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
27. Prednáška

úlohy | cvičenie


Objekt ako vrchol zoznamu

Ukážeme, využitie objektov namiesto záznamov (record). Už vieme, že objekty sú vlastne reprezentované ako smerníky niekam do dynamickej pamäti. Takže, vždy keď niekde zadeklarujeme objektovú premennú (aj ako položku záznamu alebo iného objektu), v skutočnosti deklarujeme smerník (adresu do pamäti). Vrchol zoznamu sme doteraz reprezentovali záznamom, v ktorom bola položka smerník. Teraz ho zadefinujeme objektom, v ktorom stavová premenná Next je opäť typu samotného objektu:

type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
type
 
 TVrchol = class
  Info: Integer;
  Next: TVrchol;
 end;

Prístup pomocou objektov umožňuje zadefinovať aj konštruktor a prípadne aj nejaké metódy:

type
 TVrchol = class
  Info: Integer;
  Next: TVrchol;
  constructor Create(NoveInfo: Integer; NoveNext: TVrchol);
  destructor Destroy; override;
  function Text: string;
 end;
 
constructor TVrchol.Create(NoveInfo: Integer; NoveNext: TVrchol);
begin
 Info := NoveInfo;
 Next := NoveNext;
end;
 
destructor TVrchol.Destroy;
begin
 // Bmp.Free;  ak vrchol obsahuje napr. nejakú bitmapu
 // Next.Free;  --> by bola rekurzia
end;
 
function TVrchol.Text: string;
begin
 Result := ' ' + IntToStr(Info);
end;

Rekurzia nie je chybou: pri uvoľňovaní nejakého vrcholu (napr. zo začiatku zoznamu) sa automaticky uvoľnia aj všetky nasledujúce až po posledný s nil-ovým Next. Rekurzia môže robiť problémy pre dlhé zoznamy, lebo nastane pretečenie zásobníka. Tiež by sme omylom mohli zrušiť časť zoznamu, hoci sme chceli uvoľniť len jeden prvok. Preto radšej do deštruktora nedávame rekurzívne rušenie zvyšku celého zoznamu.

Vytvoríme trojprvkový zoznam z objektov:

var
 Z: TVrchol;
begin
 Z := TVrchol.Create(11, TVrchol.Create(22, TVrchol.Create(33, nil)));
 WriteLn(Z.Text, Z.Next.Text, Z.Next.Next.Text);
 Z.Next.Next.Free;
 Z.Next.Free;
 Z.Free;
 ReadLn;
end.

Môžeme zadefinovať podobnú funkciu Pocet ako v predchádzajúcej časti pre zistenie počtu prvkov zoznamu. Všimnite si podobnosť s podobnou funkciou pre vrcholy ako záznamy:

function Pocet(P: TVrchol): Integer;
begin
 Result := 0;
 while P <> nil do
 begin
  Inc(Result);
  P := P.Next;
 end;
end;

Nasledujúca funkcia ukazuje zisťovanie posledného prvku zoznamu:

function Posledny(P: TVrchol): TVrchol;
begin
 Result := P;
 if Result <> nil then
  while Result.Next <> nil do
   Result := Result.Next;
end;

Táto funkcia vráti nil pre prázdny zoznam alebo posledný vrchol zoznamu.Trieda TZoznamZadefinujeme triedu TZoznam, ktorá zabezpečí základné operácie nad zoznamom - bude mať dve stavové premenné: začiatok a koniec zoznamu. Najprv len najjednoduchšie metódy triedy TZoznam:

type
 TZoznam = class
 private
  Z: TVrchol;  // začiatok zoznamu
  K: TVrchol;  // koniec zoznamu
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  function Text: string;
  procedure PridajZ(NoveInfo: Integer);
  procedure PridajK(NoveInfo: Integer);
  procedure Vsun(Pred: Integer; NoveInfo: Integer);
 end;
 
constructor TZoznam.Create;
begin
 Z := nil;  // v skutočnosti toto urobí automaticky konštruktor
 K := nil;
end;
 
destructor TZoznam.Destroy;
var
 P: TVrchol;
begin
 while Z <> nil do
 begin
  P := Z.Next;
  Z.Free;
  Z := P;
 end;
end;
 
function TZoznam.Text: string;
var
 P: TVrchol;
begin
 Result := '';
 P := Z;
 while P <> nil do
 begin
  Result := Result + P.Text;
  P := P.Next;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.PridajZ(NoveInfo: Integer);
begin
 Z := TVrchol.Create(NoveInfo, Z);
 if K = nil then
  K := Z;
end;
 
procedure TZoznam.PridajK(NoveInfo: Integer);
var
 P: TVrchol;
begin
 P := TVrchol.Create(NoveInfo);
 if Z = nil then
  Z := P
 else
  K.Next := P;
 K := P;
end;
 
procedure TZoznam.Vsun(Pred: Integer; NoveInfo: Integer);
var
 P, Q: TVrchol;
begin
 if Pred < 2 then
  PridajZ(NoveInfo)
 else
 begin
  Q := Z;
  while (Q <> nil) and (Pred > 2) do
  begin
   Dec(Pred);
   Q := Q.Next;
  end;
  P := TVrchol.Create(NoveInfo);
  if Q = nil then
   K.Next := P
  else
  begin
   P.Next := Q.Next;
   Q.Next := P;
  end;
  if P.Next = nil then
   K := P;
 end;
end;Použitie vlastnostíVytvoríme vlastnosť (property), pomocou ktorej budeme pracovať so zoznamom ako s poľom:

type
 TZoznam = class
  ...
  function Ity(I: Integer): TVrchol;
  procedure Zmen(I: Integer; NovyVrchol: TVrchol);
  ...
  property Prvy: TVrchol read Z;
  property Posledny: TVrchol read K;
  property Prvky[I: Integer]: TVrchol read Ity write Zmen; default;
 end;
 
...
 
function TZoznam.Ity(I: Integer): TVrchol;
begin
 Result := Z;
 while (Result <> nil) and (I > 1) do
 begin
  Result := Result.Next;
  Dec(I);
 end;
end;
 
procedure TZoznam.Zmen(I: Integer; NovyVrchol: TVrchol);
var
 Q, R: TVrchol;
begin
 if I < 1 then
  PridajZ(NovyVrchol)
 else
 begin
  Q := Ity(I - 1);
  if (Q = nil) or (Q.Next = nil) then
   PridajK(NovyVrchol)
  else
  begin
   R := Q.Next;
   Q.Next := NovyVrchol;
   NovyVrchol.Next := R.Next;
   // R.Free;
  end;
 end;
end;

vďaka vlastnosti Prvky môžeme ku prvkom zoznamu pristupovať ako ku prvkom poľa, napr.

 for I := 1 to 20 do
  Z.Prvky[I] := TVrchol.Create(I, nil);
 for I := 1 to Z.Pocet do
  Write(Z.Prvky[I].Text, ' -> ');
 WriteLn;

Rezervované slovo (direktíva) default v riadku property Prvky zabezpečí, že priamo s inštanciou triedy TZoznam môžeme pracovať tak, ako keby to bolo pole a nemusíme písať identifikátor Prvky, napr.

 for I := 1 to 20 do
  Z[I] := TVrchol.Create(I, nil);
 for I := 1 to Z.Pocet do
  Write(Z[I].Text, ' -> ');
 WriteLn;

Ďalšie námety:

 • zistite, prečo nebude fungovať takáto výmena prvkov zoznamu:
var
 Temp: TVrchol;
...
 Temp := Z[I1];
 Z[I1] := Z[I2];
 Z[I2] := Temp;


Procedurálny typ

Naučíme sa pracovať s novým typom, tzv. procedurálnym typom. Pomocou tohto typu budeme vedieť vytvárať premenné, ktorých hodnotou bude nejaká naša konkrétna procedúra (alebo funkcia). V skutočnosti táto premenná bude obsahovať nie samotnú procedúru, ale adresu tejto procedúry v pamäti počítača (niečo ako smerník na procedúru).

Aby sme mohli pracovať s procedurálnym typom, musíme ho najprv zadefinovať v časti type, t.j. zadefinovať identifikátor typu a špecifikáciu typu. Pri špecifikovaní procedurálneho typu definujeme:

 • aký je to typ podprogramu - procedure alebo function
 • koľko bude mať parametrov
 • typ každého parametra
 • či to bude globálny podprogram alebo metóda nejakej triedy

Napr. takéto deklarácie označujú

type
 TProc1 = procedure(I: Integer);        // ľubovoľná procedúra s jedným celočíselným parametron
 TVypis = procedure(S: string; V: TVrchol);  // ľubovoľná procedúra s dvoma parametrami: reťazec a vrchol zoznamu
 TPrirad = procedure(Pole: array of Real);   // ľubovoľná procedúra a jedným parametrom otvorené reálne pole
 TFunkcia = function(X: Real): Real;      // ľubovoľná reálna funkcia s jedným reálnym parametrom
 TFilter = function(V: TVrchol): Boolean;   // ľubovoľná logická funkcia s jedným parametrom vrchol zoznamu
 
 TUdalost = procedure(Sender: TObject) of object; // ľubovoľná metóda s jedným parametrom typu ľubovoľný objekt

Uvedomte si, že identifikátory (názvy) formálnych parametrov nemajú žiaden špeciálny význam. Tieto typy sú kompatibilné s ľubovoľnými podprogramami, ktoré majú rovnaký počet parametrov s ich rovnakými typmi (bez ohľadu na mená parametrov).

Keď už máme zadefinovaný procedurálny typ, môžeme zadeklarovať aj premennú tohto typu. Potom s takouto premennou v programe môžeme:

 • priradiť do nej ľubovoľnú existujúcu procedúru kompatibilného typu (teda v skutočnosti priradiť jej adresu)
 • priradiť do nej nil, ktorý označuje žiadnu procedúru a túto hodnotu môžeme neskôr testovať
 • spustiť priradenú procedúru (samozrejme, keď to nie je nil)
 • otestovať, či je hodnotou procedurálnej premennej hodnota rôzna od nil - testujeme pomocou preddefinovanej logickej funkcie Assigned

Napr.

var
 Pr: TProc1;
begin
 Pr := nil;
 if not Assigned(Pr) then     // teda, či Pr nie je nil
  Pr := @Procedura;        // priradíme adresu procedúry
 Pr(100);

Zrejme predpokladáme, že existujúci podrogram Procedura má práve jeden celočíselný parameter, napr.

procedure Procedura(X: Integer);
begin
 WriteLn(X: 8, X * X: 8, X * X * X: 8);
end;

V ďalších častiach uvidíme rôzne využitia procedurálneho typu, napr.

 • pamätáme si, ako sa realizujú rôzne operácie, napr. v prefixovom zápise aritmetického výrazu
 • ako sa má spracovať nejaká špecifická udalosť (napr. udalosti vo formulári onChange, onClick, onCreate, ...)
 • akú akciu treba vykonať so všetkými prvkami nejakej štruktúry, napr. s vrcholmi spájaného zoznamu
 • aké podmienky treba odkontrolovať so všetkými prvkami nejakej štruktúry

Ukážme jednoduchý príklad, v ktorom budeme pracovať s procedurálnym typom TProc1 - globálna procedúra s jedným celočíselným parametrom. Najprv zadefinujme niekoľko procedúr, ktoré budú kompatibilné s týmto typom:

procedure Riadok(N: Integer);
begin
 while N > 0 do
 begin
  Write('*');
  Dec(N);
 end;
 WriteLn;
end;
 
procedure Cislo(X: Integer);
begin
 WriteLn('cislo ', X);
end;
 
procedure Okraje(I: Integer);
begin
 WriteLn('*', '*': I - 1);
end;

Všetky tieto procedúry sú typu TProc1 a teda ich môžeme priradiť do premennej tohto typu:

var
 P: TProc1;
 I: Integer;
begin
 if Random(2) = 0 then
  P := @Riadok
 else
  P := @Cislo;
 for I := 1 to 10 do
  P(I);
end;

Program buď vypíše 10 rôzne dlhých riadkov hviezdičiek, alebo 10 riadkov s textom 'cislo ' a číslami od 1 do 10.

Ďalšia ukážka využíva inicializovanie prvkov poľa:

var
 Pole: array [0..4] of TProc1 = (@Cislo, @Riadok, @Okraje, @Okraje, @Riadok);
 I, J: Integer;
begin
 for I := 8 to 10 do
  for J := 0 to High(Pole) do
   Pole[J](I);        // volanie J-tej procedúry s parametrom I
end;

Tento program vypíše:

cislo 8
********
*   *
*   *
********
cislo 9
*********
*    *
*    *
*********
cislo 10
**********
*    *
*    *
**********Procedurálny typ pre spájaný zoznamPri definovaní rôznych metód spájaných zoznamov sa veľmi často stretáme s takouto situáciou, napr.

procedure TZoznam.Vypis;
var
 P: TVrchol;
begin
 P := Z;
 while P <> nil do
 begin
  Write(P.Text, ' -> ');
  P := P.Next;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.Pricitaj;
var
 P: TVrchol;
begin
 P := Z;
 while P <> nil do
 begin
  Inc(P.Info);
  P := P.Next;
 end;
end;

Tieto metódy robia nejakú akciu postupne s každým prvkom zoznamu. Tu by sme vedeli využiť procedurálny typ, pomocou ktorého vytvoríme jedinú metódu PreVsetky s parametrom nejaká Akcia a metóda túto akciu spustí pre každý prvok zoznamu. Zrejme akciou bude ľubovoľná procedúra s jedným parametrom - vrcholom zoznamu. Zadeklarujeme

type
 TAkcia = procedure(P: TVrchol);
 
 TZoznam = class
 ...
 public
  ...
  procedure PreVvsetky(Akcia: TAkcia);
  ...
 end;
 
procedure TZoznam.PreVsetky(Akcia: TAkcia);
var
 P: TVrchol;
begin
 P := Zoznam;
 while P <> nil do
 begin
  Akcia(P);   // volanie procedúry, ktorú sme dostali ako parameter
  P := P.Next;
 end;
end;

Teraz môžeme zadefinovať niekoľko procedúr typu TAkcia (nie metódy ale globálne procedúry):

procedure Pricitaj(P: TVrchol);
begin
 Inc(P.Info);
end;
 
procedure Vypis(V: TVrchol);
begin
 Write(V.Text, ' -> ');
end;
 
procedure Vynasob(N: TVrchol);
begin
 N.Info := 2 * N.Info;
end;

Na otestovanie zadefinujme 10-prvkový zoznam a spustíme rôzne akcie:

var
 Z: TZoznam;
 I: Integer;
begin
 Z := TZoznam.Create;
 for I := 1 to 10 do
  Z.PridajK(I);
 WriteLn('zoznam =', Z.Text);
 Z.PreVsetky(@Vynasob);
 WriteLn('zoznam po vynasobeni =', Z.Text);
 Z.PreVsetky(@Pricitaj);
 Write('moj vypis zoznamu =');
 Z.PreVsetky(@Vypis);
 ReadLn;
end.

Vo výpise môžeme vidieť pôvodný zoznam, zoznam po vynásobení 2, a zoznam po pričítaní 1 - tento výpis je už realizovaný pomocou PreVsetky(@Vypis):

zoznam = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zoznam po vynasobeni = 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
moj vypis zoznamu = 3 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 -> 15 -> 17 -> 19 -> 21 ->Filtrované akcieMetódu PreVsetky môžeme pozmeniť tak, aby sa spracovali len tie vrcholy spájaného zoznamu, ktoré spĺňajú nejakú podmienku. Túto podmienku zadefinujeme tiež pomocou procedurálneho typu (logická funkcia):

type
 TFilter = function(P: TVrchol): Boolean;
 
 TZoznam = class
 ...
 public
  ...
  procedure PreVsetky(Podmienka: TFilter; Akcia: TAkcia);
  ...
 end;
 
procedure TZoznam.PreVsetky(Podmienka: TFilter; Akcia: TAkcia);
var
 P: TVrchol;
begin
 P := Zoznam;
 while P <> nil do
 begin
  if not Assigned(Podmienka) or Podmienka(P) then
   Akcia(P);
  P := P.Next;
 end;
end;

Tu si všimnite spojenie if not Assigned(Podmienka) or Podmienka(P) then, ktoré označuje, že Akcia(P) sa vykoná buď vtedy, keď podmienka nie je definovaná (Podmienka je nil) alebo (je definovaná a) jej hodnota pre vrchol P je True. Ak by sme v podmienenom príkaze zapísali if Assigned(Podmienka) and Podmienka(P) then, tak pre nedefinovanú podmienku (Podmienka je nil) by sa ani raz nevykonala Akcia(P).

Podobne môžeme využiť filter aj pre výpis vrcholov zoznamu. Budeme vypisovať len tie, ktoré spĺňajú nejakú podmienku:

type
 TZoznam = class
 ...
 public
  ...
  function Text: string;
  function Text(Podmienka: TFilter): string;
  ...
 end;
 
function TZoznam.Text(Podmienka: TFilter): string;
var
 P: TVrchol;
begin
 Result := '';
 P := Zoznam;
 while P <> nil do
 begin
  if not Assigned({{Blue|Podmienka}) or Podmienka(P) then
   Result := Result + P.Text;
  P := P.Next;
 end;
end;
 
function TZoznam.Text: string;
begin
 Result := Text(nil);  // výpis bez podmienky, t.j. všetky prvky zoznamu
end;

Ukážme aj metódy, ktoré pracujú nielen s jednou akciou, ale s postupnosťou akcií, t.j. metódu PreVsetky zapíšeme s filtrom, resp. s viacerými akciami, ktoré sa vykonajú s každým vyhovujúcim vrcholom:

type
 TAkcia = procedure(P: TVrchol);
 TFilter = function(P: TVrchol): Boolean;
 TZoznam = class
 ...
 public
  ...
  procedure PreVsetky(Akcia: TAkcia);
  procedure PreVsetky(Akcia: array of TAkcia);
  procedure PreVsetky(Podmienka: TFilter; Akcia: array of TAkcia);
  ...
 end;
 
procedure TZoznam.PreVsetky(Akcia: array of TAkcia);
var
 P: TVrchol;
 I: Integer;
begin
 P := Zoznam;
 while P <> nil do
 begin
  for I := 0 to High(Akcia) do
   Akcia[I](P);
  P := P.Next;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.PreVsetky(Podmienka: TFilter; Akcia: array of TAkcia);
var
 P: TVrchol;
 I: Integer;
begin
 P := Zoznam;
 while P <> nil do
 begin
  if not Assigned(Podmienka) or Podmienka(P) then
   for I := 0 to High(Akcia) do
    Akcia[I](P);
  P := P.Next;
 end;
end;


Aby sme to mohli otestovať, vytvoríme 2 logické funkcie typu TFilter:

function Parne(P: TVrchol): Boolean;
begin
 Result := P.Info mod 2 ;
end;
 
function Test(P: TVrchol): Boolean;
begin
 Result := P.Info mod 7 > 1;
end;

Otestovanie na 10-prvkovom zozname:

var
 Z: TZoznam;
 I: Integer;
begin
 Z := TZoznam.Create;
 for I := 1 to 10 do
  Z.PridajK(I);
 WriteLn('zoznam =', Z.Text);
 Z.PreVsetky(@Parne, [@Vynasob, @Pricitaj]);
 WriteLn('zoznam po spracovani =', Z.Text);
 Z.PreVsetky(@Test, @Pricitaj);
 WriteLn('zoznam po spracovani =', Z.Text);
 ReadLn;
end.

Môžeme vidieť volanie metódy PreVsetky s postupnosťou akcií (otvorené pole) aj s jednou akciou. Program vypíše:

zoznam = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zoznam po spracovani = 1 5 3 9 5 13 7 17 9 21
zoznam po spracovani = 1 6 4 10 6 14 7 18 10 21Procedurálny typ ako atribútProcedurálny typ môžeme použiť aj v takejto úlohe: do niektorých metód triedy TZoznam pridáme kontrolný výpis, napr. volanie takejto metódy:

procedure Vypis(S: string; P: TVrchol);
begin
 WriteLn(S, P.Text);
end;

Voláme vo všetkých metódach, ktoré menia samotný zoznam, napr. PridajZ a PridajK:

procedure TZoznam.PridajZ(I: Integer);
begin
 Z := TVrchol.Create(I, Z);
 if Z.Next = nil then
  K := Z;
 Vypis('PridajZ ', Z);
end;
 
procedure TZoznam.PridajK(I: Integer);
begin
 ...
 Vypis('PridajK ', K);
end;

Vďaka tomuto môžeme sledovať priebeh zmien v zozname. Ak by sme ale požadovali na kontrolný výpis v niektorých situáciách použiť inú vypisovaciu procedúru, prípadne by sme niekedy tento výpis chceli zablokovať, výhodne využijeme procedurálny typ. Do triedy TZoznam pridáme novú stavovú premennú procedurálneho typu:

type
 TypVypisu = procedure(S: string; P: TVrchol);
 
 TZoznam = class
  ...
  Vypis: TypVypisu;
  ...
 end;

A volania tejto procedúry upravíme takto:

procedure TZoznam.PridajZ(I: Integer);
begin
 ...
 if Assigned(Vypis) then
  Vypis('PridajZ ', Z);
end;
 
procedure TZoznam.PridajK(I: Integer);
begin
 ...
 if Assigned(Vypis) then
  Vypis('PridajK ', K);
end;

Teraz máme úplne k dispozícii kontrolný výpis, napr. takto

var
 Zoznam: TZoznam;
begin
 Zoznam := TZoznam.Create;
 Zoznam.Vypis := @Vypis;
 for I := 1 to 20 do
  if Random(2) = 0 then
   Zoznam.PridajZ(I)
  else
   Zoznam.PridajK(I);
 Zoznam.Vypis := @nil;

V tejto časti programu najprv zapneme kontrolný výpis (priradíme vypisovaciu procedúru) a potom ho vypneme.

V komplexnejších programoch sa podobné situácie riešia pomocou vlastností (property), napr. takto

type
 TypVypisu = procedure(S: string; P: TVrchol);
 
 TZoznam = class
 private
  ...
  Vypis: TypVypisu;
  ...
 public
  property onChange: TypVypisu write Vypis;
 end;

Priradením vhodnej procedúry zapneme kontrolný výpis onChange (pri zmene), priradením nil ho zrušíme.

Na rovnakom princípe fungujú udalosti komponentov vo formulári. Napr. poznáme udalosť onClick pre tlačidlo Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ...
end;

Táto procedúra sa automaticky zavolá pri každom kliknutí na toto tlačidlo. V skutočnosti má trieda TButton definovanú vlastnosť (property) onClick, niečo ako

type
 TNotifyEvent = procedure(Sender: TObject) of object;
 
 TButton = class(...)
  ...
  property onClick: TNotifyEvent read FOnClick write FOnClick;
 end;

A systém zabezpečí spúšťanie tejto procedúry v správnom momente (pri kliknutí na komponent tlačidlo). Ak o tomto mechanizme vieme a vieme ako funguje, môžeme zapísať napr.

 Button2.onClick := Button1.onClick;

ktorý priradí rovnakú udalosť pre Button2 ako má Button1. Alebo možno niekedy využijeme

 if Assigned(Button1.OnClick) then
  Button1.OnClick := nil
 else
  Button1.OnClick := @Button1Click;


Dvojsmerný spájaný zoznam

Každý vrchol si pamätá aj svojho predchodcu (stavová premenná Prev):

type
 TPrvok = Integer;
 TVrchol = class
  Info: TPrvok;
  Prev, Next: TVrchol;
  constructor Create(I: TPrvok; P, N: TVrchol);
  function Text: string; virtual;
 end;
 
constructor TVrchol.Create(I: TPrvok; P, N: TVrchol);
begin
 Info := I;
 Prev := P;
 Next := N;
end;
 
function TVrchol.Text: string;
begin
 Result := ' ' + IntToStr(Info);
end;
 
type
 TZoznam = class
 private
  Z: TVrchol;
  K: TVrchol;
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  procedure PridajZ(V: TVrchol);
  procedure PridajK(V: TVrchol);
  procedure VsunPred(Pred, V: TVrchol);
  procedure VsunZa(Za, V: TVrchol);
  procedure Vyhod(V: TVrchol);
 
  property Prvy: TVrchol read Z;
  property Posledny: TVrchol read K;
 end;
 
constructor TZoznam.Create;
begin
 Z := nil;
 K := nil;
end;
 
destructor TZoznam.Destroy;
var
 P: TVrchol;
begin
 while Z <> nil do
 begin
  P := Z.Next;
  Z.Free;
  Z := P;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.PridajZ(V: TVrchol);
begin
 V.Prev := nil;
 V.Next := Z;
 if K = nil then
  K := V
 else
  Z.Prev := V;
 Z := V;
end;
 
procedure TZoznam.PridajK(V: TVrchol);
begin
 V.Prev := K;
 V.Next := nil;
 if K = nil then
  Z := V
 else
  K.Next := V;
 K := V;
end;
 
procedure TZoznam.VsunPred(Pred, V: TVrchol);
begin
 if Pred = Z then
  PridajZ(V)
 else if Pred = nil then
  PridajK(V)
 else
 begin
  V.Prev := Pred.Prev;
  Pred.Prev := V;
  V.Next := Pred;
  V.Prev.Next := V;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.VsunZa(Za, V: TVrchol);
begin
 if Za = nil then
  PridajZ(V)
 else if Za = K then
  PridajK(V)
 else
 begin
  V.Next := Za.Next;
  Za.Next := V;
  V.Prev := Za;
  V.Next.Prev := V;
 end;
end;
 
procedure TZoznam.Vyhod(V: TVrchol);
begin
 if V = nil then      // nič
 else if Z = V then
 begin
  Z := Z.Next;
  if Z <> nil then
   Z.Prev := nil
  else
   K := nil;
  V.Free;
 end
 else
 begin
  V.Prev.Next := V.Next;
  if V.Next <> nil then
   V.Next.Prev := V.Prev
  else
   K := V.Prev;
  V.Free;
 end;
end;


Cyklický zoznam

Vráťme sa k jednosmernému spájanému zoznamu, v ktorom vieme priamo zmeniť hodnotu niektorého prvku:

var
 Z: TZoznam;
...
 Z := TZoznam.Create;
...
 WriteLn(Z.Text);
 Z[5] := TVrchol.Create(999, nil);
 WriteLn(Z.Text);

Takéto priradenie nahradí pôvodný piaty prvok zoznamu novým vrcholom, ktorému aj zmení hodnotu Next - na nasledovný prvok zoznamu, t.j. šiesty. Ak ale piaty prvok nahradíme, napr. ôsmym vrcholom, dostávame poškodený zoznam, ktorý sa takto jednoducho vypísať nedá:

 WriteLn(Z.Text);
 Z[5] := Z[8];
 WriteLn(Z.Text);

Zoznam sa teraz zacyklil, lebo piaty prvok (s hodnotou 8) má nasledovníka šiesty, šiesty má nasledovníka siedmy, siedmy má nasledovníka ôsmy, lenže ten je už šiesty v poradí a teda má nasledovníka šiesty. Keby sme opravili metódu Text na vypisovanie obsahu zoznamu, mohli by sme toto zacyklenie vidieť (metóda teraz vypíše maximálne prvých 100 prvkov zoznamu).

function TZoznam.Text: string;
var
 P: TVrchol;
 Pocet: Integer;
begin
 Result := '';
 P := Z;
 Pocet := 0;
 while (P <> nil) and (Pocet < 100) do
 begin
  Result := Result + P.Text;
  P := P.Next;
  Inc(Pocet);
 end;
 if P <> nil then
  Result := Result + ' ...';
end;


Cyklický zoznam


 • posledný prvok odkazuje na prvý
 • ak je zoznam neprázdny, tak neobsahuje nil
 • treba správne rozpoznať koniec zoznamu (napr. pre výpis, všetky, hľadanie hodnoty a pod.)
 • môžeme použiť len jediný smerník a to na posledný prvok (premenná K - nasledovníkom K je začiatok zoznamu), teda netreba potom udržiavať dva smerníky
 • naprogramujte metódy PridajZ, PridajK, Pocet, Ity a pod.


späť | ďalej