33.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;
 • druhý graf s reprezentáciou pole množín bude kópiou grafu s reprezentáciou maticou susedností

2. skoro to isté, ale opačne: constructor TGraf1.Create(Graf2: TGraf2);


Cvičenie

backtracking - zatiaľ bez grafov

 • z daného slova vyrobiť všetky permutácie písmen (písmená v slove sú rôzne)
procedure Generuj(const S, Z: string);
var
 I: Integer;
begin
 if Z = '' then
  WriteLn(S)
 else
  for I := 1 to Length(Z) do
   Generuj(S + Z[I], Copy(Z, 1, I - 1) + Copy(Z, I + 1, MaxInt));
end;

begin
 Generuj('', 'abc');
 ReadLn;
end.
 • generovanie postupnosti číslic - všetky 6-ciferné len z číslic {2,3,5}
 • generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 • generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 • spoluhláska z množiny {k, m, p}
 • samohláska z množiny {a, e, o}
 • vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 • magické štvorce (všetky riešenia, alebo stačí len 1; v niektorých políčkach už môžu byť zadané hodnoty):
 • v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 • 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 • koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu
 • riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0


Domáca úloha

1. štvorcová plocha má MxN políčok, niektoré z nich sú už obsadené (prečítať z textového súboru)

 • hľadáme ľubovoľné pokrytie tejto plochy triominami
 • triomina sú zložené z troch štvorčekov - navzájom sa dotýkajú stranami - neležia v jednom rade
 • počet voľných políčok v ploche je násobok 3
 • napr. pre zadanie (x sú obsadené) je takéto pokrytie triminami (a..e)
..x...  aaxcee
......  abccde
..x..x  bbxddx