33.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;
 • druhý graf s reprezentáciou pole množín bude kópiou grafu s reprezentáciou maticou susedností

2. skoro to isté, ale opačne: constructor TGraf1.Create(Graf2: TGraf2);


Cvičenie

generovanie všetkých možností a backtracking - zatiaľ bez grafov

 • z daného slova vyrobiť všetky permutácie písmen (písmená v slove sú rôzne)
procedure Generuj(Vysledok, Vstup: string);
var
 I: Integer;
begin
 if Vstup = '' then
  WriteLn(Vysledok)
 else
  for I := 1 to Length(Vstup) do
   Generuj(Vysledok + Vstup[I], Copy(Vstup, 1, I - 1) + Copy(Vstup, I + 1, MaxInt));
end;
 
begin
 Generuj('', 'abc');
 ReadLn;
end.
 • to isté, ale schémou backtracking: globálna premenná Vysledok, do ktorej sa skladá výsledok:
var
 Vysledok: string = '';
 Vstup: string = 'ako';
 Pocet: Integer;
 
procedure Generuj;
var
 Z: Char;
begin
 if Length(Vysledok) = Length(Vstup) then
 begin
  WriteLn(Vysledok);
  Inc(Pocet);
 end
 else
  for Z in Vstup do
   if Pos(Z, Vysledok) = 0 then  // if Moze then
   begin
    Vysledok := Vysledok + Z;   // zaznač ťah
    Generuj;
    SetLength(Vysledok, Length(Vysledok) - 1);   // odznač ťah
   end;
end;
 
begin
 Generuj;
 Writeln('pocet = ', Pocet);
 ReadLn;
end.
 • generovanie postupnosti číslic - všetky N-ciferné čísla, ktoré sú zložené len z číslic {2,3,5}
const
 Mn = [2, 3, 5];
var
 Pole: array[1..N] of 0..9;
 
procedure VypisPole;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 1 to N do
  Write(Pole[I]);
 WriteLn;
end;
 
procedure Generuj(Index: Integer);
var
 I: Integer;
begin
  for I in Mn do
  begin
   Pole[Index] := I;    // zaznač ťah
   if Index = N then
    VypisPole
   else
    Generuj(Index + 1);
                   // odznač ťah - netreba
  end;
end;
 • generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 • generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 • spoluhláska z množiny {k, m, p}
 • samohláska z množiny {a, e, o}
 • vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 • magické štvorce (všetky riešenia, alebo stačí len 1; v niektorých políčkach už môžu byť zadané hodnoty):
 • v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 • 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 • koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu
 • riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0


Domáca úloha

1. štvorcová plocha má MxN políčok, niektoré z nich sú už obsadené (prečítať z textového súboru)

 • hľadáme ľubovoľné pokrytie tejto plochy triominami
 • triomina sú zložené z troch štvorčekov - navzájom sa dotýkajú stranami - neležia v jednom rade
 • počet voľných políčok v ploche je násobok 3
 • napr. pre zadanie (x sú obsadené) je takéto pokrytie triminami (a..e)
..x...  aaxcee
......  abccde
..x..x  bbxddx