26.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

 • budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 
var
 Z, P: PVrchol;
 • do premennej P priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
 • teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v Z je na neho smerník a ďalej do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z a znovu do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným WriteLn
Z^.Next^.Next := P;
 
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 • dostali sme výpis
1 -> 2 -> 3 -> nil
 • v programe nechať výrobu vrcholov do P (tj. vytvárať vrcholy v poradí 1, 2, 3) a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
2 -> 3 -> 1 -> nil
 • podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
3 -> 1 -> 2 -> 
 • procedúra Vypis(Z: Pvrchol) - vypíše prvky zoznamu cyklom
 • upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby Z bol var-parameter a v zozname sa posúvali pomocou Z := Z^.Next;
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 • potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník K na koniec zoznamu)
 • logická funkcia Aspon1 zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 • logická funkcia Aspon2 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
 • s využitím aj bez využitia Aspon1
 • logická funkcia Aspon3 zistí, či má zoznam aspoň tri vrcholy
 • funkcia Min(Z: PVrchol): Integer vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
 • funkcia MinP(Z: PVrchol): PVrchol vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti nil)
 • ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...


 • funkcia Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti nil)
  funkcia vlastne preskáče na I-ty vrchol
 • uvažujte o takomto využití Ity (prečo je to veľmi neefektívne)
N := 1;
repeat
 P := Ity(Z, N);
 if P <> nil then
  WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
until P = nil;
 • ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...


 • vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 • urobiť z toho procedú VlozZa(P: PVrchol; X: Integer)
 • nezabudnúť na if P <> nil then
 • procedúra VyhodZa(P: PVrchol) vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom)
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 • potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);Ďalšie úlohy


 • vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 • vyhodiť i-ty vrchol
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 


3. procedúra VyhodDuplikaty vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty

procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);