27.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Riadok 8: Riadok 8:
  
 
1. pre spájaný zoznam
 
1. pre spájaný zoznam
 +
{{Prog}}
 
  type
 
  type
 
   PVrchol = ^TVrchol;
 
   PVrchol = ^TVrchol;
Riadok 14: Riadok 15:
 
     Next: PVrchol;
 
     Next: PVrchol;
 
   end;
 
   end;
* napísať procedúru '''Pridaj(Z: PVrchol)''', ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
+
|}
 +
* napísať procedúru '''Urob(Z: PVrchol)''', ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 ->  
+
  4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
 
|}
 
|}
 
:vyrobí zoznam
 
:vyrobí zoznam
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 ->
+
  4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil
 
|}
 
|}
  
Riadok 28: Riadok 30:
  
  
* vrchol ako objekt
+
* vrchol ako objekt - pracujeme s triedou '''TVrchol''' - definujeme v '''Unit1.pas'''
* metódy triedy '''TZoznam'''
+
TVrchol = class
** rôzne konštruktory: otvorené pole, textový/binárny súbor, reťazec, iný zoznam
+
  Info: Integer;
** konštruktor generuje postupnosť
+
  Next: TVrchol;
** deštruktor uloží do súboru
+
  constructor Create(I: Integer; N: TVrchol);
* procedurálny typ
+
  function Text: string;
 +
end;
 +
 
 +
function TVrchol.Text: string
 +
begin
 +
  Result := ' ' + IntToStr(Info);
 +
end;
 +
 
 +
* otestujeme - vytvoriť premennú typu '''TVrchol''', vložiť trojprvkový zoznam a vypísať
 +
var
 +
  Z: TVrchol;
 +
begin
 +
  Z := TVrchol.Create(5, TVrchol.Create(7, TVrchol.Create(11, nil)));
 +
  Writeln(Z.Text, Z.Next.Text, Z.Next.Next.Text);
 +
 
 +
* definovať triedu '''TZoznam''' (v Unit1.pas) okrem '''Z''' a '''K''' aj metódu '''PridajZ''' - pridá vrchol na začiatok
 +
TZoznam = class
 +
  Z, K: TVrchol;
 +
  procedure PridajZ(I: Integer);
 +
end;
 +
 
 +
procedure TZoznam.PridajZ(I: Integer);
 +
begin
 +
  Z := Vrchol.Create(I, Z);
 +
  if Z.Next = nil then
 +
    K := Z;
 +
end;
 +
 
 +
* definovať metódu '''Vypis''' (u nás sa podarilo takéto chybné riešenie, tak sme ho ďalej takéto testovali)
 +
procedure TZoznam.Vypis;
 +
begin
 +
  while Z <> nil do
 +
  begin
 +
    Write(Z.Text, ' -> ');
 +
    Z := Z.Next;
 +
  end;
 +
  Writeln;
 +
end;
 +
 
 +
* test metód
 +
var
 +
  Zoznam: TZoznam;
 +
  I: Integer;
 +
begin
 +
  Zoznam := TZoznam.Create;
 +
  for I := 1 to 8 do
 +
    Zoznam.PridajZ(I);
 +
  Zoznam.Vypis;
 +
  Zoznam.PridajZ(9);
 +
  Zoznam.Vypis;
 +
 
 +
* po prvom výpise zoznamu je tento už prázdny (metóda '''Vypis''' okrem výpisu ho vyprázdni), treba si to zapamätať a teda opraviť
 +
procedure TZoznam.Vypis;
 +
var
 +
  P: TVrchol;
 +
begin
 +
  P := Z;
 +
  while P <> nil do
 +
  begin
 +
    Write(P.Text, ' -> ');
 +
    P := P.Next;
 +
  end;
 +
  Writeln;
 +
end;
 +
 
 +
* metóda TZoznam.PridajK - pridá vrchol na koniec (aby sme predišli chybám, je dobre si situáciu nakresliť)
 +
procedure TZoznam.PridajK(I: Integer);
 +
var
 +
  R: TVrchol;
 +
begin
 +
  R := Vrchol.Create(I, nil);
 +
  if K = nil then
 +
  begin
 +
    Z := R;
 +
    K := R;
 +
  end
 +
  else
 +
  begin
 +
    K.Next := R;
 +
    K := R;
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* metóda TZoznam.VyhodZ - vyhodí prvý vrchol
 +
procedure TZoznam.VyhodZ;
 +
var
 +
  P: TVrchol;
 +
begin
 +
  if Z <> nil then
 +
  begin
 +
    P := Z.Next;
 +
    Z.Free;
 +
    Z := P;
 +
    if Z.Next = nil then
 +
      K := P;
 +
  end
 +
end;
 +
 
 +
* deštruktor '''Dispose''' (aj pomocou '''VyhodZ''')
 +
destructor TZoznam.Destroyô
 +
begin
 +
  while Z <> nil do
 +
    VyhodZ;
 +
end;
 +
 
 +
* trieda '''TZoznam''' môže mať viac konštruktorov - zatiaľ sme používali bez parametrov, ak chceme aj s parametrom (a aby fungoval aj bez parametrov) musíme zadefinovať oba
 +
class TZoznam
 +
  constructor Create;
 +
  constructor Create(N: Integer);    ''// vytvorí zoznam čísel 1 -> 2 -> ... N ->''
 +
  ...
 +
&nbsp;
 +
constructor TZoznam.Create;
 +
begin
 +
end;
 +
&nbsp;
 +
constructor TZoznam.Create(N: Integer);
 +
begin
 +
  while N > 0 do
 +
  begin
 +
    PridajZ(N);
 +
    Dec(N);
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* chceme to otestovať pre veľké '''N''' - aby mal zmysel výpis metódou '''Vypis''' aj pre veľké N (napr. 1000000), upravíme túto metódu - výpis maximálne prvých 100 prvkov (ak pridlhý zoznam, tak len prvých 100)
 +
procedure TZoznam.Vypis;
 +
var
 +
  P: TVrchol;
 +
  I: Integer;
 +
begin
 +
  P := Z;
 +
  I := 0;
 +
  while (P <> nil) and (I < 100) do
 +
  begin
 +
    Write(P.Text, ' -> ');
 +
    P := P.Next;
 +
    Inc(I);
 +
  end;
 +
  if P <> nil then
 +
    Write('...');
 +
  Writeln;
 +
end;
 +
 
 +
* metóda '''Pocet''' zistí počet prvkov zoznamu
 +
function TZoznam.Pocet: Integer;
 +
var
 +
  P:TVrchol;
 +
begin
 +
  P := Z;
 +
  Result := 0;
 +
  while P <> nil do
 +
  begin
 +
    P := P.Next;
 +
    Inc(Result);
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* otestujeme
 +
Z := TZoznam.Create(1000000);
 +
Z.Vypis;
 +
Z.PridajZ(9);
 +
Z.Vypis;
 +
Writeln('Pocet = ', Z.Pocet);
 +
 
 +
* konštruktor s parametrom otvoreným poľom
 +
constructor TZoznam.Create(A: array of Integer);
 +
var
 +
  I: Integer;
 +
begin
 +
  for I := 0 to High(A) do
 +
    PridajK(A[I]);
 +
end;
 +
 
 +
* iná možnosť napísať for-cyklus
 +
constructor TZoznam.Create(A: array of Integer);
 +
var
 +
  I: Integer;
 +
begin
 +
  for I in A do
 +
    PridajK(I);
 +
end;
 +
 
 +
* konštruktor, ktorý dostáva iný zoznam ako parameter a vytvorí kópiu tohto zoznamu
 +
constructor TZoznam.Create(A: TZoznam);
 +
var
 +
  P: TVrchol;
 +
begin
 +
  P := A.Z;
 +
  while P <> nil do
 +
  begin
 +
    PridajK(P.Info);
 +
    P := P.Next;
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* otestujeme, napr.
 +
Z := TZoznam.Create([2, 3, 5, 7, 11, 13]);
 +
R := TZoznam.Create(Z);
 +
R.PridajK(17);
 +
Z.Vypis;
 +
R.Vypis;
 +
 
 +
* procedúra '''Append''' - pripojí iný zoznam na koniec svojho - robí pritom kópiu prvkov
 +
procedure TZoznam.Append(A: TZoznam);
 +
var
 +
  P: TVrchol;
 +
begin
 +
  P := A.Z;
 +
  while P <> nil do
 +
  begin
 +
    PridajK(P.Info);
 +
    P := P.Next;
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
* druhá verzia procedury '''Append''' - nerobí kópi prvkov, ale priamo si ho pripojí - iný zoznam pri tom zruší
 +
procedure TZoznam.Append(A: TZoznam);
 +
begin
 +
  if A.Z <> nil then
 +
  begin
 +
    if Z = nil then
 +
      Z := A.Z
 +
    else
 +
      K.Next := A.Z;
 +
    K := A.K;
 +
    A.Z := nil;
 +
    A.K := nil;
 +
  end;
 +
end;
 +
 
 +
 
 +
{{Podnadpis|ďalšie námety}}
 +
 +
 +
* ďalšie konštruktory: textový/binárny súbor, reťazec s číslami oddelenými medzerami, iný zoznam v opačnom poradí prvkov
 +
* deštruktor uloží zoznam do súboru
 +
* funkcia '''VyrobPole''' vráti dynamické pole z hodnôt zoznamu
 +
* udržiavať zoznam utriedený - pridávať na správne miesto (za menší pred väčší)
 +
* minimálny prvok presťahuje na začiatok
 +
* '''VyhodK''' - vyhodí posledný prvok
 +
* '''VyhodIty(Index: Integer)''' - vyhodí prvok s indexom '''Index'''
 +
* '''Vyhod(I: Integer)''' - vyhodí prvok s daným Info
 +
* '''Prevrat''' - prevráti poradie prvkov v zozname
 +
* '''Najdi(I: Integer): Integer''' - zistí index
 +
* procedurálny typ ...
 
* metódy dvojsmerného spájaného zoznamu
 
* metódy dvojsmerného spájaného zoznamu
 
* metódy cyklického spájaného zoznamu
 
* metódy cyklického spájaného zoznamu
Riadok 39: Riadok 285:
  
 
=== Domáca úloha ===
 
=== Domáca úloha ===
 +
 +
1. Vytvorte triedu '''TSlovnik''', ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. '''slovnik.txt''') zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
 +
{{Prog}}
 +
pes dog
 +
macka cat
 +
...
 +
|}
 +
* trieda '''TSlovnik''' je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
 +
{{Prog}}
 +
TVrchol = class
 +
  Slov, Angl: string;
 +
  Next: TVrchol;
 +
  ...
 +
end;
 +
&nbsp;
 +
TSlovnik = class
 +
  Z: Tvrchol;
 +
  constructor Create(Subor: string);
 +
  procedure Vloz(S, A: string);    ''// vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov''
 +
  ...
 +
end;
 +
|}

Aktuálna revízia z 15:54, 5. marec 2013

27. Cvičenie


< 27.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. pre spájaný zoznam

type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 • napísať procedúru Urob(Z: PVrchol), ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
vyrobí zoznam
4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil


Cvičenie

 • vrchol ako objekt - pracujeme s triedou TVrchol - definujeme v Unit1.pas
TVrchol = class
 Info: Integer;
 Next: TVrchol;
 constructor Create(I: Integer; N: TVrchol);
 function Text: string;
end;
 
function TVrchol.Text: string
begin
 Result := ' ' + IntToStr(Info);
end;
 • otestujeme - vytvoriť premennú typu TVrchol, vložiť trojprvkový zoznam a vypísať
var
 Z: TVrchol;
begin
 Z := TVrchol.Create(5, TVrchol.Create(7, TVrchol.Create(11, nil)));
 Writeln(Z.Text, Z.Next.Text, Z.Next.Next.Text);
 • definovať triedu TZoznam (v Unit1.pas) okrem Z a K aj metódu PridajZ - pridá vrchol na začiatok
TZoznam = class
 Z, K: TVrchol;
 procedure PridajZ(I: Integer);
end;
 
procedure TZoznam.PridajZ(I: Integer);
begin
 Z := Vrchol.Create(I, Z);
 if Z.Next = nil then
  K := Z;
end;
 • definovať metódu Vypis (u nás sa podarilo takéto chybné riešenie, tak sme ho ďalej takéto testovali)
procedure TZoznam.Vypis;
begin
 while Z <> nil do
 begin
  Write(Z.Text, ' -> ');
  Z := Z.Next;
 end;
 Writeln;
end;
 • test metód
var
 Zoznam: TZoznam;
 I: Integer;
begin
 Zoznam := TZoznam.Create;
 for I := 1 to 8 do
  Zoznam.PridajZ(I);
 Zoznam.Vypis;
 Zoznam.PridajZ(9);
 Zoznam.Vypis;
 • po prvom výpise zoznamu je tento už prázdny (metóda Vypis okrem výpisu ho vyprázdni), treba si to zapamätať a teda opraviť
procedure TZoznam.Vypis;
var
 P: TVrchol;
begin
 P := Z;
 while P <> nil do
 begin
  Write(P.Text, ' -> ');
  P := P.Next;
 end;
 Writeln;
end;
 • metóda TZoznam.PridajK - pridá vrchol na koniec (aby sme predišli chybám, je dobre si situáciu nakresliť)
procedure TZoznam.PridajK(I: Integer);
var
 R: TVrchol;
begin
 R := Vrchol.Create(I, nil);
 if K = nil then
 begin
  Z := R;
  K := R;
 end
 else
 begin
  K.Next := R;
  K := R;
 end;
end;
 • metóda TZoznam.VyhodZ - vyhodí prvý vrchol
procedure TZoznam.VyhodZ;
var
 P: TVrchol;
begin
 if Z <> nil then
 begin
  P := Z.Next;
  Z.Free;
  Z := P;
  if Z.Next = nil then
   K := P;
 end
end;
 • deštruktor Dispose (aj pomocou VyhodZ)
destructor TZoznam.Destroyô
begin
 while Z <> nil do
  VyhodZ;
end;
 • trieda TZoznam môže mať viac konštruktorov - zatiaľ sme používali bez parametrov, ak chceme aj s parametrom (a aby fungoval aj bez parametrov) musíme zadefinovať oba
class TZoznam
 constructor Create;
 constructor Create(N: Integer);   // vytvorí zoznam čísel 1 -> 2 -> ... N ->
 ...
 
constructor TZoznam.Create;
begin
end;
 
constructor TZoznam.Create(N: Integer);
begin
 while N > 0 do
 begin
  PridajZ(N);
  Dec(N);
 end;
end;
 • chceme to otestovať pre veľké N - aby mal zmysel výpis metódou Vypis aj pre veľké N (napr. 1000000), upravíme túto metódu - výpis maximálne prvých 100 prvkov (ak pridlhý zoznam, tak len prvých 100)
procedure TZoznam.Vypis;
var
 P: TVrchol;
 I: Integer;
begin
 P := Z;
 I := 0;
 while (P <> nil) and (I < 100) do
 begin
  Write(P.Text, ' -> ');
  P := P.Next;
  Inc(I);
 end;
 if P <> nil then
  Write('...');
 Writeln;
end;
 • metóda Pocet zistí počet prvkov zoznamu
function TZoznam.Pocet: Integer;
var
 P:TVrchol;
begin
 P := Z;
 Result := 0;
 while P <> nil do
 begin
  P := P.Next;
  Inc(Result);
 end;
end;
 • otestujeme
Z := TZoznam.Create(1000000);
Z.Vypis;
Z.PridajZ(9);
Z.Vypis;
Writeln('Pocet = ', Z.Pocet);
 • konštruktor s parametrom otvoreným poľom
constructor TZoznam.Create(A: array of Integer);
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to High(A) do
  PridajK(A[I]);
end;
 • iná možnosť napísať for-cyklus
constructor TZoznam.Create(A: array of Integer);
var
 I: Integer;
begin
 for I in A do
  PridajK(I);
end;
 • konštruktor, ktorý dostáva iný zoznam ako parameter a vytvorí kópiu tohto zoznamu
constructor TZoznam.Create(A: TZoznam);
var
 P: TVrchol;
begin
 P := A.Z;
 while P <> nil do
 begin
  PridajK(P.Info);
  P := P.Next;
 end;
end;
 • otestujeme, napr.
Z := TZoznam.Create([2, 3, 5, 7, 11, 13]);
R := TZoznam.Create(Z);
R.PridajK(17);
Z.Vypis;
R.Vypis;
 • procedúra Append - pripojí iný zoznam na koniec svojho - robí pritom kópiu prvkov
procedure TZoznam.Append(A: TZoznam);
var
 P: TVrchol;
begin
 P := A.Z;
 while P <> nil do
 begin
  PridajK(P.Info);
  P := P.Next;
 end;
end;
 • druhá verzia procedury Append - nerobí kópi prvkov, ale priamo si ho pripojí - iný zoznam pri tom zruší
procedure TZoznam.Append(A: TZoznam);
begin
 if A.Z <> nil then
 begin
  if Z = nil then
   Z := A.Z
  else
   K.Next := A.Z;
  K := A.K;
  A.Z := nil;
  A.K := nil;
 end;
end;ďalšie námety • ďalšie konštruktory: textový/binárny súbor, reťazec s číslami oddelenými medzerami, iný zoznam v opačnom poradí prvkov
 • deštruktor uloží zoznam do súboru
 • funkcia VyrobPole vráti dynamické pole z hodnôt zoznamu
 • udržiavať zoznam utriedený - pridávať na správne miesto (za menší pred väčší)
 • minimálny prvok presťahuje na začiatok
 • VyhodK - vyhodí posledný prvok
 • VyhodIty(Index: Integer) - vyhodí prvok s indexom Index
 • Vyhod(I: Integer) - vyhodí prvok s daným Info
 • Prevrat - prevráti poradie prvkov v zozname
 • Najdi(I: Integer): Integer - zistí index
 • procedurálny typ ...
 • metódy dvojsmerného spájaného zoznamu
 • metódy cyklického spájaného zoznamu


Domáca úloha

1. Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.

pes dog
macka cat
...
 • trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class
 Slov, Angl: string;
 Next: TVrchol;
 ...
end;
 
TSlovnik = class
 Z: Tvrchol;
 constructor Create(Subor: string);
 procedure Vloz(S, A: string);   // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov
 ...
end;