33.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 27: Riadok 27:
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->
 
=== Cvičenie ===
 
 
 
generovanie všetkých možností a backtracking - zatiaľ bez grafov
 
* z daného slova vyrobiť všetky permutácie písmen (písmená v slove sú rôzne)
 
{{Prog}}
 
procedure Generuj(Vysledok, Vstup: string);
 
var
 
  I: Integer;
 
begin
 
  if Vstup = {{''}} then
 
    WriteLn(Vysledok)
 
  else
 
    for I := 1 to Length(Vstup) do
 
      Generuj(Vysledok + Vstup[I], Copy(Vstup, 1, I - 1) + Copy(Vstup, I + 1, MaxInt));
 
end;
 
&nbsp;
 
begin
 
  Generuj({{''}}, 'abc');
 
  ReadLn;
 
end.
 
|}
 
* to isté, ale schémou backtracking: globálna premenná '''Vysledok''', do ktorej sa skladá výsledok:
 
{{Prog}}
 
var
 
  Vysledok: string = {{''}};
 
  Vstup: string = 'ako';
 
  Pocet: Integer;
 
&nbsp;
 
procedure Generuj;
 
var
 
  Z: Char;
 
begin
 
  if Length(Vysledok) = Length(Vstup) then
 
  begin
 
    WriteLn(Vysledok);
 
    Inc(Pocet);
 
  end
 
  else
 
    for Z in Vstup do
 
      if Pos(Z, Vysledok) = 0 then    ''// if Moze then''
 
      begin
 
        Vysledok := Vysledok + Z;      ''// zaznač ťah''
 
        Generuj;
 
        SetLength(Vysledok, Length(Vysledok) - 1);      ''// odznač ťah''
 
      end;
 
end;
 
&nbsp;
 
begin
 
  Generuj;
 
  Writeln('pocet = ', Pocet);
 
  ReadLn;
 
end.
 
|}
 
* generovanie postupnosti číslic - všetky N-ciferné čísla, ktoré sú zložené len z číslic {2,3,5}
 
{{Prog}}
 
const
 
  Mn = [2, 3, 5];
 
var
 
  Pole: array[1..N] of 0..9;
 
&nbsp;
 
procedure VypisPole;
 
var
 
  I: Integer;
 
begin
 
  for I := 1 to N do
 
    Write(Pole[I]);
 
  WriteLn;
 
end;
 
&nbsp;
 
procedure Generuj(Index: Integer);
 
var
 
  I: Integer;
 
begin
 
    for I in Mn do
 
    begin
 
      Pole[Index] := I;        ''// zaznač ťah''
 
      if Index = N then
 
        VypisPole
 
      else
 
        Generuj(Index + 1);
 
                                      ''// odznač ťah - netreba''
 
    end;
 
end;
 
|}
 
* generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 
* generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 
:* spoluhláska z množiny {k, m, p}
 
:* samohláska  z množiny {a, e, o}
 
:* vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 
* magické štvorce (všetky riešenia, alebo stačí len 1; v niektorých políčkach už môžu byť zadané hodnoty):
 
:* v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 
:* 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 
* koľkými spôsobmi sa dá prejsť v sieti MxN z ľavého horného do pravého dolného rohu
 
:* riešenia vypisovať tak, že v každom políčku je poradové číslo v ceste, nenavštívené budú 0
 
 
 
<!-- -->
 
 
=== Domáca úloha ===
 
 
1. štvorcová plocha má MxN políčok, niektoré z nich sú už obsadené (prečítať z textového súboru)
 
* hľadáme ľubovoľné pokrytie tejto plochy triominami
 
:* triomina sú zložené z troch štvorčekov - navzájom sa dotýkajú stranami - neležia v jednom rade
 
* počet voľných políčok v ploche je násobok 3
 
* napr. pre zadanie (x sú obsadené) je takéto pokrytie triminami (a..e)
 
{{Prog}}
 
..x...    aaxcee
 
......    abccde
 
..x..x    bbxddx
 
|}
 

Aktuálna revízia z 12:00, 15. máj 2013

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;
 • druhý graf s reprezentáciou pole množín bude kópiou grafu s reprezentáciou maticou susedností

2. skoro to isté, ale opačne: constructor TGraf1.Create(Graf2: TGraf2);